Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Pronájem plochy části nemovitosti - dotaz č. 88
Dotaz: (vložen dne: 09.11.2006)
Dobrý den,
jako na majitele nemovitosti (rod. domu) se na mne obrátila soukromá firma s žádostí o poskytnutí jedné zdi nemovitosti pro reklamní účely. Já bych poskytl za úplatu pouze plochu a veškeré ostatní záležitosti (tzn. montáž, opravy, výměnu, údržbu apod.) by prováděla soukromá firma.
Dotaz: Potřebuji na tuto službu živnostenský list v případě
a) že se bude jednat o jednorázovou službu na dobu 3 měsíců za jednorázovou úplatu
b) že soukromá firma bude tuto plochu využívat celoročně (co 2-3 měsíce bude měnit obsah reklamy) a tato firma mi bude za tento pronájem plochy platit měsíčním nájmem.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 16.11.2006)
Dobrý den,

z pohledu zákona č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů živnostenský zákon), je živností pronájem nemovitosti (nebo její části), bytu a nebytových prostor, pouze tehdy, jsou-li vedle nájmu poskytovány i jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz.

V případě Vašeho zamýšleného pronájmu části nemovitosti pro reklamní účely nepůjde tedy o činnost, která by spadala do režimu živnostenského zákona. Příjem z této činnosti podléhá zdanění a proto doporučujeme obrátit pro bližší nformace na příslušný finanční úřad podle místa trvalého bydliště. (telefonické kontakty najdete na webových stránkách http://www.statnisprava.cz/ebe/adresar.nsf/i/financniurady )

Zdeňka Janků


koncesní listina - dotaz č. 87
Dotaz: (vložen dne: 03.11.2006)
Dobrý den, chtěl bych se informovat o podmínkách pro vydání koncesní listiny pro mezinárodní dopravu a polatků. děkuji
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2006)
Dobrý den,

k vyřízení koncese k provozování "Silniční motorová doprava nákladní" - mezinárodní musíte podat žádost na místně příslušném živnostenském úřadu (u fyzických osob dle místa bydliště, u právnických osob dle sídla). K žádosti doložíte: výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud jste na území ČR podnikal nebo podnikáte. V případě, že adresa místa Vašeho bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí). Pokud hodláte podnikat v mezinárodní dopravě provozované vozidly nad 3,5 tuny nebo osobní dopravě mezinárodní (linkové veřejné, zvláštní linkové, kyvadlové, příležitostné autobusy, příležitostné neveřejné) musíte ještě k žádosti o koncesi doložit doklad o odborné způsobilosti dle ust § 6 odst. 1 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silniční dopravě") a doklad o tříleté praxi dle ust. § 6 odst. 9 zákona o silniční dopravě . Správní poplatek za vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny je 2000,- Kč. V souladu s ust. § 4a zákona o silniční dopravě musíte rovněž splňovat finanční způsobilost.

Hana Kaminská


Novinky 2007 - dotaz č. 86
Dotaz: (vložen dne: 03.11.2006)
Dobrý den, slyšela jsem ,že od roku 2007 budou novinky ohledně garanta,že nebude potřeba . Jedná se mi o obor manikůra a nehtová modeláž.Děkuji za odpověď . Novotná
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2006)
Hezký den,

bohužel Vás musím zklamat, ale i v případě, že v roce 2007 budete chtít podnikat na základě živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra" a nebudete splňovat odbornou způsobilost stanovenou ust. §§ 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), musíte v souladu s ust. § 11 odst. 4 písm. a) citovaného zákona ustanovit odpovědného zástupce, jelikož v uvedeném ustanovení nedošlo ke změně zákona ani není připravována jeho novela.

Hana Kaminská


dotaz-odpovědný zástupce - dotaz č. 85
Dotaz: (vložen dne: 02.11.2006)
Ráda bych věděla,jestli musí být ze zákona funkce(či práce?) odpovědného zástupce úplatná. Pokud je odpovědný zástupce ochoten tuto funkci dělat i bezplatně,musí být za to finančně odměněn a podle jakého zákona? Na základě jaké smlouvy vzniká tento smluvní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem? Děkuji. Krylová
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2006)
Hezký den,

z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), konkrétně dle ust. § 11 odst. 1 citovaného zákona, je odpovědným zástupcem (garant) fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu (pracovněprávním, obchodním). Jelikož živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k problematice smluvních vztahů mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem, pouze uvádím, že tato problematika je řešena u pracovněprávních vztahů zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (od 1.1.2007 zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce), a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník u smluvních vztahů obchodních.

Hana Kaminská


Provizní spolupráce s internetovým obchodem - dotaz č. 81 - dotaz č. 83 - dotaz č. 84
Dotaz: (vložen dne: 01.11.2006)
Dobrý den,
dnes jsem navštívil živnostenský úřad, kde mi úřednice sdělila, že musím přesně specifikovat zboží jehož obchod zprostředkovávám - to znamená vypsat veškerý sortiment asi 60 obchodů se kde mám nasmlouvanou spolupráci a kde se nechá sehnat snad vše. Od dudlíku po lokomotivu... Nakonec uznala že to nejde a s tím, že nejde vystavit ŽL na Zprostředkování obchodu s předmětem činnosti "Zprostředkování internetových obchodů" a nakonec jsem odsouhlasil, nic jiného mi nezbylo (poplatek bylo to první, co jsem musel zaplatit), ŽL na zprostředkování obchodu a služeb z předmětem činnosti "Reklamní služby" a tak si myslím, že mám dva ŽL na stejnou činnost. Můžete mi poradit co si tam mám nechat doplnit za činnost, aby to bylo v pořádku? Myslím si, že by úřednice za přepážkou měla umět poradit, nikoliv dávat najevo své zaneprázdnění a znechucení tím, že ji někdo obtěžuje. Tak jsem si bohužel připadal. Jediné seriózní rady jsem dostal zde .... Proto předem děkuji za radu a pomoc...
Odpověď: (vložena dne: 07.11.2006)
Dobrý den,

k Vašemu doplňujícímu dotazu sdělujeme, že pokud máte v současné době dva živnostenské listy s předměty podnikání "Zprostředkování obchodu a služeb" a "Reklamní služby", pak je vše v souladu s Nařízením vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
V případě nejasností kontaktujte pracovníky krajského živnostenského úřadu. Informace o telefonních číslech naleznete na webové stránce
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/odb_18.html.

Zdeňka Janků


Provizní spolupráce s internetovým obchodem - dotaz č. 81 - dotaz č. 83
Dotaz: (vložen dne: 30.10.2006)
Děkuji za odpověď, pokud jsem vše dobře pochopil pro činnost podle dotazu č.81 potřebuji mít živnostenský list na "Zprostředkování obchodu a služeb" ?
Odpověď: (vložena dne: 31.10.2006)
Dobrý den,


jak je zřejmé z naší předchozí odpovědi, pro činnost uváděnou ve Vašem minulém dotazu musíte vlatnit živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Zprostředkování obchodu". Bližší informace k obsahovým náplním živností naleznete v nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (viz též náš web Podnikání - Zajímavé odkazy). "Zprostředkování obchodu a služeb" zde naleznete v části Obsahové náplně živností volných, pod č. 72, "Reklamní činnost a marketing" rověž ve stejné části, pod č. 102. "Zprostředkováním obchodu" se rozumí zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného (viz též ustanovení § 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). "Reklamní činností a marketingem" se rozumí zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, zejména umístěním na venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky, internetem, distribuce nebo dodávka reklamních materiálů a vzorků, obstarávání míst pro inzerci a reklamu a podobně. Ostatní informace - viz zmíněné nařízení vlády.

Petr Jakobi


Podnikání na mateřské dovolené - dotaz č. 82
Dotaz: (vložen dne: 30.10.2006)
Dobrý den, ráda bych se zeptala jestli mám nárok na mateřskou dovolenou, když začnu podnikat. V listopadu mám nastoupit na mateřskou dovolenou a v tomto měsíci si chci založit i živnost, nepříjdu tím o mateřskou dovolenou? Momentálně jsem už 6 měsíců na nemocenské a můj zaměstnavatel skrachoval, kde mám žádat o mateřskou dovolenou? Na OSSZ tam kde byl můj bývalý zaměstnavatel nebo tam kde budu já podnikat? Velice děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 01.11.2006)
Hezký den,

k Vašemu dotazu uvádíme, že živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k problematice placení sociálního pojištění. Pro získání informací, týkajících se nároku OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné, v daném případě podnikatele) na poskytování peněžité pomoci v mateřství, Vám doporučujeme obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (seznam najdete na http://www.cssz.cz). Místní příslušnost okresní správy soc. zabezpečení je u OSVČ dána místem trvalého pobytu.

Hana Kaminská


Provizní spolupráce s internetovým obchodem - dotaz č. 81
Dotaz: (vložen dne: 29.10.2006)
Dobrý den, mám živnostenský list na "Reklamu a marketing" a vlastním internetové stránky. Na nich jsou umístěny reklamní bloky s možnosti provizního zisku z nákupu zákazníka který přijde z této reklamy do daného internetového obchodu a tam nakoupí. Tím je vlastně reklama hrazena touto provizí z následného nákupu zákazníka. Přesné znění smlouvy: "Zprostředkovatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě dále uvedených zprostředkovat pro zájemce možnost uzavření obchodních smluv (objednávek) na internetovém serveru www.xxxxx.cz (dále jen reklamního prostoru) zájemce. Zájemce se zavazuje za podmínek v této smlouvě dále uvedených zaplatit zprostředkovateli za tuto činnost provizi." Stačí mi na toto můj ŽL, nebo musím mít i další? Děkuji za informaci. Novotný Josef
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2006)
Dobrý den,

příjem podnikatele je ve Vašem případě dán provizí za zprostředkování jednotlivých obchodních operací , nikoliv určitou částkou za šíření reklamy (odvislé např. od doby zveřejnění reklamy, resp. počtu reklamních panelů - relací). Takže se zde jedná o zprostředkování obchodu, jak je ostatně i zřejmé ze smlouvy o zprostředkování. Pro zprostředkovatelskou činnost není rozhodné, jakou formou podnikatel zákazníka získá.

Petr Jakobi


Přerušení živnostenského listu - dotaz č. 80
Dotaz: (vložen dne: 25.10.2006)
Dobrý den, mám asi necelý měsíc živnostenský list, ale dostal jsem se do situace, kdy se momentálně časově nemohu své živnosti věnovat. Chci se teda zeptat, jak mám postupovat v případě cca půlročního přerušení živnosti (živnostenský list nechci rušit, k své činosti se určitě vrátím), na živnostenský úřád to mám poměrně daleko, takže Vás žádám i o radu, zda je toto možné vyřešit písemnou formou. Děkuji Jiří Skála
Odpověď: (vložena dne: 30.10.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že provozování živnosti lze pouze přerušit. Podle ustanovení § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, přerušení provozování živnosti na dobu delší 6 měsíců je podnikatel povinen písemně předem oznámit živnostenskému úřadu.
Provozování živnosti lze přerušit vždy nejdéle na dobu 2 let. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Vaše přítomnost na živnostenském úřadu není nutná, přerušení provozování živnosti lze oznámit živnostenskému úřadu prostřednictvím pošty, případně elektronicky za předpokladu, že toto oznámení bude podesáno zaručeným elektronickým podpisem (další informace - viz naše odpověď k dotazu č. 68, str. 2 listárny).

Věra Káňová


Smlouva o zprostředkování obchodu - dotaz č. 79
Dotaz: (vložen dne: 22.10.2006)
Dobrý den,
chci Vás poprosit o radu.Jsem zaměstnaná na HPP u zaměstnavatele a jako vedlejší prac.činnost mám na ŽL, smlouvu o zprostředkování obchodu. Jelikož tato činnost není pravidelná, zajímalo by mě, zda musím také odvést z tohoto vedlejšího příjmu zdravotní a soc.poj.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 25.10.2006)
Dobrý den,

bohužel na Váš dotaz musím reagovat v kontextu odpovědi předchozího dotazu, protože problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění u OSVČ, ať už vykonávate živnost jako hlavní nebo pouze jako vedlejší, nepřináleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na vaši zdravotní pojišťovnu. Příslušné informace lze získat i prostřednictvím některého z internetových vyhledávačů.

Dalibor Mozdřeň


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup