Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

živnostenský list - dotaz č. 105
Dotaz: (vložen dne: 30.12.2006)
Dobrý den,chtěl bych se zeptat co potřebuji k vyřízení ŽL na rozvoz tisku,popř.prodej cukrové vaty.Kde zajít,co vyřídit atd.Jsem zaměstnán,tak bych se chtěl také zeptat,jak je to potom s daněmi,soc. a zdrav.pojištěním,nebo kde mi když tak vše mohou vysvětlit a poradit.

předem díky Vontor
Odpověď: (vložena dne: 05.01.2007)
Dobrý den pane Vontore,

k zodpovězení Vašeho dotazu vyčerpávajícím způsobem bychom potřebovali bližší informace o tom, jak budete uvedené činnosti provozovat.

Rozvoz tisku, za předpokladu, že se nebude jednat o Vaše zboží a budete tak účtovat zákazníkům pouze přepravu tohoto zboží, lze podřadit pod živnost
koncesovanou "Silniční motorová doprava nákladní". Bližší informace k této živnosti byly již uvedeny v listárně KŽÚ např. u dotazů č. 87, 99, 100.

U činnosti " prodej cukrové vaty" bude rozhodující, zda prodej bude uskutečňován formou "přes ulici", v takovém případě se jedná o živnost ohlašovací volnou
"Výroba potravinářských výrobků", nebo bude-li cukrová vata konzumována zákazníkem přímo v provozovně, kde je živnost provozována, pak tato činnost
spadá do živnosti ohlašovací řemeslné "hostinská činnost" nebo "Pekařství, cukrářství".

Bližší informace k ohlášení živností a jejich náležitostí získáte k uvedeným živnostem na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.
Seznam naleznete na webových stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html . Další informace z oblastí daní, sociálního a zdravotního
pojištění získáte přímo u specializovaných orgánů veřejné správy, jejichž adresy a kontakty jsou umístěny např. na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/695 .

Zdeňka Janků


Zprostředkování obchodu a služeb - dotaz č. 104
Dotaz: (vložen dne: 29.12.2006)
Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené a vlastním živnostenský list na Zprostředkování obchodu a služeb. Se zaměstnavatelem jsme se dohodli, že pro něj budu vyhledávat odběratele, zpracovávat pro ně nabídky a uzavírat s nimi zakázky. Protože tato činnost bude nepravidelná a bylo by zřejmě složité její proplacení pomocí dohod o pracovní činnosti nebo provedení práce,chtěli bychom uzavřít smlouvu, na základě které mu tuto činnost budu fakturovat. Lze tuto činnost zahrnout pod daný živnostenský list, který vlastním.Lze uzavřít se zaměstnavatelem mandátní smlouvu na tuto činnost?

předem děkuji
Řičicová
Odpověď: (vložena dne: 03.01.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu, zda lze uzavřít mandátní smlouvu na činnost vyhledávání odběratelů, zpracovávání nabídek a uzavírání zakázek, sdělujeme následující:

Pokud uvedená činnost bude vykonávána na základě mandátní smlouvy dle ust. § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, což je běžný vztah mezi podnikateli, pak k posouzení tohoto případu není rozhodné, s jakým názvem předmětu podnikání živnostenské oprávnění vlastníte.

V případě mandátní smlouvy totiž mandantář činí právní úkony ve spojení s určitou obchodní záležitostí nikoliv jménem svým, ale jménem mandanta. Vámi uváděná činnost tak nesplňuje veškeré znaky živnosti dle ust. § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem), tzn. činnost nebude prováděna vlastním jménem, a proto nebude realizována v režimu živnostenského zákona.

Pokud by byla mezi Vámi a "zaměstnavatelem" uzavřena smlouva o zprostředkování (§ 642 obchodního zákoníku), pak by Vámi uváděná činnost, za podmínky naplnění ust. § 2 živnostenského zákona, byla vykonávána na základě živnostenského oprávnění které vlastníte, tj. "Zprostředkování obchodu a služeb".

Bližší informace o výdělečné činnosti v době rodičovské dovolené obdržíte na příslušné správě sociálního zabezpečení, resp. úřadu práce.

Petr Jakobi


Pohřebnictví - dotaz č. 103
Dotaz: (vložen dne: 27.12.2006)
Dobrý večer.
Prosím o radu. Jem výučený zedník a pracuji 10 let jako pracovník pohřební služby(stále jsem zaměstnancem). Chtěl bych si založit svou vlastní pohřební službu. Jak mám postupovat a co budu k tomu potřebovat?
Děkuji za odpověď. Milan Lesák
Odpověď: (vložena dne: 29.12.2006)
Dobrý den,

"Provozování pohřební služby" náleží mezi živnosti koncesované, přičemž k získání koncese k provozování této živnosti je nutno splnit jak všeobecné podmínky (viz odpovědi k dotazům č. 87, 97, 99), tak i odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou provozní, ekonomickou a právní problematiku související s provozováním pohřební služby a

a) úplné střední, úplné střední odborné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání a minimálně tříletá praxe v oboru, nebo
b) základní vzdělání a minimálně desetiletá praxe v oboru.

Specializovanou odbornou přípravou k provozování Pohřební služby a Provozování krematoria se zabývá právnická osoba Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s., se sídlem Hradec Králové, V Lipkách 894 - pracoviště Ostrava, Českobratrská 18 (tel. č. 596 110 609), akreditovaná k této činnosti Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Před podáním žádosti o koncesi Vám doporučujeme nahlédnout do zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, který stanoví podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky, jakož i práva a povinnosti související s provozováním pohřební služby, prováděním balzamací a konzervací lidských pozůstatků a s provozováním krematorií. Rovněž tak Vám doporučujeme kontaktovat příslušnou hygienickou stanici, která se bude k žádosti o koncesi vyjadřovat.

Bližší informace týkající se udělení koncese k provozování výše uvedené živnosti získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Věra Káňová


poplatky - dotaz č. 102
Dotaz: (vložen dne: 21.12.2006)
Dobrý den,
ráda bych se informovala o poplatcích za zřízení ŽL, zda-li budu ještě platit další poplatky. Někde jsem slyšela, že mimo 1000,- zaplatím ještě dalších 200 korun.
Předem děkuji za odpověď. P. Jeleńová
Odpověď: (vložena dne: 29.12.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle Sazebníku, přílohy citovaného zákona, položky č. 24, činí správní poplatek za

Vydání živnostenského listu 1.000,- Kč
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem 10.000,- Kč

Vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny 2.000,- Kč
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem 20.000,- Kč.

Krajskému živnostenskému úřadu není známo, že by byla v nejbližší době připravována novela výše jmenovaného zákona týkající se správních poplatků v oblasti živnostenského podnikání.

Věra Káňová


PODNIKÁNÍ V AUTODOPRAVĚ - dotaz č. 101
Dotaz: (vložen dne: 19.12.2006)
Dobrý den,
je možné být zaměstnancem u jedné firmy a zároveň začít podnikat v autodopravě. Jak jsem četl příspěvky níže, je nutné zažádat o koncesní listinu. Při tomto druhu podnikání se nemusí prokazovat praxe nebo skládat zkoušky?
Pokud by se jednalo o autodopravu ve smyslu odvoz odpadu a sutě, platí stejné podmínky jako u doravy materiálu? Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 20.12.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem ke skutečnosti, že jste blíže neuvedl své zaměstnání, upozorňuji Vás na § 303 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007), který obsahuje seznam orgánů a organizací, jejichž zaměstnanci mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni.
Podle ustanovení § 304 téhož právního předpisu, zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnvatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Silniční motorová doprava nákladní zahrnuje souhrn činností, jimž se zajišťuje přeprava věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, jakož i přemísťování silničních motorových vozidel. Tato se, mimo jiné, člení na dopravu provozovanou vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti (splnění odborné způsobilosti není vyžadováno), a dopravu provozovanou vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti (musí být splněna odborná způsobilost). Jednotlivé druhy silniční motorové dopravy upravuje zák. č. 111/1994 Sb., o silniční motorové dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož ve svém dotazu zmiňujete i přepravu odpadu blíže nespecifikovaného, upozorňuji, že pro přepravu odpadu kvalifikovaného jako nebezpečný odpad je pak zapotřebí další živnostenské oprávnění, a to "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady" (byť se jednalo pouze o přepravu nebezpečného odpadu).

Bližší informace k výše uvedené problematice Vám podá, kterýkoliv obecní živnostenský úřad, viz zveřejněný seznam. Současně odkazuji na odpověď č. 99, 100.

Věra Káňová


dotaz - dotaz č. 100
Dotaz: (vložen dne: 15.12.2006)
dobry den
chci zacit podnikat v autodoprave do 3,5t
(dovoz pisku,sterku,otopu atd) co vse za doklady potrebuju a zda se jedna o koncesovanou zivnost.
dekuji za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 18.12.2006)
Dobrý den,

Vámi dotazovaná činnost, t.j. přeprava věcí silničním motorovým vozidlem pro cizí potřebu, spadá do živnosti koncesované "Silniční motorová doprava nákladní".
Odpověď na svůj dotaz naleznete v naší odpovědi č. 99.

Věra Káňová


dotaz - dotaz č. 99
Dotaz: (vložen dne: 15.12.2006)
dobry den
chci zacit podnikat v silnicni automobilove doprave do 3.5t (rozvoz denniho tisku),co vse potrebuji k tomu,at mi zivnostensky urad vyda
zivnostensky list,dekuji za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 18.12.2006)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sděluji, že "Silniční motorová doprava nákladní" náleží mezi živnosti koncesované. Průkazem živnostenského oprávnění je tudíž v daném případě koncesní listina; do jejího vydání pravomocné rozhodnutí, jímž byla koncese udělena.
O udělení koncese je nutno požádat místně příslušný obecní živnostenský úřad, a to podle místa Vašeho bydliště (adresář obecních živnostenských úřadů naleznete na stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Vzhledem ke skutečnosti, že k provozování silniční motorové dopravy nákladní vozidlem do 3,5 tuny celkové hmotnosti zákon nevyžaduje splnění odborné způsobilosti, žadatel o koncesi tak musí splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti (podrobně uvedeny - viz odpověď na dotaz č. 97).
Vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny podléhá podle položky č. 24 písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správnímu poplatku ve výši 2.000,- Kč.

Živnostenské oprávnění u koncesovaných živností vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Věra Káňová


SOUND SYSTEM - dotaz č. 98
Dotaz: (vložen dne: 14.12.2006)
Dobry den chtel bych si prividelavat podnikanim pronajem aparatury mam aparaturu a chtel bych se sni trochu prividelat a jeste abych mohl nakupovat veci stim společne zesaky repro atd.. bez DPH co ktomu potrebuji zatim dekuji
Odpověď: (vložena dne: 18.12.2006)
Dobrý den,

vzhledem k nekonkrétnosti Vašeho dotazu, z něhož není jednoznačně zřejmé, co si pod pojmem pronájem aparatury představujete, obecně sděluji, že předmětnou činnost lze zařadit buď do živnosti ohlašovací volné

Pronájem a půjčování věcí movitých, číslo oboru 93 s vymezením předmětu činnosti pronájem zvukové aparatury (příp. dalších věcí) - v daném případě se jedná o pronájem aparatury bez obsluhy, nebo do živnosti Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě, číslo oboru 117 - s vymezením předmětu činnosti činnost zvukařů.
Obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., v platném znění, které naleznete na adr. http://www.mpo.cz/dokument699.html .

Podmínkou získání živnostenského oprávnění u obou jmenovaných živností je pouze splnění všeobecných podmínek (podrobně viz odpověď na dotaz č. 97)

Registraci k DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který rozlišuje:
a) dobrovolnou registraci k DPH - podnikatel se zaregistruje, pokud chce být plátcem DPH,
b) zákonnou registraci k DPH - podnikatelský subjekt překročí zákonem stanovený obrat 1 mil. Kč za období 12 měsíců (nejedná se o kalendářní měsíce, ale o tzv. klouzavý systém.

Věra Káňová


živnostensky list - dotaz č. 97
Dotaz: (vložen dne: 08.12.2006)
Dobry den.Chtěl jsem se zeptat co vše potřebuji k tomu abych si mohl vyřidit živnostenský list v oboru zednik obkladač děkuji předem za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 12.12.2006)
Dobrý den,

k získání živnostenského oprávnění k řemeslné živnosti "Zednictví", jehož obsahovou náplní je rovněž obkladačství, musíte při ohlášení živnosti předložit výuční list v oboru a doklad o vykonání nejméně tříleté praxe v oboru, případně postačí prokázat šestiletou praxi v oboru. Doklad o praxi Vám vystaví zaměstnavatel, resp. bývalý zaměstnavatel. Doklady o odborné způsobilosti je rovněž možno prokázat i jiným dokladem dle ust. § 21 a § 22 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou ke získání živnostenského oprávnění dále je:

- bezúhonnost ve smyslu ust. § 6 odst. 2 téhož zákona,

- pokud jste na území ČR podnikal nebo podnikáte skutečnost, že nemáte daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a skutečnost, že nemáte nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění.

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, který předložíte příslušnému živnostenskému úřadu; v opačném případě si jej tento úřad vyžádá sám. Stejný postup platí u prokázání skutečností, že nemáte nedoplatky na daních a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; tzn. pokud nejsou uvedné doklady předloženy ohlašovatelem živnosti, živnostenský úřad si je vyžádá sám.
Skutečnost, že nemáte nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, se prokazuje čestným prohlášením.

V případě, že adresa místa Vašeho bydliště je odlišná od adresy místa podnikání, musíte rovněž doložit doklad prokazující právní důvod k užívání těchto prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí).

Petr Jakobi


podnikání - dotaz č. 96
Dotaz: (vložen dne: 01.12.2006)
Dobrý den,
měla bych prosbu. Jsem OSVČ a chtěla bych se zeptat, zda mohu pracovat ve státní správě - přesněji na Městském úřadě-sociální odbor. Podnikám v oboru hostinská činnost.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 04.12.2006)
Dobrý den,

Odpověď k Vašemu dotazu naleznete v ust. § 16 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména v jeho odst. 4 a 5, kdy:

4) Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán.

(5) Omezení stanovené v předchozím odstavci se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle zvláštního právního předpisu pro soud nebo správní úřad, na činnost v poradních orgánech vlády a na správu vlastního majetku.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup