Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Obor podnikání - dotaz č. 44
Dotaz: (vložen dne: 14.06.2006)
Dobrý den,
dělám zprostředkovatelakou činnost půjček a úvěrů. Živnostenský list nese název: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Když jsem chtěla nastoupit do jedné firmy, která se zabývá půjčkama, řekli mi že mám špatný žl, že název musí být přesně zprostředkovatelská činnost. Chci se zeptat zda je to pravda, co v takovém případě dělat , kdybych si chtěla změnit žl a zda se hradí znova žl i kdyžbje to jen změna. Děkuji za odpověď Aneta Maršálková
Odpověď: (vložena dne: 15.06.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že seznam oborů živností volných byl stanoven Nařízením vlády č. 140/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento pak dále obsahuje u některých oborů živností vymezení předmětu činnosti, a to buď taxativní, nebo umožňující doplnění o jinou obdobnou činnost. Jinou obdobnou činností nelze rozumět činnost zařazenou v jiném oboru živnosti. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru živnosti uvedeném v citovaném nařízení.

S ohledem na uvedené, lze proto změnu živnostenského listu provést buď pouze rozšířením oboru živnosti, byl li ohlášen v částečném rozsahu, nebo ve vymezení předmětu činnosti, bylo-li na výslovnou žádost ohlašovatele uvedeno v živnostenském listu, případně, pokud podnikatel o uvedení vymezení předmětu činnost v k příslušnému oboru živnosti požádá dodatečně.

Podle položky č. 24 písm. e) sazebníku přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, podléhá taková to změna živnostenského listu správnímu poplatku ve výši 500,- Kč.

Vámi dotazované zprostředkování úvěrů náleží do živnosti ohlašovací volné Obor 72. Zprostředkování obchodu a služeb.Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy pak zahrnují (mimo jiné) poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty. Poskytování této služby nelze zaměňovat s výše uvedeným "zprostředkováním.".

Obsahové náplně živností upravuje Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Věra Káňová


HPP+živnost - dotaz č. 43
Dotaz:
Dobrý den pracuji na HPP a chtěl bych si zřídit živnostenský list v oblasti reklama a nakup a prodej.
Co budu odvádět státu, pojištění za mě platí zaměstnavatel, budu muset platit ještě něco kormě daní?
Mám seznámit zaměstnavatele, že budu zřizovat živnost, nebo nejsem povinnen?
Děkuji
Odpověď:
Hezký den,

k prvnímu dotazu uvádím, že živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k problematice odvodu daní, sociálního a zdravotního pojištění. Pro získání informací, Vám doporučuji obrátit se na příslušný finanční úřad (http://www.statnisprava.cz/ebe/adresar.nsf/i/financniurady), zdravotní pojišťovnu (http://katalog.seznam.cz/Banky-a-financni-sluzby/Pojistovaci-sluzby/Zdravotni-pojistovny/ a Českou správu sociálního zabezpečení (http://www.cssz.cz).

V případě druhého dotazu, týkajícího se informováni zaměstnavatele o zahájení podnikatelské činnosti jeho zaměstnancem, bych Vás odkázala na § 75 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), podle něhož mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Žádná podobná omezení se naopak nevztahují na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Jelikož krajský živnostenský úřad není oprávněn provádět dozor nebo kontrolu k uvedené problematice, doporučuji Vám obrátit se v dalším na Oblastní ispektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (ostrava@oip.cz), který je oprávněn kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů z nichž vznikají zaměstnancům práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích.

Hana Kaminská


živnostensky list - dotaz č. 42
Dotaz:
Dobrý den,zajímalo by mě po jaké době praxe mohu získat živnostenský list jako fotograf a kameraman když na tuto činos nemám žádnou školu.
Děkuji za odpověd
Odpověď:
Dobrý den,

Odpověď bude totožná jako k předchozímu dotazu po č. 41. Fotografické služby jsou zařazeny mezi živnosti řemeslné. V případě, že nesplňujete podmínky vzdělání a nemůžete-li doložit doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, máte možnost využít institutu odpovědného zástupce. V části Vašeho dotazu týkajícího se živnostenského oprávnění "kameraman" nelze odpověď vzhledem k nekonkrétnosti dotazu blíže specifikovat. Možností by např. bylo zařazení této činnosti do živnosti volné "Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů".

Bližší informace Vám však podá příslušný obecní živnostenský úřad dle Vašeho bydliště, kontakty lze nalézt na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Dalibor Mozdřeň


živnosténský list - dotaz č. 41
Dotaz:
Mám zájem o podnikání v oboru pokrývač,ale jsem vyučen zámečnik.posledních pár let delám pokrývače střech,ale vždy jsem měl ve smlouvě zaměstnán jako stavební dělník.jak lze docílit,abych mohl dělat na živnostenský list v oboru pokrývač
Odpověď:
Dobrý den,

Pokrývačství je zařazeno mezi živnosti řemeslné.

Vyučení v oboru zámečník nelze podřadit pod vyučení v oboru ani v oboru příbuzném, kteréžto je stanoveno společně se stanovenou 3letou či v případě příbuzného oboru 4letou praxí v oboru, jako podmínka pro splnění odborné způsobilosti. Odbornou způsobilost k řemeslné živnosti lze doložit i dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru. Pokud nesplňujete odbornou způsobilost máte možnost využít institutu odpovědného zástupce.

Bližší informace Vám podá příslušný obecní živnostenský úřad - dle Vašeho bydliště, kontakty lze nalézt na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Jitka Školová


provozování autoškoly - dotaz č. 40
Dotaz:
Dobrý den, prosím Vás chtěl bych se zeptat zda mohu žádat o ŽL když nemám profesní osvědčení v plném rozsahu. Mám jen v rozsahu - učitel výcvikových jízd ve výcvikovém vozidle. Tzn. že nemohu vyučovat teorií.
Lze dostat ŽL na provozování autoškoly s tím, že bude omezenen pouze pro výcvik ve výcvikovém vozidle. Chtěl bych si koupit výcvikové vozidlo a na smlouvy jezdit v sezoně pro více autoškol. Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Dobrý den,

Pro získání oprávnění v živnosti vázané „Provozování autoškoly“ je nutné splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné podmínky jsou uvedeny v § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) a zvláštní podmínky (odborná způsobilost) jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto zákona.

Odborná způsobilost musí být doložena podle § 21 odst. l zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých dalších zákonů, ve znění zákona 478/2001 Sb., (profesní osvědčení) a 3-letou praxí v oboru. Jsou-li splněny zákonem požadované podmínky, obecní živnostenský úřad vydá živnostenský list s předmětem podnikání „Provozování autoškoly“.

Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě vydaného živnostenského oprávnění a registrace k provozování autoškoly ve smyslu § 2 citovaného zákona vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle trvalého pobytu, kde získáte další potřebné informace, týkající se vámi popisované činnosti.

Uvedený zvláštní právní předpis mimo jiné upravuje nejen vydávání registrace k provozování autoškoly, ale i další povinnosti provozovatele autoškoly, také způsob výuky a výcviku, technické podmínky pro provozování autoškoly, do nichž patří i zvláštní vybavení výcvikového vozidla podle § 9 a podmínky, za niž je výcvikové vozidlo schváleno pro jeho použití k výcviku v autoškole.
K ohlášení předmětné živnosti u fyzické osoby je příslušný obecní živnostenský úřad podle bydliště ohlašovatele. Seznam obecních živnostenských úřadů v Moravskoslezském kraji je uveden na webových stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Zdeňka Janků


Výrobní družstvo v likvidaci - dotaz č. 39
Dotaz:
Dobrý den! Jsme Výrobní družstvo v likvidaci od
31.3. 2006.Dozvěděli jsme se,že tuto skutečnost musíme inzerovat v Obchodním věstníku. Kolik inzerce stojí,protože jsme skončili bez finančních prostředků a na koho se máme obrátit?
Děkuji za odpověď Ludmila Čápová
Odpověď:
Dobrý den,

skutečnost, že družstvo vstoupilo do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku, kdy v písemném styku má družstvo povinnost u svého názvu uvádět dovětek - v likvidaci. Do obchodního rejstříku se zapisuje i likvidátor, na něhož jeho jmenováním přechází kompetence statutárního orgánu jednat jménem družstva.

Likvidátor je povinen oznámit vstup družstva do likvidace všem známým věřitelům družstva a uveřejnit nejméně dvakrát za sebou s odstupem alespoň 14 dnů rozhodnutí o zrušení družstva s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky alespoň ve lhůtě 3 měsíců. Návrh na výmaz družstva z obchodního rejstříku se proto dokládá mimo jiné i dokladem o tom, že oznámení o vstupu družstva do likvidace bylo uveřejněno v Obchodním věstníku dle § 73 s odkazem na § 796 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že krajský živnostenský úřad není orgánem oprávněným poskytovat informace o podmínkách a způsobu zveřejňování informací v Obchodním věstníku odkazuji Vás v tomto ohledu na ustanovení Nařízení vlády č.503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů resp. na Obchodní rejstřík, který vede krajský soud pro podnikatele, kteří mají své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu.

Dalibor Mozdřeň


Sklad technických plynů - dotaz č. 38
Dotaz:
Dobrý den,

chtěl bych provozovat sklad technických plynů a rád bych věděl podmínky z hlediska bezpečnosti pro provozování skladu a kam se mohu obrátit s případnými dotazy.

Děkuji za odpověď
Odpověď:
Dobrý den,

pokud budete chtít provozovat sklad technických plynů, pak z pohledu zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se bude jednat o živnost ohlašovací vázanou: „Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách a) nad 1000 kg skladovací kapacity, b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby, c) do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1 000 kg skladovací kapacity včetně“. Informace k ohlášení živnosti fyzické osoby obdržíte na příslušném obecním živnostenském úřadě podle bydliště. Sklad technických plynů je považován za provozovnu ve smyslu § 17 odst. 3 živnostenského zákona, na kterou se vztahují další povinnosti podnikatele uvedené v § 17 (označení, oznamovací povinnost, atd.).

Provozovna musí být pro provozování předmětné živnosti způsobilá podle zvláštních právních přepisů, tzn. musí být podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k tomu účelu zkolaudována ( příp. provedena změna účelu užívání stavby). Doporučujeme Vám s uvedenou problematikou obrátit se na příslušný stavební úřad a ověřit si, zda stavba, která má být použita ke skladování technických plynů, již prošla tímto kolaudačním rozhodnutím, případně požádat o tyto doklady stavební úřad nebo majitele objektu. V případě, že neexistuje kolaudace nebo změna účelu užívání objektu jako sklad technických plynů bude nutné před zahájením provozování živnosti požádat příslušný stavební úřad o kolaudaci nebo změnu účelu užívání.

K uvedené problematice se také váže zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Podle nich se provozované činnosti dále člení podle požárního nebezpečí do tří skupin ( v případě skladu technických plynů, se jedná o vysoké požární nebezpečí, u něhož musí být vypracováno požárně bezpečnostní řešení stavby) a vydávají se poplachové směrnice. (Informace v této oblasti získáte na webových stránkách http://www.hzsmsk.cz/st/kontakty.php )

Zdeňka Janků


Živnost - prodej, oprava, seřízení šicích strojů pro domácí využití - dotaz č. 37
Dotaz:
Prosím sdělte mi a jakou živnost mám žádat v tomto případě, jsem vyučen v tomto oboru a mám i praxi,provozovnu bych chtěl mít přímo ve svém domě,jsem jeho vlastníkem, je to možné?
Odpověď:
Dobrý den,

opravy a seřízení mechanických šicích strojů a šicích strojů pracujících na napětí nižším než 50 V střídavých nebo 75 V stejnosměrných, lze realizovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost volnou ohlašovací "Opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné techniky". (Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny v NV č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách: http://www.mpo.cz/dokument699.html ).

V případě, že by jste chtěl provádět opravy a údržbu elektrických šicích strojů, pracujících na střídavém napětí vyšším než 50 V nebo stejnosměrném napětí vyšším než 75 V, musel by jste ohlásit živnost řemeslnou "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů". V případě ohlášení této živnosti budete muset doložit doklad o odborné způsobilosti. Pro živnosti řemeslné je odborná způsobilost stanovena v ust. §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon).

Šicí stroje můžete prodávat v rámci obou výše uvedených živnostenských oprávnění a to v souladu s § 43 živnostenského zákona. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že podnikatel poskytující opravy, může nakupovat za účelem dalšího prodeje výrobky a příslušenství, avšak jen v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha živnosti.

K dotazu týkajícího se umístění provozovny uvádím:
Záleží na podnikateli, kde bude mít provozovnu, tedy prostor, v němž bude živnost provozována. Pouze v případě, kdy by jste nebyl vlastníkem nemovitosti, kde by se provozovna nácházela, musel by jste mít souhlas jejího vlastníka k provozování živnosti. Závěrem upozorňuji, že v souladu s § 17 odst. 3 živnostenského zákona je rovněž podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů (zejména podle zákona č. 50/1975 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).

V případě dalších informací máte možnost obrátit se na místně příslušné obecní živnostenské úřady, jejichž seznam lze najít na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Hana Kaminská


likvidace autovraků - dotaz č. 36
Dotaz:
Dobrý den. CHtěl bych ekologicky likvidovat autovraky.Tuto činost bych vykonával doma na vlastním pozemku. Co proto musím udělat? Děkuji.
Odpověď:
Dobrý den,

z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), se může za podmínek stanovených v § 2 živnostenského zákona jednat o ohlašovací živnost vázanou "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady", případně o živnost ohlašovací volnou "Nakládání s odpady". Obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v nařízení vlády č.469/2000 Sb.

Problematika nakládání s autovraky je řešena zvláštním právním předpisem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Autovrak je přímo definován v Hlavě II, díl 7 citovaného zákona.
K jeho ekologické likvidaci je nutný souhlas příslušného krajského úřadu (§ 14 odst. l citovaného zákona).
Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, jsou autovraky, nezbavené provozních kapalin a jiných nebezpečných součástí, zařazeny mezi nebezpečné odpady.
Rovněž je nutné, za tím účelem vyřídit na příslušném stavebním úřadě kolaudaci pozemku, na němž se bude činnost provádět.Ta by měla přecházet vydání souhlasu.

Bližní informace k vydání souhlasu získáte na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tel. 59622686, Mgr. Rotterová. Informace k ohlášení živnosti fyzické osoby a k dokladům, které jsou požadovány, získáte na příslušném obecním živnostenském úřadě podle místa trvalého pobytu.

Janků Zdeňka


Diplom v cizím jazyce - dotaz č. 35
Dotaz:
Pro přihlášení živnosti 214 v bodě a) je nutné doložit diplom potvrzující jakékoliv vysokoškolské vzdělání. Manželka je cizinka s trvalým pobytem v ČR a má diplom polské univerzity. ŽU od ní ale pro tento účel požaduje nostrifikaci. Je tento postup správný ? Domnívali jsme se totiž, že i zde platí zásada, že občané všech států EU podnikají za stejných podmínek, a že tedy postačí notářem ověřený diplom (což nám ostatně při první návštěvě pracovnice ŽÚ sama tvrdila).
P.Przeczek
Odpověď:
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (zahraniční osoby) skutečně může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.

Na základě Vámi uvedených informací se Vaše manželka posuzuje jako česká osoba s kvalifikací získanou v členském státě Evropské unie.

S přihlédnutím k odlišnosti požadavků na odbornou způsobilost živností vázaných zařazených do „Skupiny 214: Ostatní“ a skutečnosti, že jste ve svém dotazu neuvedl požadovanou živnost, nelze Váš dotaz jednoznačně zodpovědět.

Obecně lze konstatovat, že pokud je v příloze č. 2 živnostenského zákona, ve sloupci 2 Průkaz způsobilosti, uvedena jako jedna z možností, předložení dokladů podle § 19 zákona
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné způsobilosti, pak odbornou způsobilost posuzuje příslušný živnostenský úřad. Pokud zde tato možnost uvedena není, pak je nutno, v případě získání kvalifikace v členském státě EU doložit buď, doklad opatřený nostrifikační doložkou nebo doklad o uznání odborné kvalifikace vydaný uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace (Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup