Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

dodávka a montáž plastových oken v roce v roce 2002 - dotaz č. 72
Dotaz: (vložen dne: 05.10.2006)
Dobrý den, v roce 2002 jsem objednala dodávku plastových oken u firmy Josef Roller,Dukelská 6,79501 Rýmařov IČO 63017211
Dne 16,12,2003 jsem poslala panu Rollerovi doporučený dopis, kde jsem žádala o zápis o předání a certifikát o kvalitě použitého skla
/požadavek byl 1,4 KW/,protože okna se v zimě potila z vnitřní strany. Taky jsem žádala o výměnu
montážní kliky u jednoho okna za původní.
Dopis se mně vrátil s tím, že se adresát odstěhoval bez udání adresy.
Kliku jsem koupila ze svého, ale nastal další závažný problém. Okna jsou z vnitřní strany čím dál víc špinavá a to je důvod proč Vám píši.
Je to skrytá závada,která se objevila až po delší době a teď potřebuji poradit co mám dělat.
Nevím jestli můj dotaz patří do Vaší kompetence,
ale děkuji za jakoukoliv odpověď.
Miroslava Horńáková,Rýmařovská 409,78386 Dlouhá Loučka,tel 585037565,e-mail MirkaHornákova@centrum.cz
Odpověď: (vložena dne: 11.10.2006)
Vážená paní,

z Vašeho dotazu lze dovodit, že objednáním výměny oken v roce 2002 začala dle ustanovení § 646 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, běžet dnem převzetí zhotovené věci zákonná lhůta pro uplatnění záruky na zhotovenou věc. Základní záruční doba zůstala (na rozdíl od prodeje zboží v obchodě, která se zvýšila na 24 měsíců) zachována v délce 6 měsíců. Pro zhotovení stavby je pak záruční doba určena na tři roky, pokud není prováděcím předpisem stanovena lhůta kratší (min. však 18 měsíců). Záleží proto, kdy došlo k faktickému převzetí zhotovené věci a zda je možné výše uvedené lhůty ještě uplatnit.

Ve věci získání kontaktu na dodavatele plastových oken Vás odkazujeme na obecní živnostenský úřad v Rýmařově, jehož adresu můžete získat na(http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html), který je úřadem evidujícím předmětného podnikatele. Rovněž si lze zažádat o výpis z živnostenského rejtříku podnikatele (tento úkon je zpoplatněn), který obsahuje aktualizované údaje o osobě podnikatele, popř. na internetové adrese http://www.zivnostenskyrejstrik.cz vyhledat údaje o podnikateli z veřejné části živnostenského rejstříku. V případě dochází-li ke změnám údajů nebo dokladů rozhodných pro ohlášení živnosti (event. změna adresy) je podnikající osoba povinna oznámit tyto změny evidujícímu úřadu.V opačném případě se dopouští správního deliktu postižitelného ze strany příslušného živnostenského úřadu.

Jitka Školová


zrušení živnostenského listu - dotaz č. 71
Dotaz: (vložen dne: 05.10.2006)
Dobrý den, potřebuji zrušit svůj živnostenský list, a chci se zeptat, poněvadž jsem od živnostenského úřadu velmi daleko a navíc jsem velmi časově vytížen, zda by šel tento živnostenský list zrušit písemnou formou, jinak řečeno, tak abych se nemusel dostavit na přislušný živnostenský úřad osobně. Děkuji Petr Palatý
Odpověď: (vložena dne: 09.10.2006)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sděluji, že osobní přítomnost na živnostenském úřadu není nutná. Žádost o zrušení živnostenského oprávnění, obsahující základní identifikační údaje podnikatele a jeho podpis, lze živnostenskému úřadu zaslat prostřednictvím pošty. K žádosti je nutno doložit souhlas správce daně ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, jedná-li se o zrušení posledního či všech živnostenských oprávnění. (Tento je nutno vyžádal u příslušného finančního úřadu. Nedoloží - li podnikatel tento souhlas, živnostenský úřad žádost o zrušení živnostenského oprávnění zamítne.
O zrušení živnostenského oprávnění nelze žádat a rozhodnout se zpětnou účinností.

Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku.

Věra Káňová


předmět podnikání marketing - dotaz č. 70
Dotaz: (vložen dne: 26.09.2006)
Dobrý den, mám živnostenský list znějící na marketing. Nyní mám možnost starat se z marketingového hlediska o jeden web a součástí mé práce bude také prodej reklamy na tomto webu. Smlouva s dodavatelem by byla o obchodním zastoupení, tzn. provizní. Je možné mít se zákazníkem takovou smlouvu, když mám živnostenský list na marketing? Může být fakturován prodej nebo zprostředkování prodeje internetové reklamy? Děkuji Fialová
Odpověď: (vložena dne: 02.10.2006)
Hezký den,

Hodláte-li v rámci svého živnostenského oprávnění "Marketing" provádět běžné činnosti v oblasti reklamy na Internetu, tj. zpracování a výroba návrhů reklamy, její šíření a v této souvislosti průzkum trhu, průzkum veřejného mínění a následné statistické vyhodnocení, nebudete potřebovat další živnostenské oprávnění. V případě uzavřené provizní smlouvy s dodavatelem, na základě které budete zprostředkovávat prodej reklamy na Internetu, bude Vámi vykonávaná činnost svým charakterem spadat do živnosti volné ohlašovací č. oboru 72 "Zprostředkování obchodu a služeb". (viz Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách: http://www.mpo.cz/dokument699.html )

Bližší informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (seznam obecních živnostenských úřadů najdete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Hana Kaminská


zacit podnikat - dotaz č. 69
Dotaz: (vložen dne: 20.09.2006)
Dobrý den, chci se zeptat jak zacit podnikat s hostincem nemam zivnost a nejsem vyucen v oboru.
Odpověď: (vložena dne: 21.09.2006)
Hezký den,

Vámi dotazovaná činnost, spadá do režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně do živnosti ohlašovací řemeslné "Hostinská činnost". Obsahová náplň této živnosti je uvedena v příloze č. 1 Nařízení vlády č.469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

Podle živnostenského zákona musíte splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné podmínky jsou uvedeny v § 6 živnostenského zákona. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost podle § 21,22 živnostenského zákona. Jelikož pouze uvádíte, že nejste vyučen v oboru a s ohledem na široké spektrum možností prokázání odborné způsobilosti, doporučujeme podrobnější informace získat přímo na obecním živnostenském úřadě. Místní příslušnost obecního živnostenského úřadu k ohlášení živnosti pro fyzické osoby je dána místem trvalého pobytu a v případě právnické osoby sídlem (seznam obecních živnostenských úřadů najdete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Hana Kaminská


Prodloužení pozastavení ŽL - dotaz č. 68
Dotaz: (vložen dne: 18.09.2006)
Dobrý den, v lednu 2007 to budou 2 roky, co jsem si pozastavila ŽL. Jak mohu toto pozastavení znovu prodloužit, pokud bydlím hodně daleko od místa svého ŽÚ.Děkuji. Krátká.
Odpověď: (vložena dne: 22.09.2006)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sděluji, že osobní přítomnost na živnostenském úřadu z důvodu oznámení přerušení provozování živnosti není nutná. Tuto skutečnost lze příslušnému živnostenskému úřadu oznámit písemnou formou prostřednictvím pošty, případně elektronicky za předpokladu, že toto oznámení bude podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
V oznámení je nutno uvést základní identifikační údaje podnikatele, přesná data, od kdy, do kdy hodlá podnikatel provozování živnosti přerušit, jakož i předmět podnikání, jehož se přerušení týká. Přerušení provozování žvnosti je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu písemně předem.

Současně upozorňuji, že živnostenský úřad může (ale nemusí) zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky.

Věra Káňová


podnikání na mateřské dovolené - dotaz č. 67
Dotaz: (vložen dne: 11.09.2006)
Dobrý den, ráda bych se vás zeptala a požádala o radu, jestli můžu začít podnikat, když jsem na mateřské dovolené a je mi vyplácen rodičovský příspěvek, ráda bych podnikala v prodeji textilu na interentu, co proto musím vše udělat??? také bych se ráda zeptala jak je to s placením daní a pojištěním, děkuji moc za odpověd. Martina
Odpověď: (vložena dne: 12.09.2006)
Dobrý den,

z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, neexistuje žádné omezení práva podnikat pro osobu, ktera je na mateřské, příp. rodičovské dovolené. Vámi uváděná činnost, tj. prodej textilu prostřednictvím Internetu, spadá v souladu s nařízením vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, do živnosti volné "Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny". (Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách: http://www.mpo.cz/dokument699.html ).

K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště ( kontakty na živnostenské úřady Moravskosklezského kraje http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html), zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč . K ohlášení připojíte výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, pokud jste již někdy v minulosti podnikala, doložíte doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti". V případě, že adresa místa bydliště bude odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí).

Závěrem uvádím, že živnostenský úřad není kompetentní vyjadřovat se k problematice odvodu daní, placení sociálního a zdravotního pojištění. Pro získání bližších informací, Vám doporučuji obrátit se na příslušný finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení, příslušnou zdravotní pojišťovnu a v případě vyplácení rodičovského příspěvku osobě samostatně vydělečně činné na místně-příslušný úřad práce.

Hana Kaminská


pracovní pozice Hyundai - dotaz č. 66
Dotaz: (vložen dne: 07.09.2006)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli už probíhají (popř. kdy budou probíhat) výběrové řízení na nové pracovní pozice do Automobilky Hyundai v Nošovicích. Prosil bych také o kontaktní informace.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 11.09.2006)
Dobrý den,

Vámi vznesený dotaz nepřináleží do působnosti Krajského živnostenského úřadu. Doporučuje proto obrátit se na Úřad práce (podle místa trvalého bydliště), kde Vám jistě poskytnou potřebné informace.

Dalibor Mozdřeň


dotaz - dotaz č. 65
Dotaz: (vložen dne: 18.08.2006)
Dobrý den, jsem ředitelka školy, zřízené městem a zapsané u školského a ochodního rejstříku. Naše škola se sloučila s jinou, tak se změnil její název a zároveň si chceme zřídit ještě dvě nové volné živnosti. Jak mám postupovat vůči živnostenskému úřadu a jaké doklady tam musím předkládat a v jaké výši budou polatky? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 22.08.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že podle ustanovení § 49 (resp. 56) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) a předložit doklady o nich do 15-ti dnů ode dne jejich vzniku. Osoba zapsaná v obchodním rejstříku k ohlášení změny obchodní firmy připojuje též doklad o jejím provedení v obchodním rejstříku. Navazuje-li změna živnostenského listu nebo změna koncesní listiny na změnu již provedenou v obchodním rejstříku, nepodléhá správnímu poplatku.

U nově vyřizovaných živnostenských oprávnění máte dvě možnosti, a to buď, tato vyřídit ještě na původní název školy, s možností vzniku živnostenských oprávnění od data ohlášení živností (s ohledem na skutečnost, že změna názvu dosud nebyla v obchodním rejstříku provedena)a po jejich zápisu do obchodního rejstříku oznámit živnostenskému úřadu změnu názvu školy (viz výše), nebo ohlášení živností podat až po provedení změny názvu v obchodním rejstříku, a to již pod novým názvem.

Dnem 1.8.2006 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, kterou, mimo jiné, došlo i ke změně rozsahu administrativních úkonů a předkládaných dokladů.

Ve vašem případě je nutno k ohlášení živností přiložit výpis obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců a doklad o úhradě správního poplatku 1 000,- Kč za vydání jednotlivého živnostenského listu.

Vzhledem k obecnosti dotazu, doporučuji, za účelem získání podrobnějších informací, kontaktovat přímo obecní živnostenský úřad podle sídla školy.

Věra Káňová


Dotaz- podnikání v zahraničí - dotaz č. 64
Dotaz: (vložen dne: 16.08.2006)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu na živnostenský list vydaný v ČR podnikat v zahraničí, mám namysli Německo.Musím ho mít přeložený? Děkuji za odpověď!
Odpověď: (vložena dne: 18.08.2006)
Dobrý den,

Směrnice EU o službách, jejíž přijetí členskými státy se očekává do konce letošního roku, přinese podnikatelům řadu zjednodušení a výhod při poskytování služeb na trzích ostatních členských zemí EU. Zmíněná směrnice mj. řeší i omezení nutnosti předkládat ověřené či přeložené kopie oprávnění k poskytování služeb v cizím státě. Bližší informace naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (EU a vnitřní trh/Služby na vnitřním trhu EU).

Na webové adrese http://www.euroinfocentrum.cz/enlargement/page.php?wid=10&sid=689 , pod odkazem Zakládání podniku v SRN, bod 1.2.: Požadavky na podniky z členských zemí EU, získáte souhrné informace k podnikání ve Spolkové republice Německo i občany jiných států, přímo od německých orgánů.

Petr Jakobi


Hyunday - dotaz č. 63
Dotaz: (vložen dne: 15.08.2006)
Můžete mi odepsat u kterého zástupce (prosímo e-mailový nebo tel. kontalt) realizátora stavby automobilky HYUNDAY v Nošovicích se může naše firma ucházet o dodávky technologických celků spojených s úpravou technologickýcha procesních vod?
Děkuji za odpověď na e-mail: koudelny@chos.cz
Odpověď: (vložena dne: 17.08.2006)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup