Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

dotaz - dotaz č. 65
Dotaz: (vložen dne: 18.08.2006)
Dobrý den, jsem ředitelka školy, zřízené městem a zapsané u školského a ochodního rejstříku. Naše škola se sloučila s jinou, tak se změnil její název a zároveň si chceme zřídit ještě dvě nové volné živnosti. Jak mám postupovat vůči živnostenskému úřadu a jaké doklady tam musím předkládat a v jaké výši budou polatky? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 22.08.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že podle ustanovení § 49 (resp. 56) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) a předložit doklady o nich do 15-ti dnů ode dne jejich vzniku. Osoba zapsaná v obchodním rejstříku k ohlášení změny obchodní firmy připojuje též doklad o jejím provedení v obchodním rejstříku. Navazuje-li změna živnostenského listu nebo změna koncesní listiny na změnu již provedenou v obchodním rejstříku, nepodléhá správnímu poplatku.

U nově vyřizovaných živnostenských oprávnění máte dvě možnosti, a to buď, tato vyřídit ještě na původní název školy, s možností vzniku živnostenských oprávnění od data ohlášení živností (s ohledem na skutečnost, že změna názvu dosud nebyla v obchodním rejstříku provedena)a po jejich zápisu do obchodního rejstříku oznámit živnostenskému úřadu změnu názvu školy (viz výše), nebo ohlášení živností podat až po provedení změny názvu v obchodním rejstříku, a to již pod novým názvem.

Dnem 1.8.2006 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, kterou, mimo jiné, došlo i ke změně rozsahu administrativních úkonů a předkládaných dokladů.

Ve vašem případě je nutno k ohlášení živností přiložit výpis obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců a doklad o úhradě správního poplatku 1 000,- Kč za vydání jednotlivého živnostenského listu.

Vzhledem k obecnosti dotazu, doporučuji, za účelem získání podrobnějších informací, kontaktovat přímo obecní živnostenský úřad podle sídla školy.

Věra Káňová


Dotaz- podnikání v zahraničí - dotaz č. 64
Dotaz: (vložen dne: 16.08.2006)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu na živnostenský list vydaný v ČR podnikat v zahraničí, mám namysli Německo.Musím ho mít přeložený? Děkuji za odpověď!
Odpověď: (vložena dne: 18.08.2006)
Dobrý den,

Směrnice EU o službách, jejíž přijetí členskými státy se očekává do konce letošního roku, přinese podnikatelům řadu zjednodušení a výhod při poskytování služeb na trzích ostatních členských zemí EU. Zmíněná směrnice mj. řeší i omezení nutnosti předkládat ověřené či přeložené kopie oprávnění k poskytování služeb v cizím státě. Bližší informace naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (EU a vnitřní trh/Služby na vnitřním trhu EU).

Na webové adrese http://www.euroinfocentrum.cz/enlargement/page.php?wid=10&sid=689 , pod odkazem Zakládání podniku v SRN, bod 1.2.: Požadavky na podniky z členských zemí EU, získáte souhrné informace k podnikání ve Spolkové republice Německo i občany jiných států, přímo od německých orgánů.

Petr Jakobi


Hyunday - dotaz č. 63
Dotaz: (vložen dne: 15.08.2006)
Můžete mi odepsat u kterého zástupce (prosímo e-mailový nebo tel. kontalt) realizátora stavby automobilky HYUNDAY v Nošovicích se může naše firma ucházet o dodávky technologických celků spojených s úpravou technologickýcha procesních vod?
Děkuji za odpověď na e-mail: koudelny@chos.cz
Odpověď: (vložena dne: 17.08.2006)


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - dotaz č. 62
Dotaz: (vložen dne: 14.08.2006)
Dobrý den,
vracím se ještě k předchozímu dotazu. Zajímalo mě hlavně uznání praxe. Jako automechanik pracuji se všemi odpady jako při likvidaci autovraků. Je možné tuto praxi uznat? Ekologická likvidace aut ze zákona je povinná asi 2 roky, dříve to bylo náplní i automechaniků. Asi nemohu mít praxi přesně v tomto oboru, když uvedené obory samostatně existují méně roků než je povinná praxe. Je-li to možné, prosím o upřesnění oboru praxe, ne studia. Děkuji Jiří Králík
Odpověď: (vložena dne: 16.08.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že posuzování splnění odborné způsobilosti pro výkon živnostenského podnikání plně spadá do pravomoci obecních živnostenských úřadů, neboť jen ony, jak již bylo uvedeno, jsou oprávněny vydat živnostenské oprávnění či rozhodnout o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.

Krajský živnostenský úřad, který vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnosta pak rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů.

Věra Káňová


Podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady - dotaz č. 61
Dotaz: (vložen dne: 13.08.2006)
Dobrý den,
chtěl bych začít podnikat v oblasti likvidace autovraků. K této činnosti je třeba živnostenské oprávnění Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, které spadá do vázaných živností. Podmínkou získání této živnosti je úplné střední vzdělání a 5 let praxe. Ukončil jsem střední průmyslovou školu strojírenskou, jsem vyučen jako automechanik, 9 let jsem vykonával práci automechanika a 4 roky jsem pracoval jako mistr odborného výcviku na SOU v tomto oboru. Je tato praxe dostačující?
Za odpověď děkuji. S pozdravem Jiří Králík
Odpověď: (vložena dne: 14.08.2006)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sděluji, že provozování tzv. autovrakoviště skutečně spadá do živnosti vázané "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady", neboť autovraky nezbavené provozních kapalin a jiných nebezpečných součástí jsou zařazeny mezi nebezpečné odpady (vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů - 16).

K získání příslušného živnostenského oprávnění je nutno, mimo splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, splnit i podmínky odborné způsobilosti, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, t.j. vysokoškolské vzdělání a 4 roky praxe v oboru, nebo úplné střední odborné vzdělání v příslušném studijním oboru a 5 let praxe v oboru.

Za příslušné studijní obory pro uvedenou živnost lze považovat např. studijní obor Ekologie a ochrana životního prostředí, Technická chemie a chemie silikátů, Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, Strojírenství a strojírenská výroba, Veterinářství a veterinární prevence, atd.

Ohlášení živnosti včetně dokladů o odborné způsobilosti je nutno podat u příslušného živnostenského úřadu podle Vašeho trvalého bydliště (viz. kontakty uvedené v předcházejících dotazech), který na základě konkrétních podkladů je oprávněn posoudit splnění zákonem stanovených podmínek a vydat příslušný živnostenský list, či rozhodnout, že oprávnění ohlášením nevzniklo a odůvodnit proč.

Věra Káňová


dotaz - dotaz č. 60
Dotaz: (vložen dne: 10.08.2006)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda můžu na základě certifikátu o úspěšném dokončení rekvalifikačního kurzu (manikúra, nehtová modeláž) zahájit živnostenskou činnost, nebo zda je toto podmíněno dalším vzděláním a praxí v oboru.
předem děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 14.08.2006)
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost lze provozovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou "Pedikúra, manikúra". Odbornou způsobilost pro uvedenou živnost lze rovněž doložit dle § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), dokladem o rekvalifikaci vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jak sama uvádíte, absolvovala jste rekvalifikační kurz (manikúra, nehtová modelář), dokladem o jeho absolvování můžete prokázat odbornou způsobilost pro předmětnou živnost, současně však musíte doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru. V případě, že nemůžete doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. § 21,22 živnostenského zákona splňuje.

K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč . K ohlášení připojíte výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců a doklad o odborné způsobilosti. Pokud jste již někdy v minulosti podnikala nebo podnikáte, doložíte doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti". V případě, že adresa místa bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí).

Závěrem Vás upozorňujeme, že se k dané živnosti váže nařízení vlády č. 209/2001 Sb., které stanoví, že výkon výše uvedené činnosti je podnikatel povinen zajistit odborně způsobilými osobami.

Bližší informace Vám podá příslušný obecní živnostenský úřad dle místa Vašeho bydliště, kontakty lze nalézt na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Hana Kaminská


Garant - dotaz č. 59
Dotaz: (vložen dne: 09.08.2006)
Dobrý den, jsem 17 let vyučená kadeřnice a 10let podnikám ve svém oboru na živnostenský list. Přišla se ke mně zeptat kadeřnice 2 roky po vyučení jestli bych jí nedělala garanta. Nevím jak dlouho je potřeba garantovat a jaké povinosti z toho pro mě vyplývají? Kde lze najít plné znění zákona? Musí tato kadeřnice pracovat se mnou na stejném pracovišti? A co když odejdu na mateřskou třeba po půl roce? Děkuji Helena Jirsová
Odpověď: (vložena dne: 09.08.2006)
Hezký den,

1) Dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), odpovědný zástupce (garant) je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu (pracovněprávním, obchodním). Tímto ustanovením zákona není dotčena odpovědnost podnikatele, neboť vůči třetím osobám (tzn. i orgánům veřejné správy) je za výsledky své podnikatelské činnosti odpovědný podnikatel. Odpovědný zástupce se musí účastnit provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.

Tato osoba musí splňovat jak všeobecné (bezúhonnost, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům), tak i zvláštní podmínky provozování živnosti (v daném případě odbornou způsobilost, kdy z Vašeho dotazu je zřejmé, že ji splňujete).

2) Znění živnostenského zákona naleznete například v právním informačním systému ASPI, příp. na stránkách: www.sagit.cz. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce je řešeno v ust. § 11 tohoto zákona.

3) Jak již bylo uvedeno, živnostenský zákon ukládá odpovědnému zástupci povinnost, zúčastňovat se provozování živnosti v potřebném rozsahu.

4) Z pohledu živnostenského zákona, neexistuje žádné omezení pro to, aby odpovědný zástupce, který je na mateřské, příp. rodičovské dovolené, nemohl nadále tuto funkci vykonávat.

Hana Kaminská


Provoz autovrakoviště - dotaz č. 58
Dotaz: (vložen dne: 07.08.2006)
Dobrý den,
měl bych dotaz,co vše je potřeba k provozu autovrakoviště a jaký živnostenský list musím mít.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 08.08.2006)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v listárně pod dotazem č. 36, kde je řešena problematika provozu autovrakovišť.

Zdeňka Janků


zrušený obchod - dotaz č. 57
Dotaz: (vložen dne: 04.08.2006)
prosím o radu, potřebuji reklamovat zboží, které bylo zakoupeno v obchodě La Halle. Tyto obchody jsou již zrušené. Prosím, můžete mi poradit kde mohu reklamaci podat? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 07.08.2006)
Dobrý den

Dle § 14 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen při ukončení činnosti v provozovně informovat příslušný živnostenský úřad o tom, kde lze vypořádat případné závazky. Pokud jste zboží zakoupil(a) v jedné z ostravských provozoven obchodní společnosti L A HALLE CZ s.r.o., pak Vám potřebné informace poskytne živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy (adresa: Magistrát města Ostravy, živnostenský úřad, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava).

Jitka Školovápokrývač - dotaz č. 56
Dotaz: (vložen dne: 27.07.2006)
dobrý den.chtěl bych podnikat v oboru pokrývač,ale jsem vyučen zámečnik.stačí mi k tomu rekvalifikace v oboru pokrývač-klempíř.děkuji Slovák
Odpověď: (vložena dne: 28.07.2006)
Hezký den,

Vámi dotazovaná činnost, spadá svým charakterem do obsahové náplně živnosti řemeslné "Pokrývačství". Odbornou způsobilost pro uvedenou živnost lze rovněž doložit dle § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, osvědčením o rekvalifikaci vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství. Jak sám uvádíte, absolvoval jste rekvalifikační kurz v oboru pokrývač-klempíř, dokladem o jeho absolvování můžete prokázat odbornou způsobilost pro předmětnou živnost, zároveň však musíte doložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru.

Hana Kaminská


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup