Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

poplatky - dotaz č. 102
Dotaz: (vložen dne: 21.12.2006)
Dobrý den,
ráda bych se informovala o poplatcích za zřízení ŽL, zda-li budu ještě platit další poplatky. Někde jsem slyšela, že mimo 1000,- zaplatím ještě dalších 200 korun.
Předem děkuji za odpověď. P. Jeleńová
Odpověď: (vložena dne: 29.12.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle Sazebníku, přílohy citovaného zákona, položky č. 24, činí správní poplatek za

Vydání živnostenského listu 1.000,- Kč
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem 10.000,- Kč

Vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny 2.000,- Kč
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem 20.000,- Kč.

Krajskému živnostenskému úřadu není známo, že by byla v nejbližší době připravována novela výše jmenovaného zákona týkající se správních poplatků v oblasti živnostenského podnikání.

Věra Káňová


PODNIKÁNÍ V AUTODOPRAVĚ - dotaz č. 101
Dotaz: (vložen dne: 19.12.2006)
Dobrý den,
je možné být zaměstnancem u jedné firmy a zároveň začít podnikat v autodopravě. Jak jsem četl příspěvky níže, je nutné zažádat o koncesní listinu. Při tomto druhu podnikání se nemusí prokazovat praxe nebo skládat zkoušky?
Pokud by se jednalo o autodopravu ve smyslu odvoz odpadu a sutě, platí stejné podmínky jako u doravy materiálu? Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 20.12.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem ke skutečnosti, že jste blíže neuvedl své zaměstnání, upozorňuji Vás na § 303 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007), který obsahuje seznam orgánů a organizací, jejichž zaměstnanci mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni.
Podle ustanovení § 304 téhož právního předpisu, zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnvatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Silniční motorová doprava nákladní zahrnuje souhrn činností, jimž se zajišťuje přeprava věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, jakož i přemísťování silničních motorových vozidel. Tato se, mimo jiné, člení na dopravu provozovanou vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti (splnění odborné způsobilosti není vyžadováno), a dopravu provozovanou vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti (musí být splněna odborná způsobilost). Jednotlivé druhy silniční motorové dopravy upravuje zák. č. 111/1994 Sb., o silniční motorové dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož ve svém dotazu zmiňujete i přepravu odpadu blíže nespecifikovaného, upozorňuji, že pro přepravu odpadu kvalifikovaného jako nebezpečný odpad je pak zapotřebí další živnostenské oprávnění, a to "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady" (byť se jednalo pouze o přepravu nebezpečného odpadu).

Bližší informace k výše uvedené problematice Vám podá, kterýkoliv obecní živnostenský úřad, viz zveřejněný seznam. Současně odkazuji na odpověď č. 99, 100.

Věra Káňová


dotaz - dotaz č. 100
Dotaz: (vložen dne: 15.12.2006)
dobry den
chci zacit podnikat v autodoprave do 3,5t
(dovoz pisku,sterku,otopu atd) co vse za doklady potrebuju a zda se jedna o koncesovanou zivnost.
dekuji za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 18.12.2006)
Dobrý den,

Vámi dotazovaná činnost, t.j. přeprava věcí silničním motorovým vozidlem pro cizí potřebu, spadá do živnosti koncesované "Silniční motorová doprava nákladní".
Odpověď na svůj dotaz naleznete v naší odpovědi č. 99.

Věra Káňová


dotaz - dotaz č. 99
Dotaz: (vložen dne: 15.12.2006)
dobry den
chci zacit podnikat v silnicni automobilove doprave do 3.5t (rozvoz denniho tisku),co vse potrebuji k tomu,at mi zivnostensky urad vyda
zivnostensky list,dekuji za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 18.12.2006)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sděluji, že "Silniční motorová doprava nákladní" náleží mezi živnosti koncesované. Průkazem živnostenského oprávnění je tudíž v daném případě koncesní listina; do jejího vydání pravomocné rozhodnutí, jímž byla koncese udělena.
O udělení koncese je nutno požádat místně příslušný obecní živnostenský úřad, a to podle místa Vašeho bydliště (adresář obecních živnostenských úřadů naleznete na stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Vzhledem ke skutečnosti, že k provozování silniční motorové dopravy nákladní vozidlem do 3,5 tuny celkové hmotnosti zákon nevyžaduje splnění odborné způsobilosti, žadatel o koncesi tak musí splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti (podrobně uvedeny - viz odpověď na dotaz č. 97).
Vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny podléhá podle položky č. 24 písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správnímu poplatku ve výši 2.000,- Kč.

Živnostenské oprávnění u koncesovaných živností vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Věra Káňová


SOUND SYSTEM - dotaz č. 98
Dotaz: (vložen dne: 14.12.2006)
Dobry den chtel bych si prividelavat podnikanim pronajem aparatury mam aparaturu a chtel bych se sni trochu prividelat a jeste abych mohl nakupovat veci stim společne zesaky repro atd.. bez DPH co ktomu potrebuji zatim dekuji
Odpověď: (vložena dne: 18.12.2006)
Dobrý den,

vzhledem k nekonkrétnosti Vašeho dotazu, z něhož není jednoznačně zřejmé, co si pod pojmem pronájem aparatury představujete, obecně sděluji, že předmětnou činnost lze zařadit buď do živnosti ohlašovací volné

Pronájem a půjčování věcí movitých, číslo oboru 93 s vymezením předmětu činnosti pronájem zvukové aparatury (příp. dalších věcí) - v daném případě se jedná o pronájem aparatury bez obsluhy, nebo do živnosti Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě, číslo oboru 117 - s vymezením předmětu činnosti činnost zvukařů.
Obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., v platném znění, které naleznete na adr. http://www.mpo.cz/dokument699.html .

Podmínkou získání živnostenského oprávnění u obou jmenovaných živností je pouze splnění všeobecných podmínek (podrobně viz odpověď na dotaz č. 97)

Registraci k DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který rozlišuje:
a) dobrovolnou registraci k DPH - podnikatel se zaregistruje, pokud chce být plátcem DPH,
b) zákonnou registraci k DPH - podnikatelský subjekt překročí zákonem stanovený obrat 1 mil. Kč za období 12 měsíců (nejedná se o kalendářní měsíce, ale o tzv. klouzavý systém.

Věra Káňová


živnostensky list - dotaz č. 97
Dotaz: (vložen dne: 08.12.2006)
Dobry den.Chtěl jsem se zeptat co vše potřebuji k tomu abych si mohl vyřidit živnostenský list v oboru zednik obkladač děkuji předem za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 12.12.2006)
Dobrý den,

k získání živnostenského oprávnění k řemeslné živnosti "Zednictví", jehož obsahovou náplní je rovněž obkladačství, musíte při ohlášení živnosti předložit výuční list v oboru a doklad o vykonání nejméně tříleté praxe v oboru, případně postačí prokázat šestiletou praxi v oboru. Doklad o praxi Vám vystaví zaměstnavatel, resp. bývalý zaměstnavatel. Doklady o odborné způsobilosti je rovněž možno prokázat i jiným dokladem dle ust. § 21 a § 22 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou ke získání živnostenského oprávnění dále je:

- bezúhonnost ve smyslu ust. § 6 odst. 2 téhož zákona,

- pokud jste na území ČR podnikal nebo podnikáte skutečnost, že nemáte daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a skutečnost, že nemáte nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění.

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, který předložíte příslušnému živnostenskému úřadu; v opačném případě si jej tento úřad vyžádá sám. Stejný postup platí u prokázání skutečností, že nemáte nedoplatky na daních a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; tzn. pokud nejsou uvedné doklady předloženy ohlašovatelem živnosti, živnostenský úřad si je vyžádá sám.
Skutečnost, že nemáte nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, se prokazuje čestným prohlášením.

V případě, že adresa místa Vašeho bydliště je odlišná od adresy místa podnikání, musíte rovněž doložit doklad prokazující právní důvod k užívání těchto prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí).

Petr Jakobi


podnikání - dotaz č. 96
Dotaz: (vložen dne: 01.12.2006)
Dobrý den,
měla bych prosbu. Jsem OSVČ a chtěla bych se zeptat, zda mohu pracovat ve státní správě - přesněji na Městském úřadě-sociální odbor. Podnikám v oboru hostinská činnost.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 04.12.2006)
Dobrý den,

Odpověď k Vašemu dotazu naleznete v ust. § 16 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména v jeho odst. 4 a 5, kdy:

4) Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán.

(5) Omezení stanovené v předchozím odstavci se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle zvláštního právního předpisu pro soud nebo správní úřad, na činnost v poradních orgánech vlády a na správu vlastního majetku.

Petr Jakobi


Živnostenský List - dotaz č. 95
Dotaz: (vložen dne: 29.11.2006)
Dobrý den,měla bych dotaz ohledně ŽL jsem vyučená v oboru kuchař a chtěla jsem vědět jestli bych dostala živnost na hospodskou činnost,jestli to jde nebo jsou nějaké záležitosti které bych musela podstoupit abych tohoto cíle nějakým způsobem dosáhla.Jelikož i v tomto oboru jsem měla dostatečné základy z oboru číšníka,tak jestli by to bylo dostačující.Předem děkuji za odpověd Kalivodová
Odpověď: (vložena dne: 05.12.2006)
Hezký den,

k vyřízení živnostenského oprávnění k provozování živnosti řemeslné "Hostinská činnost" je zapotřebí ohlásit živnost na místně příslušném živnostenském úřadu (u fyzických osob dle místa bydliště, u právnických osob dle sídla). Od 1.8. 2006 jsou obecní živnostenské úřady Centrálními registračními místy (dále jen "CRM") pro podnikatele, kterým umožňují prostřednictvím jednotného registračního formuláře provést několik úkonů najednou. Pokud se rozhodnete využít služeb živnostenského úřadu jako CRM, můžete se jako fyzická osoba, současně s ohlášením živnosti, přihlásit k daňové registraci, oznámit záhájení samostatně výdělečné činnosti, přihlásit se k důchodovému a nemocenskému pojištění a taktéž oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení samostatně výdělečné činnosti. K jednotnému registračnímu formuláři (je k dispozici na každém živnostenském úřadu) musíte doložít doklad o odborné způsobilosti (ve Vašem případě to je výuční list v oboru kuchař a doklad o vykonání 3leté praxe v o boru) . Dále můžete doložit výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud jste na území ČR podnikala nebo podnikáte , jestli-že tyto doklady nebudou Vámi doloženy, vyžádá si je sám živnostenský úřad od příslušných institucí.

V případě, že adresa místa Vašeho bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí).
Správní poplatek za vydání živnostenského listu je 1000,- Kč.

Seznam obecních živnostenských úřadů najdete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Hana Kaminská


Datum pozastavení ŽL - dotaz č. 94
Dotaz: (vložen dne: 28.11.2006)
Přeji hezký den. Začátkem ledna mi vyprší 2letá doba na pozastavení ŽL. Pozastavení si chci znovu na ty 2 roky prodloužit. Problém je v tom, že nevím, ke kterému datu jsem pozastavení provedl. Dopis ze svého Živ.úřadu jsem někde dobře založil, takže jej nemohu najít(pozastavení jsem prováděl písemně,protože bydlím 300km od svého ŽÚ).Řeknou mi na příslušném ŽÚ ono datum, nebo jak mám v tomto případě postupovat ? Děkuji mnohokrát za odpověď.

Petr Bartoš
Odpověď: (vložena dne: 29.12.2006)
Dobrý den,

údaje o Vaší osobě, které jsou vedeny v živnostenském rejstříku naleznete na webové adrese http://www.rzp.cz/ , kde je rovněž údaj, dokdy máte provozování živnosti přerušeno. Jinak se můžete obrátit na příslušný úřad, kde Vám příslušnou informaci určitě sdělí.

Petr Jakobi


Vymezení živnosti "Zprostředkování obchodu a služeb" - dotaz č. 93
Dotaz: (vložen dne: 27.11.2006)
Dobrý den,
vedu spor se živnostenským úřadem. O co se jedná : provozuji internetový katalog obchodů, převážně internetových obchodů kterým takto dělám internetovou reklamu, odměnu mám jako provizi z prodeje obchodu, tedy nákupu zákazníka který přijde do obchodu z této reklamy. Mám na tuto činnost vystavený živnostenský list na zprostředkování obchodu a služeb.

A zde je zádrhel – požádal jsem o vystavení živnostenského listu kde jsem nechtěl mít přesně vymezenou činnost, ale pracovnice Živnostenského úřadu na vymezení trvají. Nevím sám jaký sortiment jednotlivé obchody nabízí, tedy zažádal jsem o ŽL „72 – zprostředkování obchodu a služeb“ v plném rozsahu, podle „Nařízení vlády ze dne 8.listopadu 2000“. Jenomže mi stejně byl vystaven ŽL kde mám vymezenou činnost, opsanou přesně podle „Nařízení vlády ze dne 19.dubna 2000“, tedy od zemědělských produktů po nábytek,….

Nevím tedy, jestli skutečně musím doložit kompletní sortiment jehož prodej zprostředkovávám (a není toho málo, vlastně kompletní obchodní domy), jak požaduje, nebo jestli vůbec skutečně musí být činnost nějak vymezena, protože v obsahové náplni oboru 72 podle „Nařízení vlády ze dne 8.listopadu 2000“ je uvedeno to na co se můj ŽL nevztahuje, to respektuji a snad by to mělo stačit. Tedy bez vymezení a v plném rozsahu…

Můžete mi poradit jak mám postupovat, aby mi zdejší ŽÚ vyhověl?
Odpověď: (vložena dne: 01.12.2006)
Hezký den,

k Vašemu dotazu uvádím, že v souladu s ust. § 45 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, musí být předmět podnikání vymezen s dostatečnou určitostí a jednoznačnosti. V nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, je u Vámi uváděného oboru vymezen předmět činnosti pouze příkladmo s možností doplnění. Pokud v předmětu podnikání uvedete "Zprostředkování obchodu a služeb" - v celém rozsahu, není předmět podnikání vymezen s dostatečnou určitostí a jednoznačností ve smyslu výše uvedeného ustanovení a je povinností živnostenského úřadu, aby Vás v souladu se zákonem vyzval k jeho specifikaci. Vzhledem k již uvedenému Vám živnostenský úřad nemůže vyhovět.

Hana Kaminská


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup