Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Průmyslový způsob - dotaz č. 132
Dotaz: (vložen dne: 01.02.2007)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda bych si mohl jako fyzická osoba zažádat o provozování živnosti prům. způsobem. Chtěl bych stavět domy na klíč. Pokud by to šlo, co bych všechno musel dokládat na živnostenský úřad? Jak by se ta živnost jmenovala?? Stojí to prý 10.000 Kč. Mně by se to vyplatilo, jinak bych musel ohlašovat podle mně tak 15 živností, tj. 15 x 1000 Kč.
Odpověď: (vložena dne: 07.02.2007)
Dobrý den,

k návrhu živnosti provozované průmyslovým způsobem je nutné předložit doklady prokazující skutečnosti podle § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů., tzn. prokázat, že:
a) v rámci jednoho pracovního procesu je vykonáváno více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti
b) v rámci činnosti jsou organizačně odděleny výkony dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od řídicích a obchodních prací, a členění těchto prací, postupů nebo úkonů podle jednotlivých profesí.

Skutečnosti uvedené pod bodem a) se prokazují technologickými postupy a schématy výroby, skutečnosti uvedené pod bodem b) se prokazují organizačním schématem podniku. Z předložených dokladů musí zákonem požadované skutečnosti jednoznačně vyplývat.

Skutečnosti prokazující splnění zvláštích podmínek provozování živnosti se k návrhu nepřipojují, podnikatel však odpovídá za odbornost provozování živnosti a je povinen zajistit provozování živnosti osobami splňujícími požadavky podle § 21 a 22 a přílohy č. 2 živnostenského zákona, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Název předmětu podnikání si podnikatel stanoví sám; předmět podnikání je však povinen vymezit s dostatečnou určitostí a jednoznačností. V návrhu je podnikatel povinen rovněž vymezit živnosti, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo poskytnuté služby a jsou dílčími prvky technologického procesu. Další informace k živnosti provozované průmyslovým způsobem naleznete v § 7a živnostenského zákona.

Jelikož se jedná o řízení ve věci žádosti, kde o jeho výsledku rozhoduje živnostenský úřad příslušný podle adresy bydliště žadatele, obraťe se v dalším na tento živnostenský úřad.

Vzhledem k nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, kdy v rámci živnosti "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" lze vykonávat i činnosti, které jsou předmětem živností řemeslných, případně vázaných nebo volných souvísejících s realizací staveb, je žádoucí zvážit, zda ve Vašem případě má návrh na provozování živnosti "Výstavba domů na klíč", smysl. V případě, že v rámci "Provádění staveb jejich změn a odstraňování" budou prováděny i činnosti, které jsou předmětem živností vázaných, je však podnikatel povinen vlastnit příslušné průkazy způsobilosti, jak je uvedeno ve sloupci 2 přílohy č. 2 živnostenského zákona.

K návrhu na provozování živnosti průmyslovým způsobem se vyžaduje správní poplatek ve výši 10.000,- Kč.

Petr Jakobi


Přerušení živnosti na dobu neurčitou - dotaz č. 131 - dotaz č. 131
Dotaz: (vložen dne: 31.01.2007)
Jako hlavní činnost jsem živnost přerušil koncem roku 1996 a nastoupil do zaměstnání jako řadový zaměstnanec, což trvá doposud. Je nutné zrušit živnost. list úplně, když živnost neprovozuji vůbec, nebo bude zrušena Vašim úřadem automaticky? Zjistil jsem totiž, že mé živnostenské oprávnění je stále vedeno ve Vaší evidenci. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 08.02.2007)
Dobrý den,

uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti podnikatelem přerušeno, se má za to, že v živnosti dále pokračuje. Živnostenské oprávnění automaticky nezaniká.

Pokud tedy živnost neprovozujete a ani provozovat nehodláte, doporučuji Vám neprodleně požádat o zrušení předmětného živnostenského oprávnění. Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je nutno doložit souhlasem správce daně s ukončením podnikání (na Vaši žádost vystaví místně příslušný finanční úřad). Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku.

Věra Káňová


... s.r.o. - dotaz č. 130
Dotaz: (vložen dne: 30.01.2007)
Dobrý den,
mám takovy dotaz, jsme majitelé baráku a chceme pronajmou určité části domu SRO , vlastníke SRO budu já...chtěl bych se zeptat jestli to vůbec jde... děkuji
Odpověď: (vložena dne: 05.02.2007)
Dobrý den,

Váš dotaz se netýká problematiky, která je předmětem živnostenského zákona, proto se s dotazem obraťte na daňového, případně právního poradce.

Petr Jakobi


živnost vázaná-Elektrické stroje a přístroje-montáž,údržba a servis telekomunikačních zařízení - dotaz č. 129
Dotaz: (vložen dne: 29.01.2007)
Chtěl bych provádět montáž satelitů a anténních rozvodú.Předpokládám,že si musím vyřídit živnost -"Montáž,udržba a servis telekomunikačních zařízení".Jaké doklady o odborné kvalifikaci musím doložit.
Děkuji.Josef Kraus
Odpověď: (vložena dne: 31.01.2007)
Dobrý den,

ano, k montáži satelitů a anténních rozvodů jste povinen vlastnit živnostenské oprávnění s Vámi uvedeným předmětem podnikání, viz nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně živností, ve znění pozdějších předpisů. Odborná způsobilost je stanovena dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následovně: § 8 vyhlášky č. 50/1978/ Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, nebo doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

Petr Jakobi


Osvobozen od daní - dotaz č. 128
Dotaz: (vložen dne: 26.01.2007)
dobrý den ,chtěla bych se zeptat na jednu věc.Slyšela jsem ,že první dva roky podnikání je živnostník osvobozen od placení ročního vyúčtování daní.Coje na tom pravda. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 29.01.2007)
Dobrý den,

K uvedené mu dotazu nejme kompetentní se vyjádřit. V dané záležitosti se obraťte na daňového poradce.

Petr Jakobi


zastoupení v hostinské činnosti - dotaz č. 127
Dotaz: (vložen dne: 25.01.2007)
Chtěla bych se zeptat na to, jak mám postupovat v této věci: Můj přítel před dvěma a půl roku v konkurzním řízení získal do pronájmu hospůdku v jedné malé vesničce na Vysočině, jelikož jsem v tomto oboru vyučená, s touto hospůdkou mu pomáhám. Před rokem odjel pracovat do zahraničí a tuto hospůdku nechal provozovat mně, předal mi plnou moc v řízení, kterou mám notářsky ověřenou. Zhruba před 4 měsíci jsem vážně onemocněla a aby tato hospoda nebyla po dobu mé hospitalizace v nemocnici zavřena ( je to jediné kulturní vyžití pro místní občany) jsem po dobu jednoho měsíce přenechala jedné místní paní, která je v tomto oboru také vyučená v provozování. Avšak moje dobrá vůle se obrátila proti mně. Paní si uvědomila, že je to velice výhodná práce a nyní se její rodina snaží o to, aby tuto hospodu získala ona do pronájmu. Od jeji sestry manžela bratr je v místním zastupitelstvu, kde působí ve funkci místostarosty, a jelikož je denodenním hostem, se snaží neustále vyhledávat kdejaké nedostatky v provozování této hospůdky. V úterý máme vždy zavřeno ( TAKÉ SE MUSÍM VĚNOVAT DOMÁCNOSTI) a jelikož mně hosté požádali, abych jim tuto hospodu nechala v provozu i v útery, domluvila jsem se s jedním hostem, že tyto úterky bude provozovat ve svém volnu místo mne (podotýkám, že toto vykonává bez jakékoliv finanční odměny). Jelikož já nejsem místní, ale musím dojíždět, pro kalamitní stav na silnicích IItřídy jsem se ve středu nemohla dostavit do práce a proto jsem požádala telefonicky tohoto muže ( který mne v úterky zastupuje) aby tuto hospodu opět otevřel. Jelikož jsem mu však zapomněla ke klíčum předat i klíč od pánskych toalet, museli hosté (muži) chodit vykonávat svou potřebu ven. Jeden místní host (který je také v zastupitelství) však tuto potřebu neustále vykonával před venkovními dveřmi, což se jednomu z hostů vůbec nelíbilo a po několika decentních upozorněních, vyřkl toto nahlas před celou hospodou. Tento občan a zároveň zastupitel se rozhodnul s místním místostarostou na mne podat oficiální stížnost. Proto bych chtěla vědět jak budu mět postupovat, když mi z obecního úřadu přijde vyrozumění o porušení smlouvy a možná je i výpověď s provozování hospody. Děkuji předem za Vaší odpověď hospodská Lenka
Odpověď: (vložena dne: 25.01.2007)
Dobrý den,

K uvedenému problému nejsme kompetentní zaujmout stanovisko - jedná se o občanskoprávní záležitost.

Petr Jakobi


zivnost zednik - dotaz č. 126
Dotaz: (vložen dne: 24.01.2007)
dobry den chtel bych jse zeptat jestli bych mohl delat s prirodnim kamenem napr, zula kdyz mam zivnost zednik nedelal bych opracovani kamene a netesal pismo.dekuji
Odpověď: (vložena dne: 26.01.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že v rámci živnosti řemeslné "Zednictví" lze pracovat s přírodním kamenem, neboť do obsahové náplně této živnosti patří, mimo jiné, i provádění kladečských, obkládačských a komínářských prací při výstavbě, rekonstrukcích, adaptacích a opravách novodobých i historických objektů.

Obsahové náplně jednotlivých živností, tedy i "Zednictví" naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html .

Podrobné informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Věra Káňová


zaruceni na zivnost - dotaz č. 125
Dotaz: (vložen dne: 24.01.2007)
dobry den chtelbych jse zeptat jestli bych mohl delat zednika kdyz mam zakladni vzdelani a mam zasebe osobu ktera byse zame zarucila ale neni vyucen v oboru ale ma zivnost na zednika a provozuje tu zivnost uz 10 let muze jse zame zarucit.dekuji
Odpověď: (vložena dne: 26.01.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že pokud nesplňujete odbornou způsobilost pro provozování živnosti řemeslné "Zednictví", máte možnost získat živnostenské oprávnění k provozování této živnosti za předpokladu, že si ustanovíte odpovědného zástupce, kterým je fyzická osoba splňující jak všeobecné, tak zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. v daném případě odbornou způsobilost.

Odbornou způsobilost pro živnosti řemeslné upravuje ustanovení §§ 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, přičemž jednou z jejich možností je doložení dokladu o vykonání šestileté praxe v oboru. Jak uvádíte, Vámi zmiňovaná osoba provozuje živnost zednictví již deset let, a proto splnění výše uvedené podmínky by nemělo činit žádný problém.

Za účelem získání podrobných informací Vám doporučujeme kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Věra Káňová


Podmínky při MD a založení živnostenského listu - nákup,prodej - dotaz č. 124
Dotaz: (vložen dne: 24.01.2007)
Dobrý den,momentálně jsem na MD a chtěla bych si otevřít živnost na nákup a prodej,ale při mateřské nevím co vše je třeba.Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním či dalších registrací na Fú.Nebo jak je to s daňovými odečty,když mám dvě děti.Jsem z Ostravy a zajímalo by mě,kde a na koho se třeba i přesně obrátit,kdo by mi v dané situaci přesně poradil.Vím,že se musí vyřídit rejstřík trestů,pak zažádat o ŽL,ale co dál,kdy a kde se registrovat to nevím.Byla bych ráda kdybych někde zjistila bližší informace.

Předem děkuji za odpověd

Galařová
Odpověď: (vložena dne: 25.01.2007)
Dobrý den,

Z Vašeho dotazu není zřejmé, které zboží má být předmětem podnikání. Předpokládáme, že se jedná o zboží, které lze nakupovat a prodávat v rámci živnosti ohlašovací volné, kde k získání živnostenského oprávnění není nutné prokazovat odbornou způsobilost. Specfikací názvů předmětů podnikání živností ohlašovacích volných naleznete v nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných (číslo oboru 73 až 78 - podle druhu a způsobu prodeje zboží), případně Vám sovisející informace poskytne živnostenský úřad příslušný dle bydliště, ve Vašem případě Magistrát města Ostravy, živnostenský úřad.

K získání živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou postačí splňovat tzv. všeobecné podmínky provozování živnosti, jak jsou uvedeny v ust. § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zájkon), ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou:
a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost,
d) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání,
e) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
f) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění.

Správní poplatek za vydání živnostenského listu činí 1000,- Kč.

Informace o registraci na příslušných orgánech státní správy naleznete na našem webu, v odkazu "Informace Krajského živnostenského úřadu podnikatelům", v článku "Centrální registrační místa a zákon č. 214/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů", resp. na našem webu, v sekci "Zajímavé odkazy".

Nezbytné informace z oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění získáte u specializovaných orgánů státní správy, jejichž adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz .

Petr Jakobi


Pronájem bytů - dotaz č. 123
Dotaz: (vložen dne: 24.01.2007)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli na pronajímání bytů ve svém vlastnictví potřebuji nějaký živnostenský list? Pokud ano, zajímalo by mne jaký, a jaké dosažené vzdělání potřebuji, abych ho mohl získat?
Odpověď: (vložena dne: 05.02.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně pod č. 119.

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz) spadá do živnosti ohlašovací volné "Realitní činnost". Obsahovou náplň této živnosti najdete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., v platném znění, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živnosti, jehož znění je zveřejněno na adrese http://mpo.cz/dokument699.html. K získání živnostenského oprávnění k provozování této živnosti je nutno splnit pouze všeobecné podmínky, odborná způsobilost se nevyžaduje.

Bližší informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup