Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

dotaz-odpovědný zástupce - dotaz č. 85
Dotaz: (vložen dne: 02.11.2006)
Ráda bych věděla,jestli musí být ze zákona funkce(či práce?) odpovědného zástupce úplatná. Pokud je odpovědný zástupce ochoten tuto funkci dělat i bezplatně,musí být za to finančně odměněn a podle jakého zákona? Na základě jaké smlouvy vzniká tento smluvní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem? Děkuji. Krylová
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2006)
Hezký den,

z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), konkrétně dle ust. § 11 odst. 1 citovaného zákona, je odpovědným zástupcem (garant) fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu (pracovněprávním, obchodním). Jelikož živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k problematice smluvních vztahů mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem, pouze uvádím, že tato problematika je řešena u pracovněprávních vztahů zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (od 1.1.2007 zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce), a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník u smluvních vztahů obchodních.

Hana Kaminská


Provizní spolupráce s internetovým obchodem - dotaz č. 81 - dotaz č. 83 - dotaz č. 84
Dotaz: (vložen dne: 01.11.2006)
Dobrý den,
dnes jsem navštívil živnostenský úřad, kde mi úřednice sdělila, že musím přesně specifikovat zboží jehož obchod zprostředkovávám - to znamená vypsat veškerý sortiment asi 60 obchodů se kde mám nasmlouvanou spolupráci a kde se nechá sehnat snad vše. Od dudlíku po lokomotivu... Nakonec uznala že to nejde a s tím, že nejde vystavit ŽL na Zprostředkování obchodu s předmětem činnosti "Zprostředkování internetových obchodů" a nakonec jsem odsouhlasil, nic jiného mi nezbylo (poplatek bylo to první, co jsem musel zaplatit), ŽL na zprostředkování obchodu a služeb z předmětem činnosti "Reklamní služby" a tak si myslím, že mám dva ŽL na stejnou činnost. Můžete mi poradit co si tam mám nechat doplnit za činnost, aby to bylo v pořádku? Myslím si, že by úřednice za přepážkou měla umět poradit, nikoliv dávat najevo své zaneprázdnění a znechucení tím, že ji někdo obtěžuje. Tak jsem si bohužel připadal. Jediné seriózní rady jsem dostal zde .... Proto předem děkuji za radu a pomoc...
Odpověď: (vložena dne: 07.11.2006)
Dobrý den,

k Vašemu doplňujícímu dotazu sdělujeme, že pokud máte v současné době dva živnostenské listy s předměty podnikání "Zprostředkování obchodu a služeb" a "Reklamní služby", pak je vše v souladu s Nařízením vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
V případě nejasností kontaktujte pracovníky krajského živnostenského úřadu. Informace o telefonních číslech naleznete na webové stránce
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/odb_18.html.

Zdeňka Janků


Provizní spolupráce s internetovým obchodem - dotaz č. 81 - dotaz č. 83
Dotaz: (vložen dne: 30.10.2006)
Děkuji za odpověď, pokud jsem vše dobře pochopil pro činnost podle dotazu č.81 potřebuji mít živnostenský list na "Zprostředkování obchodu a služeb" ?
Odpověď: (vložena dne: 31.10.2006)
Dobrý den,


jak je zřejmé z naší předchozí odpovědi, pro činnost uváděnou ve Vašem minulém dotazu musíte vlatnit živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Zprostředkování obchodu". Bližší informace k obsahovým náplním živností naleznete v nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (viz též náš web Podnikání - Zajímavé odkazy). "Zprostředkování obchodu a služeb" zde naleznete v části Obsahové náplně živností volných, pod č. 72, "Reklamní činnost a marketing" rověž ve stejné části, pod č. 102. "Zprostředkováním obchodu" se rozumí zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného (viz též ustanovení § 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). "Reklamní činností a marketingem" se rozumí zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, zejména umístěním na venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky, internetem, distribuce nebo dodávka reklamních materiálů a vzorků, obstarávání míst pro inzerci a reklamu a podobně. Ostatní informace - viz zmíněné nařízení vlády.

Petr Jakobi


Podnikání na mateřské dovolené - dotaz č. 82
Dotaz: (vložen dne: 30.10.2006)
Dobrý den, ráda bych se zeptala jestli mám nárok na mateřskou dovolenou, když začnu podnikat. V listopadu mám nastoupit na mateřskou dovolenou a v tomto měsíci si chci založit i živnost, nepříjdu tím o mateřskou dovolenou? Momentálně jsem už 6 měsíců na nemocenské a můj zaměstnavatel skrachoval, kde mám žádat o mateřskou dovolenou? Na OSSZ tam kde byl můj bývalý zaměstnavatel nebo tam kde budu já podnikat? Velice děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 01.11.2006)
Hezký den,

k Vašemu dotazu uvádíme, že živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k problematice placení sociálního pojištění. Pro získání informací, týkajících se nároku OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné, v daném případě podnikatele) na poskytování peněžité pomoci v mateřství, Vám doporučujeme obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (seznam najdete na http://www.cssz.cz). Místní příslušnost okresní správy soc. zabezpečení je u OSVČ dána místem trvalého pobytu.

Hana Kaminská


Provizní spolupráce s internetovým obchodem - dotaz č. 81
Dotaz: (vložen dne: 29.10.2006)
Dobrý den, mám živnostenský list na "Reklamu a marketing" a vlastním internetové stránky. Na nich jsou umístěny reklamní bloky s možnosti provizního zisku z nákupu zákazníka který přijde z této reklamy do daného internetového obchodu a tam nakoupí. Tím je vlastně reklama hrazena touto provizí z následného nákupu zákazníka. Přesné znění smlouvy: "Zprostředkovatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě dále uvedených zprostředkovat pro zájemce možnost uzavření obchodních smluv (objednávek) na internetovém serveru www.xxxxx.cz (dále jen reklamního prostoru) zájemce. Zájemce se zavazuje za podmínek v této smlouvě dále uvedených zaplatit zprostředkovateli za tuto činnost provizi." Stačí mi na toto můj ŽL, nebo musím mít i další? Děkuji za informaci. Novotný Josef
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2006)
Dobrý den,

příjem podnikatele je ve Vašem případě dán provizí za zprostředkování jednotlivých obchodních operací , nikoliv určitou částkou za šíření reklamy (odvislé např. od doby zveřejnění reklamy, resp. počtu reklamních panelů - relací). Takže se zde jedná o zprostředkování obchodu, jak je ostatně i zřejmé ze smlouvy o zprostředkování. Pro zprostředkovatelskou činnost není rozhodné, jakou formou podnikatel zákazníka získá.

Petr Jakobi


Přerušení živnostenského listu - dotaz č. 80
Dotaz: (vložen dne: 25.10.2006)
Dobrý den, mám asi necelý měsíc živnostenský list, ale dostal jsem se do situace, kdy se momentálně časově nemohu své živnosti věnovat. Chci se teda zeptat, jak mám postupovat v případě cca půlročního přerušení živnosti (živnostenský list nechci rušit, k své činosti se určitě vrátím), na živnostenský úřád to mám poměrně daleko, takže Vás žádám i o radu, zda je toto možné vyřešit písemnou formou. Děkuji Jiří Skála
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že provozování živnosti lze pouze přerušit. Podle ustanovení § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, přerušení provozování živnosti na dobu delší 6 měsíců je podnikatel povinen písemně předem oznámit živnostenskému úřadu.
Provozování živnosti lze přerušit vždy nejdéle na dobu 2 let. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Vaše přítomnost na živnostenském úřadu není nutná, přerušení provozování živnosti lze oznámit živnostenskému úřadu prostřednictvím pošty, případně elektronicky za předpokladu, že toto oznámení bude podesáno zaručeným elektronickým podpisem (další informace - viz naše odpověď k dotazu č. 68, str. 2 listárny).

Věra Káňová


Smlouva o zprostředkování obchodu - dotaz č. 79
Dotaz: (vložen dne: 22.10.2006)
Dobrý den,
chci Vás poprosit o radu.Jsem zaměstnaná na HPP u zaměstnavatele a jako vedlejší prac.činnost mám na ŽL, smlouvu o zprostředkování obchodu. Jelikož tato činnost není pravidelná, zajímalo by mě, zda musím také odvést z tohoto vedlejšího příjmu zdravotní a soc.poj.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 25.10.2006)
Dobrý den,

bohužel na Váš dotaz musím reagovat v kontextu odpovědi předchozího dotazu, protože problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění u OSVČ, ať už vykonávate živnost jako hlavní nebo pouze jako vedlejší, nepřináleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na vaši zdravotní pojišťovnu. Příslušné informace lze získat i prostřednictvím některého z internetových vyhledávačů.

Dalibor Mozdřeň


Média na Třinecku - dotaz č. 78
Dotaz: (vložen dne: 20.10.2006)
Dobrý den, chtěla bych vás poprosit, zda nemáte nějaké internetové odkazy nebo jakékoliv poskytnutelné údaje, týkající se vývoje médií (tisku, rozhlasu, televize) na území města Třince před rokem 1989 (1988 - do revoluce 1989) a nyní (2006). Byla bych vám za tyto informace moc vděčná. Předem děkuji, Alexandra P.
Odpověď: (vložena dne: 25.10.2006)
Dobrý den,

bohužel Vámi vznesený dotaz nepřináleží do působnosti Krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme proto obrátit se na archív města Třinec, kde Vám jistě poskytnou potřebné informace. Příslušná data lze rovněž najít prostřednictvím některého z internetových vyhledávačů.

Hana Kaminská
Založení čajovny v zahaničí - dotaz č. 77
Dotaz: (vložen dne: 19.10.2006)
Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat na otázku, které doklady a formality musím splňovat a vyřídit, abych si mohl založit čajovnu u nás v ČR a zda jsou i nějaké možné rady pro založení čajovny v zahraničí, uvažuji o Nizozemí, nebo mám hledat pokyny přímo v dané zemi. děkuji za odpověď. Ambrož
Odpověď: (vložena dne: 23.10.2006)
Hezký den,

Vámi dotazovaná činnost, spadá do režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"),
ve znění pozdějších předpisů, konkrétně do živnosti ohlašovací řemeslné "Hostinská činnost".
Obsahová náplň této živnosti je uvedena v příloze č. 1 Nařízení vlády č.469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností (http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Podle živnostenského zákona musíte splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné podmínky jsou uvedeny v
§ 6 živnostenského zákona. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost podle § 21,22 živnostenského zákona. S ohledem na široké spektrum možností prokázání odborné způsobilosti, doporučujeme podrobnější informace získat přímo na obecním živnostenském úřadě. Místní příslušnost obecního živnostenského úřadu k ohlášení živnosti pro fyzické osoby je dána místem trvalého pobytu a v případě právnické osoby sídlem (seznam obecních živnostenských úřadů najdete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Otázka podnikání v zahraničí je značně obsáhla. Bližší informace, týkající se podnikání v jednotlivých zemích, lze získat na těchto webových stránkách : http://www.mpo.cz, http://mesec.cz, http://www.europa.eu .
V krátkosti k podnikání v Nizozemí. Podnikat v Nizozemí lze na základě těchto právních forem: podnik jednotlivce, NV (akciová společnost), BV (společnost s ručením omezeným), VOF (veřejná obchodní společnost), komanditní společnost a dalších forem jako jsou např. pobočka, joint-venture, přidružená společnost, offshore společnosti apod. Způsob ohlášení činnosti závisí na předmětu podnikání. Podnikatel musí v Nizozemí také splnit kvalifikaci a dovednosti stanovené zákonem (např. profesní dovednosti, výuční list apod.). Podnikatelské licence vydává příslušná obchodní komora. Bližší informace týkající se podnikání v Nizozemí jsou k dispozici na stránkách: http://www.nfia.nl nebo http://setupcompany.nl, podrobné informace o podnikání v uvedené zemi, lze získat u nizozemských obchodních a průmyslových komor.


Hana KaminskáDotaz - dotaz č. 76
Dotaz: (vložen dne: 15.10.2006)
Dobrý večer. Dostala jsem se k internetu a mám následující dotaz. Jsem ID, 59 let. Před 2 lety jsem ukončila podnikání z důvodu invalidity. Vlastnila jsem ŽL na ruční pletení...Zůstalo mi mnoho věcí o které by měla zájem paní, která si chce otevřít minibutik. Vzhledem k tomu, že chodím o berlích, nepočítám s tím, že bych si ŽL znovu vyřizovala. Můžete mi prosím poradit, jak mohu postupovat. Peníze bych obdržela až po případném prodeji věcí. Nerada bych se dostala do rozporu se zákonem. Stačí podat jen přiznání k dani? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 18.10.2006)
Hezký den,

z dotazu vyplývá, že se hodláte vypořádat se zbožím, které pochází z předchozího podnikání. Za předpokladu, že by se jednalo o činnost, která by byla ojedinělá, jednorázová a časově omezená, můžete tyto věci prodat, aniž by jste byla vlastníkem příslušného živnostenského oprávnění. Pokud by jste nadále, po výprodeji Vámi uváděných zásob, prodávala pletené zboží a byly by naplněny znaky provozování živnosti stanovené v ust. § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, tj. soustavnost, samostatnost, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, musela by jste si vyřídit příslušné živnostenské oprávnění.

Závěrem uvádíme, že živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k otázce podání daňového přiznání. Pro získání bližších informací Vám doporučujeme obrátit se na příslušný finanční úřad (http://www.statnisprava.cz/ebe/adresar.nsf/i/financniurady).

Hana Kaminská1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup