Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

zacit podnikat - dotaz č. 69
Dotaz: (vložen dne: 20.09.2006)
Dobrý den, chci se zeptat jak zacit podnikat s hostincem nemam zivnost a nejsem vyucen v oboru.
Odpověď: (vložena dne: 21.09.2006)
Hezký den,

Vámi dotazovaná činnost, spadá do režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně do živnosti ohlašovací řemeslné "Hostinská činnost". Obsahová náplň této živnosti je uvedena v příloze č. 1 Nařízení vlády č.469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

Podle živnostenského zákona musíte splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné podmínky jsou uvedeny v § 6 živnostenského zákona. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost podle § 21,22 živnostenského zákona. Jelikož pouze uvádíte, že nejste vyučen v oboru a s ohledem na široké spektrum možností prokázání odborné způsobilosti, doporučujeme podrobnější informace získat přímo na obecním živnostenském úřadě. Místní příslušnost obecního živnostenského úřadu k ohlášení živnosti pro fyzické osoby je dána místem trvalého pobytu a v případě právnické osoby sídlem (seznam obecních živnostenských úřadů najdete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Hana Kaminská


Prodloužení pozastavení ŽL - dotaz č. 68
Dotaz: (vložen dne: 18.09.2006)
Dobrý den, v lednu 2007 to budou 2 roky, co jsem si pozastavila ŽL. Jak mohu toto pozastavení znovu prodloužit, pokud bydlím hodně daleko od místa svého ŽÚ.Děkuji. Krátká.
Odpověď: (vložena dne: 22.09.2006)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sděluji, že osobní přítomnost na živnostenském úřadu z důvodu oznámení přerušení provozování živnosti není nutná. Tuto skutečnost lze příslušnému živnostenskému úřadu oznámit písemnou formou prostřednictvím pošty, případně elektronicky za předpokladu, že toto oznámení bude podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
V oznámení je nutno uvést základní identifikační údaje podnikatele, přesná data, od kdy, do kdy hodlá podnikatel provozování živnosti přerušit, jakož i předmět podnikání, jehož se přerušení týká. Přerušení provozování žvnosti je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu písemně předem.

Současně upozorňuji, že živnostenský úřad může (ale nemusí) zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky.

Věra Káňová


podnikání na mateřské dovolené - dotaz č. 67
Dotaz: (vložen dne: 11.09.2006)
Dobrý den, ráda bych se vás zeptala a požádala o radu, jestli můžu začít podnikat, když jsem na mateřské dovolené a je mi vyplácen rodičovský příspěvek, ráda bych podnikala v prodeji textilu na interentu, co proto musím vše udělat??? také bych se ráda zeptala jak je to s placením daní a pojištěním, děkuji moc za odpověd. Martina
Odpověď: (vložena dne: 12.09.2006)
Dobrý den,

z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, neexistuje žádné omezení práva podnikat pro osobu, ktera je na mateřské, příp. rodičovské dovolené. Vámi uváděná činnost, tj. prodej textilu prostřednictvím Internetu, spadá v souladu s nařízením vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, do živnosti volné "Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny". (Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách: http://www.mpo.cz/dokument699.html ).

K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště ( kontakty na živnostenské úřady Moravskosklezského kraje http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html), zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč . K ohlášení připojíte výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, pokud jste již někdy v minulosti podnikala, doložíte doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti". V případě, že adresa místa bydliště bude odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí).

Závěrem uvádím, že živnostenský úřad není kompetentní vyjadřovat se k problematice odvodu daní, placení sociálního a zdravotního pojištění. Pro získání bližších informací, Vám doporučuji obrátit se na příslušný finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení, příslušnou zdravotní pojišťovnu a v případě vyplácení rodičovského příspěvku osobě samostatně vydělečně činné na místně-příslušný úřad práce.

Hana Kaminská


pracovní pozice Hyundai - dotaz č. 66
Dotaz: (vložen dne: 07.09.2006)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli už probíhají (popř. kdy budou probíhat) výběrové řízení na nové pracovní pozice do Automobilky Hyundai v Nošovicích. Prosil bych také o kontaktní informace.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 11.09.2006)
Dobrý den,

Vámi vznesený dotaz nepřináleží do působnosti Krajského živnostenského úřadu. Doporučuje proto obrátit se na Úřad práce (podle místa trvalého bydliště), kde Vám jistě poskytnou potřebné informace.

Dalibor Mozdřeň


dotaz - dotaz č. 65
Dotaz: (vložen dne: 18.08.2006)
Dobrý den, jsem ředitelka školy, zřízené městem a zapsané u školského a ochodního rejstříku. Naše škola se sloučila s jinou, tak se změnil její název a zároveň si chceme zřídit ještě dvě nové volné živnosti. Jak mám postupovat vůči živnostenskému úřadu a jaké doklady tam musím předkládat a v jaké výši budou polatky? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 22.08.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že podle ustanovení § 49 (resp. 56) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) a předložit doklady o nich do 15-ti dnů ode dne jejich vzniku. Osoba zapsaná v obchodním rejstříku k ohlášení změny obchodní firmy připojuje též doklad o jejím provedení v obchodním rejstříku. Navazuje-li změna živnostenského listu nebo změna koncesní listiny na změnu již provedenou v obchodním rejstříku, nepodléhá správnímu poplatku.

U nově vyřizovaných živnostenských oprávnění máte dvě možnosti, a to buď, tato vyřídit ještě na původní název školy, s možností vzniku živnostenských oprávnění od data ohlášení živností (s ohledem na skutečnost, že změna názvu dosud nebyla v obchodním rejstříku provedena)a po jejich zápisu do obchodního rejstříku oznámit živnostenskému úřadu změnu názvu školy (viz výše), nebo ohlášení živností podat až po provedení změny názvu v obchodním rejstříku, a to již pod novým názvem.

Dnem 1.8.2006 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, kterou, mimo jiné, došlo i ke změně rozsahu administrativních úkonů a předkládaných dokladů.

Ve vašem případě je nutno k ohlášení živností přiložit výpis obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců a doklad o úhradě správního poplatku 1 000,- Kč za vydání jednotlivého živnostenského listu.

Vzhledem k obecnosti dotazu, doporučuji, za účelem získání podrobnějších informací, kontaktovat přímo obecní živnostenský úřad podle sídla školy.

Věra Káňová


Dotaz- podnikání v zahraničí - dotaz č. 64
Dotaz: (vložen dne: 16.08.2006)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu na živnostenský list vydaný v ČR podnikat v zahraničí, mám namysli Německo.Musím ho mít přeložený? Děkuji za odpověď!
Odpověď: (vložena dne: 18.08.2006)
Dobrý den,

Směrnice EU o službách, jejíž přijetí členskými státy se očekává do konce letošního roku, přinese podnikatelům řadu zjednodušení a výhod při poskytování služeb na trzích ostatních členských zemí EU. Zmíněná směrnice mj. řeší i omezení nutnosti předkládat ověřené či přeložené kopie oprávnění k poskytování služeb v cizím státě. Bližší informace naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (EU a vnitřní trh/Služby na vnitřním trhu EU).

Na webové adrese http://www.euroinfocentrum.cz/enlargement/page.php?wid=10&sid=689 , pod odkazem Zakládání podniku v SRN, bod 1.2.: Požadavky na podniky z členských zemí EU, získáte souhrné informace k podnikání ve Spolkové republice Německo i občany jiných států, přímo od německých orgánů.

Petr Jakobi


Hyunday - dotaz č. 63
Dotaz: (vložen dne: 15.08.2006)
Můžete mi odepsat u kterého zástupce (prosímo e-mailový nebo tel. kontalt) realizátora stavby automobilky HYUNDAY v Nošovicích se může naše firma ucházet o dodávky technologických celků spojených s úpravou technologickýcha procesních vod?
Děkuji za odpověď na e-mail: koudelny@chos.cz
Odpověď: (vložena dne: 17.08.2006)


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - dotaz č. 62
Dotaz: (vložen dne: 14.08.2006)
Dobrý den,
vracím se ještě k předchozímu dotazu. Zajímalo mě hlavně uznání praxe. Jako automechanik pracuji se všemi odpady jako při likvidaci autovraků. Je možné tuto praxi uznat? Ekologická likvidace aut ze zákona je povinná asi 2 roky, dříve to bylo náplní i automechaniků. Asi nemohu mít praxi přesně v tomto oboru, když uvedené obory samostatně existují méně roků než je povinná praxe. Je-li to možné, prosím o upřesnění oboru praxe, ne studia. Děkuji Jiří Králík
Odpověď: (vložena dne: 16.08.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že posuzování splnění odborné způsobilosti pro výkon živnostenského podnikání plně spadá do pravomoci obecních živnostenských úřadů, neboť jen ony, jak již bylo uvedeno, jsou oprávněny vydat živnostenské oprávnění či rozhodnout o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.

Krajský živnostenský úřad, který vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnosta pak rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů.

Věra Káňová


Podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady - dotaz č. 61
Dotaz: (vložen dne: 13.08.2006)
Dobrý den,
chtěl bych začít podnikat v oblasti likvidace autovraků. K této činnosti je třeba živnostenské oprávnění Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, které spadá do vázaných živností. Podmínkou získání této živnosti je úplné střední vzdělání a 5 let praxe. Ukončil jsem střední průmyslovou školu strojírenskou, jsem vyučen jako automechanik, 9 let jsem vykonával práci automechanika a 4 roky jsem pracoval jako mistr odborného výcviku na SOU v tomto oboru. Je tato praxe dostačující?
Za odpověď děkuji. S pozdravem Jiří Králík
Odpověď: (vložena dne: 14.08.2006)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sděluji, že provozování tzv. autovrakoviště skutečně spadá do živnosti vázané "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady", neboť autovraky nezbavené provozních kapalin a jiných nebezpečných součástí jsou zařazeny mezi nebezpečné odpady (vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů - 16).

K získání příslušného živnostenského oprávnění je nutno, mimo splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, splnit i podmínky odborné způsobilosti, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, t.j. vysokoškolské vzdělání a 4 roky praxe v oboru, nebo úplné střední odborné vzdělání v příslušném studijním oboru a 5 let praxe v oboru.

Za příslušné studijní obory pro uvedenou živnost lze považovat např. studijní obor Ekologie a ochrana životního prostředí, Technická chemie a chemie silikátů, Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, Strojírenství a strojírenská výroba, Veterinářství a veterinární prevence, atd.

Ohlášení živnosti včetně dokladů o odborné způsobilosti je nutno podat u příslušného živnostenského úřadu podle Vašeho trvalého bydliště (viz. kontakty uvedené v předcházejících dotazech), který na základě konkrétních podkladů je oprávněn posoudit splnění zákonem stanovených podmínek a vydat příslušný živnostenský list, či rozhodnout, že oprávnění ohlášením nevzniklo a odůvodnit proč.

Věra Káňová


dotaz - dotaz č. 60
Dotaz: (vložen dne: 10.08.2006)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda můžu na základě certifikátu o úspěšném dokončení rekvalifikačního kurzu (manikúra, nehtová modeláž) zahájit živnostenskou činnost, nebo zda je toto podmíněno dalším vzděláním a praxí v oboru.
předem děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 14.08.2006)
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost lze provozovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou "Pedikúra, manikúra". Odbornou způsobilost pro uvedenou živnost lze rovněž doložit dle § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), dokladem o rekvalifikaci vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jak sama uvádíte, absolvovala jste rekvalifikační kurz (manikúra, nehtová modelář), dokladem o jeho absolvování můžete prokázat odbornou způsobilost pro předmětnou živnost, současně však musíte doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru. V případě, že nemůžete doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. § 21,22 živnostenského zákona splňuje.

K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč . K ohlášení připojíte výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců a doklad o odborné způsobilosti. Pokud jste již někdy v minulosti podnikala nebo podnikáte, doložíte doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti". V případě, že adresa místa bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí).

Závěrem Vás upozorňujeme, že se k dané živnosti váže nařízení vlády č. 209/2001 Sb., které stanoví, že výkon výše uvedené činnosti je podnikatel povinen zajistit odborně způsobilými osobami.

Bližší informace Vám podá příslušný obecní živnostenský úřad dle místa Vašeho bydliště, kontakty lze nalézt na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Hana Kaminská


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup