Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Koncesní lisina nebo živnostenský list ještě jednou. - dotaz č. 92
Dotaz: (vložen dne: 22.11.2006)
Vážená paní Kaminská,
předem Vám děkuji za odpověď, nicméně někdo mi tvrdí, že na tuto činnost stačí jen živnostenský list, jedná se prý o zprostředkování obchodu a služeb a tato činnost nespadá do koncesních živností.O případ, který uvádíte Vy by se jenalo prý např. kdybych měla více aut, nebo zaměst. ještě nějakou osobu , že by se jednalo o autodopravu. Pokud se můžete k tomu ještě vyjádřit, mockrát děkuji. Každopádně asi bude nejlepší navštívit příslušný ŽÚ. Ještě jednou děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 25.11.2006)
Dobrý den,

jak sama uvádíte máte vlastní dodávku, kterou budete převážet zboží pro konkrétní firmy. Pokud mezi Vámi a firmou vznikne závazkový vztah, jehož předmětem bude přeprava zboží, dojde tím k naplnění ust. § 2 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silniční dopravě"), tzn. budete provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby. V souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě, lze uvedený druh dopravy provozovat na základě koncese "Silniční motorová doprava nákladní", jak jsem již napsala v předchozí odpovědi. K již uvedenému doplňuji, že povinnost mít v daném případě uvedenou koncesi, není zákonem o silniční dopravě limitována počtem vozidel ani zaměstnanců. Závěrem doporučuji nahlédnout do obsahové náplně živnosti koncesované "Silniční motorová doprava nákladní", která je uvedena v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností - viz. Příloha č.3. V tomto nařízení vlády v Příloze č. 4 rovněž najdete pod číslem oboru 72 obsahovou náplň Vámi uváděné živnosti "Zprostředkování obchodu a služeb". Znění citovaného nařízení je uvedeno na http://www.mpo.cz/dokument699.html

Hana Kaminská


Koncesní lisina nebo živnostenský list ? - dotaz č. 91
Dotaz: (vložen dne: 21.11.2006)
Dobrý den, prosím o radu, chci začít podnikat v dopravě, nebo spíš přepravě ? Mám vlastní dodávku a chci rozvážet pro určitou firmu zboží. Potřebuji k tomu koncesní listinu nebo stačí jen živnostenský list ? Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 22.11.2006)
Hezký den,

Vámi dotazovaná činnost, tj. přeprava věcí silničním motorovým vozidlem pro cizí potřebu, spadá svým charakterem do obsahové náplně živnosti koncesované "Silniční motorová doprava nákladní" dle přílohy č. 3 zákona č, 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů . Obsahovou náplň této živnosti najdete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností - Příloha č. 3; jeho znění je uvedeno na http://www.mpo.cz/dokument699.html.

Bližší informace týkající se udělení koncese k provozování výše uvedené živnosti, získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (seznam obecních živnostenských úřadů najdete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Hana Kaminská


Student a podnikání na ŽL - dotaz č. 90
Dotaz: (vložen dne: 21.11.2006)
Dobrý den,
obrátil se na mě student čtvrtého ročníku střední školy s dotazem, zda pokud by si pořídil v současné době,tj. za doby studia, ŽL, jak to bude s jeho sociálním a zdravotním pojištěním. Je stále nezaopatřeným dítětem do 23 let a pojištění za něj v současné době platí stát.
Za jakékoliv informace Vám předem děkuji.

Ing.Cwiková Olga, olga.cwikova@centrum.cz
Odpověď: (vložena dne: 21.11.2006)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v listárně KŽÚ pod dotazem č. 74, kde je již formulována odpověď na problematiku podnikání studentů.

Dalibor Mozdřeň


Poplatek za změny v ŽL - dotaz č. 89
Dotaz: (vložen dne: 09.11.2006)
Dobrý den.Mám dotaz na poplatek za změnu např.adresy trvalého bydliště ve svém ŽL.Děkuji. Pěluchová.
Odpověď: (vložena dne: 10.11.2006)
Hezký den,

k Vašemu dotazu sděluji, že problematika správních poplatků je řešena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen "zákon o správních poplatcích"). Za změnu údajů podnikatele v živnostenském listě nebo koncesní listině (např. změnu trvalého pobytu, příjmení, jména) uhradíte správní poplatek ve výši 100 Kč (dle Položky 24 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích).

Hana Kaminská


Pronájem plochy části nemovitosti - dotaz č. 88
Dotaz: (vložen dne: 09.11.2006)
Dobrý den,
jako na majitele nemovitosti (rod. domu) se na mne obrátila soukromá firma s žádostí o poskytnutí jedné zdi nemovitosti pro reklamní účely. Já bych poskytl za úplatu pouze plochu a veškeré ostatní záležitosti (tzn. montáž, opravy, výměnu, údržbu apod.) by prováděla soukromá firma.
Dotaz: Potřebuji na tuto službu živnostenský list v případě
a) že se bude jednat o jednorázovou službu na dobu 3 měsíců za jednorázovou úplatu
b) že soukromá firma bude tuto plochu využívat celoročně (co 2-3 měsíce bude měnit obsah reklamy) a tato firma mi bude za tento pronájem plochy platit měsíčním nájmem.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 16.11.2006)
Dobrý den,

z pohledu zákona č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů živnostenský zákon), je živností pronájem nemovitosti (nebo její části), bytu a nebytových prostor, pouze tehdy, jsou-li vedle nájmu poskytovány i jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz.

V případě Vašeho zamýšleného pronájmu části nemovitosti pro reklamní účely nepůjde tedy o činnost, která by spadala do režimu živnostenského zákona. Příjem z této činnosti podléhá zdanění a proto doporučujeme obrátit pro bližší nformace na příslušný finanční úřad podle místa trvalého bydliště. (telefonické kontakty najdete na webových stránkách http://www.statnisprava.cz/ebe/adresar.nsf/i/financniurady )

Zdeňka Janků


koncesní listina - dotaz č. 87
Dotaz: (vložen dne: 03.11.2006)
Dobrý den, chtěl bych se informovat o podmínkách pro vydání koncesní listiny pro mezinárodní dopravu a polatků. děkuji
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2006)
Dobrý den,

k vyřízení koncese k provozování "Silniční motorová doprava nákladní" - mezinárodní musíte podat žádost na místně příslušném živnostenském úřadu (u fyzických osob dle místa bydliště, u právnických osob dle sídla). K žádosti doložíte: výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud jste na území ČR podnikal nebo podnikáte. V případě, že adresa místa Vašeho bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí). Pokud hodláte podnikat v mezinárodní dopravě provozované vozidly nad 3,5 tuny nebo osobní dopravě mezinárodní (linkové veřejné, zvláštní linkové, kyvadlové, příležitostné autobusy, příležitostné neveřejné) musíte ještě k žádosti o koncesi doložit doklad o odborné způsobilosti dle ust § 6 odst. 1 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silniční dopravě") a doklad o tříleté praxi dle ust. § 6 odst. 9 zákona o silniční dopravě . Správní poplatek za vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny je 2000,- Kč. V souladu s ust. § 4a zákona o silniční dopravě musíte rovněž splňovat finanční způsobilost.

Hana Kaminská


Novinky 2007 - dotaz č. 86
Dotaz: (vložen dne: 03.11.2006)
Dobrý den, slyšela jsem ,že od roku 2007 budou novinky ohledně garanta,že nebude potřeba . Jedná se mi o obor manikůra a nehtová modeláž.Děkuji za odpověď . Novotná
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2006)
Hezký den,

bohužel Vás musím zklamat, ale i v případě, že v roce 2007 budete chtít podnikat na základě živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra" a nebudete splňovat odbornou způsobilost stanovenou ust. §§ 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), musíte v souladu s ust. § 11 odst. 4 písm. a) citovaného zákona ustanovit odpovědného zástupce, jelikož v uvedeném ustanovení nedošlo ke změně zákona ani není připravována jeho novela.

Hana Kaminská


dotaz-odpovědný zástupce - dotaz č. 85
Dotaz: (vložen dne: 02.11.2006)
Ráda bych věděla,jestli musí být ze zákona funkce(či práce?) odpovědného zástupce úplatná. Pokud je odpovědný zástupce ochoten tuto funkci dělat i bezplatně,musí být za to finančně odměněn a podle jakého zákona? Na základě jaké smlouvy vzniká tento smluvní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem? Děkuji. Krylová
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2006)
Hezký den,

z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), konkrétně dle ust. § 11 odst. 1 citovaného zákona, je odpovědným zástupcem (garant) fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu (pracovněprávním, obchodním). Jelikož živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k problematice smluvních vztahů mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem, pouze uvádím, že tato problematika je řešena u pracovněprávních vztahů zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (od 1.1.2007 zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce), a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník u smluvních vztahů obchodních.

Hana Kaminská


Provizní spolupráce s internetovým obchodem - dotaz č. 81 - dotaz č. 83 - dotaz č. 84
Dotaz: (vložen dne: 01.11.2006)
Dobrý den,
dnes jsem navštívil živnostenský úřad, kde mi úřednice sdělila, že musím přesně specifikovat zboží jehož obchod zprostředkovávám - to znamená vypsat veškerý sortiment asi 60 obchodů se kde mám nasmlouvanou spolupráci a kde se nechá sehnat snad vše. Od dudlíku po lokomotivu... Nakonec uznala že to nejde a s tím, že nejde vystavit ŽL na Zprostředkování obchodu s předmětem činnosti "Zprostředkování internetových obchodů" a nakonec jsem odsouhlasil, nic jiného mi nezbylo (poplatek bylo to první, co jsem musel zaplatit), ŽL na zprostředkování obchodu a služeb z předmětem činnosti "Reklamní služby" a tak si myslím, že mám dva ŽL na stejnou činnost. Můžete mi poradit co si tam mám nechat doplnit za činnost, aby to bylo v pořádku? Myslím si, že by úřednice za přepážkou měla umět poradit, nikoliv dávat najevo své zaneprázdnění a znechucení tím, že ji někdo obtěžuje. Tak jsem si bohužel připadal. Jediné seriózní rady jsem dostal zde .... Proto předem děkuji za radu a pomoc...
Odpověď: (vložena dne: 07.11.2006)
Dobrý den,

k Vašemu doplňujícímu dotazu sdělujeme, že pokud máte v současné době dva živnostenské listy s předměty podnikání "Zprostředkování obchodu a služeb" a "Reklamní služby", pak je vše v souladu s Nařízením vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
V případě nejasností kontaktujte pracovníky krajského živnostenského úřadu. Informace o telefonních číslech naleznete na webové stránce
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/odb_18.html.

Zdeňka Janků


Provizní spolupráce s internetovým obchodem - dotaz č. 81 - dotaz č. 83
Dotaz: (vložen dne: 30.10.2006)
Děkuji za odpověď, pokud jsem vše dobře pochopil pro činnost podle dotazu č.81 potřebuji mít živnostenský list na "Zprostředkování obchodu a služeb" ?
Odpověď: (vložena dne: 31.10.2006)
Dobrý den,


jak je zřejmé z naší předchozí odpovědi, pro činnost uváděnou ve Vašem minulém dotazu musíte vlatnit živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Zprostředkování obchodu". Bližší informace k obsahovým náplním živností naleznete v nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (viz též náš web Podnikání - Zajímavé odkazy). "Zprostředkování obchodu a služeb" zde naleznete v části Obsahové náplně živností volných, pod č. 72, "Reklamní činnost a marketing" rověž ve stejné části, pod č. 102. "Zprostředkováním obchodu" se rozumí zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného (viz též ustanovení § 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). "Reklamní činností a marketingem" se rozumí zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, zejména umístěním na venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky, internetem, distribuce nebo dodávka reklamních materiálů a vzorků, obstarávání míst pro inzerci a reklamu a podobně. Ostatní informace - viz zmíněné nařízení vlády.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup