Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

odpovědný zástupce - dotaz č. 52
Dotaz: (vložen dne: 14.07.2006)
Dobrý den,
potenciální zaměstnavatel mi nabídl funkci odpovědného zástupce v cestovním ruchu. Zajímá mne, pokud bych tuto práci přijala a jednou v budoucnu chtěla odejít, zda je možné ukončení této funkce upravit smluvně. Abych se společností nebyla svázána v době, kdy s ní nebudu mít nic společného. Dále zda bych odpovídala pouze za odbornost nebo i za podnikání společnosti v tomto oboru. Děkuji za odpověď. Cepová
Odpověď: (vložena dne: 17.07.2006)
Hezký den,

k Vašemu dotazu sděluji, že odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu (pracovněprávním, obchodním). Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.

Z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), v případě ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce má podnikatel povinnost toto oznámit živnostenskému úřadu příslušnému dle § 45 citovaného zákona, a to do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, avšak pouze v případě, kdy zjistí, že tuto oznamovací povinnost podnikatel nesplnil. V tomto případě musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

Hana Kaminská


Dotaz č.48 - dotaz č. 51
Dotaz: (vložen dne: 13.07.2006)
Proč jste mi prosím neodpověděli na můj dotaz č. 48?? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14.07.2006)
Odpověď na Váš dotaz č. 48 byla vystavena dne 14.7.2006


předměty podnikání - dotaz č. 50
Dotaz: (vložen dne: 11.07.2006)
Dobrý den, prosím kde najdu na netu vyspecifikované předměty podnikání v oboru stavebním. Rád bych si nějaké ŽL. zrušil a nějaký nový bych vytvořil.Předem děkuji.JB
Odpověď: (vložena dne: 14.07.2006)
Dobrý den,

Vámi požadovanou informaci naleznete na webových stránkách Ministrestva vnitra http://www.mvcr.cz , v sekci Hlavní menu, Sbírka zákonů. V částce 100 bylo dne 28.6.2006 publikováno Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb.,kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Podnikat ve stavebnictví můžete v rámci

1. živnosti ohlašovací volné
a) číslo oboru 67 - předmět činnosti "Přípravné práce pro stavby"
b) číslo oboru 68 - předmět činnosti "Specializované činnosti"
c) číslo oboru 69 - předmět činnosti "Dokončovací stavební práce"
d) číslo oboru 71 - předmět činnosti "Inženýrská činnost v investiční výstavbě"

2. živnosti ohlašovací vázané
skupina 213 - Stavebnictví

3. živnosti ohlašovací řemeslné
skupina 113 - Stavebnictví

Vzhledem k tomu, že jste svůj dotaz blíže nespecifikoval, bližší informace Vám poskytne příslušný obecní živnostenský úřad podle místa trvalého pobytu.

Pavla Gruščíková


Obor podnikání - dotaz č. 49
Dotaz: (vložen dne: 10.07.2006)
Dobrý den,
chtěla bych si založit firmu. Chci si sehnat vhodné prostory a začít s opravou motocyklů. Mám střední ekonomicko - podnikatelskou školu, ale nemám žádnou praxi. Dostanu živnostenský list? Zaměstnance budu mít jednoho - mechanik(opravář motocyklů).
Odpověď: (vložena dne: 13.07.2006)
Dobrý den,

Vámi dotazovaná činnost, spadá do režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně do živnosti ohlašovací řemeslné "Opravy silničních vozidel". Obsahová náplň této živnosti je uvedena v příloze č. l Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

Podle živnostenského zákona musíte splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné podmínky jsou uvedeny v § 6 živnostenského zákona. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost podle § 21, 22 živnostenského zákona.

Jelikož nesplňujete vzdělání v oboru, ani v příbuzném oboru, ani praxi, lze ve Vašem případě provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.

S ohledem na široké spektrum možností prokázání odborné způsobilosti odpovědného zástupce, doporučujeme podrobnější informace získat přímo na obecním živnostenském úřadě. Místní příslušnost obecního živnostenského úřadu k ohlášení živnosti pro fyzické osoby je dána místem trvalého pobytu, v případě právnické osoby sídlem. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kontr.html .

Zdeňka Janků


Sezoni prodej - dotaz č. 48
Dotaz: (vložen dne: 06.07.2006)
Chtěla bych se zeptat,jaké doklady jsou potřebné k sezonimu prodeji zmrzliny na vlastnim pozemku v prodejnim stanku.Pokud je to živnost řemeslná,a nejsem vyučena v oboru ani nemám
6-let praxe,jaká povinnost vyplývá pro mého zástupce?Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 14.07.2006)
Dobrý den,

vzhledem ke skutečnosti, že jste ve svém dotazu neuvedla jakým způsobem zmrzlinu získáte, kdo bude jejím výrobcem, jakým způsobem bude připravována a prodávána, zda dotyčný prodejní stánek je kolaudovanou stavbou, či nikoliv, což je pro zodpovězení Vašeho dotazu podstatné, sděluji obecně:

A) Prodej zmrzliny (bez povinnosti splnit odbornou způsobilost) lze provozovat v rámci živnosti ohlašovací volné pouze v případě zakoupení hotové zmrzliny ve vaničkách, která byla nakoupena a určena k dalšímu prodeji bez jakýchkoliv úprav. Tuto činnost lze pak provozovat:
1) je-li dotyčný stánek kolaudovanou stavbou, pod názvem živnosti "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím" zbožím";
2) nejedná-li se o stavbu podléhající kolaudaci, pak pod názvem živnosti "Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny".

B/ Jakákoliv příprava zmrzliny, která není hotová je výrobou zmrzliny. Je jedno, zda tzv. teplou nebo studenou cestou. V okamžiku, kdy se mísí dohromady suroviny, polotovary a pod., jedná se vždy o výrobu. O výrobu zmrzliny jde i v případě, že se suroviny vloží do zmrzlinového stroje.

Tuto činnost lze pak vykonávat (při splnění odborné způsobilosti) jen jako živnost řemeslnou:
1/ v rámci "Pekařství, cukrářství"
2/ v rámci živnosti "Mlékárenství" - zmrzlina na bázi mléka nebo smetany
3/ v rámci živnosti "Hostinská činnost" - za předpokladu, že zmrzlina je vyrobena a určena k bezprostřední spotřebě v provozovně pohostinství nebo jako doplňkový prodej přes ulici.

V obou případech Vám doporučujeme kontaktovat příslušnou hygienickou stanici.

K druhé části dotazu sděluji, že odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.

Bližší informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu nebo na krajském živnostenském úřadu, tel. 595 622 552.

Věra Káňová


Porušení zákona o regulaci reklamy - dotaz č. 47
Dotaz: (vložen dne: 28.06.2006)
Dobrý den, prosím o informaci, kde je možné podat podnět na porušení § 2b, zák.č. 40/1995 Sb. obchodním řetězcem Plus. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 10.07.2006)
Dobrý den,

podněty na porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně podnět na porušení ust. § 2b, týkající se reklamy uvádějící zvláštní nabídku, je možno podávat Krajským živnostenským úřadům, které jsou zařazeny do krajských úřadů, a které vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona. V Moravskoslezském kraji to je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, krajský živnostenský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Podnět můžete zaslat i elektronicky na adresu, která je uvedena na webových stránkách MSK http://www.kr-moravskoslezsky.cz/ud_epodatelna.html Musíme však upozornit, že takto zaslané podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem s uvedením poskytovatele certifikačních služeb. V případě, že tomu tak nebude, bude pisatel vyzván o doplnění těchto skutečností v přiměřené lhůtě. Pokud tak neučiní krajský živnostenský úřad šetření odloží.

Eva Malohlavová


garant oboru - dotaz č. 45
Dotaz: (vložen dne: 15.06.2006)
Dobrý den, jsem absolventem VŠB oboru Technika požární ochrany. V současné době jsem ještě nedosáhl odborné způsobilosti dle zákona 133/1985. Byl jsem požádán o garanci činnosti firmy zabývající se montáží a projektováním Stabilního hasicího zařízení. Rád bych se zeptal na podmínky pro garanta této činnosti. Děkuji Ing.Radim Glos
Odpověď: (vložena dne: 19.06.2006)
Dobrý den,

Garantem činnosti firmy ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se rozumí činnost odpovědného zástupce. Tato osoba musí splňovat jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecnou podmínkou provozování živnosti pro odpovědného zástupce, kromě dosažení věku 18 let a způsobilosti k právním úkonům, je i bezúhonnost ve smyslu ust. § 6 odst. 2 živnostenského zákona. Zvláštní podmínkou provozování živnosti v daném případě bude odborná způsobilost .

Z Vašeho dotazu však není jednoznačně zřejmé, o projektování jakých hasících zařízení se jedná a tudíž jaká odborná způsobilost bude zapotřebí. Předpokládáme, že se jedná o hasící zařízení, která jsou součástí staveb. Pak tato činnost spadá do režimu živností ohlašovacích vázaných s předmětem podnikání "Projektová činnost ve výstavbě ", kde jako podmínka odborné způsobilosti je stanovena autorizace v příslušném oboru dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů - viz příloha č. 2 živnostenského zákona, skupina 213: stavebnictví.

Jelikož neznáme konkrétní rozsah zamýšlené činnosti podnikatele, považujeme za nejvhodnější kontaktovat příslušný obecní živnostenský úřad dle místa Vašeho bydliště, jejichž kontakty naleznete na našem webu: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Petr Jakobi


Obor podnikání - dotaz č. 44
Dotaz: (vložen dne: 14.06.2006)
Dobrý den,
dělám zprostředkovatelakou činnost půjček a úvěrů. Živnostenský list nese název: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Když jsem chtěla nastoupit do jedné firmy, která se zabývá půjčkama, řekli mi že mám špatný žl, že název musí být přesně zprostředkovatelská činnost. Chci se zeptat zda je to pravda, co v takovém případě dělat , kdybych si chtěla změnit žl a zda se hradí znova žl i kdyžbje to jen změna. Děkuji za odpověď Aneta Maršálková
Odpověď: (vložena dne: 15.06.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že seznam oborů živností volných byl stanoven Nařízením vlády č. 140/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento pak dále obsahuje u některých oborů živností vymezení předmětu činnosti, a to buď taxativní, nebo umožňující doplnění o jinou obdobnou činnost. Jinou obdobnou činností nelze rozumět činnost zařazenou v jiném oboru živnosti. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru živnosti uvedeném v citovaném nařízení.

S ohledem na uvedené, lze proto změnu živnostenského listu provést buď pouze rozšířením oboru živnosti, byl li ohlášen v částečném rozsahu, nebo ve vymezení předmětu činnosti, bylo-li na výslovnou žádost ohlašovatele uvedeno v živnostenském listu, případně, pokud podnikatel o uvedení vymezení předmětu činnost v k příslušnému oboru živnosti požádá dodatečně.

Podle položky č. 24 písm. e) sazebníku přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, podléhá taková to změna živnostenského listu správnímu poplatku ve výši 500,- Kč.

Vámi dotazované zprostředkování úvěrů náleží do živnosti ohlašovací volné Obor 72. Zprostředkování obchodu a služeb.Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy pak zahrnují (mimo jiné) poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty. Poskytování této služby nelze zaměňovat s výše uvedeným "zprostředkováním.".

Obsahové náplně živností upravuje Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Věra Káňová


HPP+živnost - dotaz č. 43
Dotaz:
Dobrý den pracuji na HPP a chtěl bych si zřídit živnostenský list v oblasti reklama a nakup a prodej.
Co budu odvádět státu, pojištění za mě platí zaměstnavatel, budu muset platit ještě něco kormě daní?
Mám seznámit zaměstnavatele, že budu zřizovat živnost, nebo nejsem povinnen?
Děkuji
Odpověď:
Hezký den,

k prvnímu dotazu uvádím, že živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k problematice odvodu daní, sociálního a zdravotního pojištění. Pro získání informací, Vám doporučuji obrátit se na příslušný finanční úřad (http://www.statnisprava.cz/ebe/adresar.nsf/i/financniurady), zdravotní pojišťovnu (http://katalog.seznam.cz/Banky-a-financni-sluzby/Pojistovaci-sluzby/Zdravotni-pojistovny/ a Českou správu sociálního zabezpečení (http://www.cssz.cz).

V případě druhého dotazu, týkajícího se informováni zaměstnavatele o zahájení podnikatelské činnosti jeho zaměstnancem, bych Vás odkázala na § 75 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), podle něhož mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Žádná podobná omezení se naopak nevztahují na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Jelikož krajský živnostenský úřad není oprávněn provádět dozor nebo kontrolu k uvedené problematice, doporučuji Vám obrátit se v dalším na Oblastní ispektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (ostrava@oip.cz), který je oprávněn kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů z nichž vznikají zaměstnancům práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích.

Hana Kaminská


živnostensky list - dotaz č. 42
Dotaz:
Dobrý den,zajímalo by mě po jaké době praxe mohu získat živnostenský list jako fotograf a kameraman když na tuto činos nemám žádnou školu.
Děkuji za odpověd
Odpověď:
Dobrý den,

Odpověď bude totožná jako k předchozímu dotazu po č. 41. Fotografické služby jsou zařazeny mezi živnosti řemeslné. V případě, že nesplňujete podmínky vzdělání a nemůžete-li doložit doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, máte možnost využít institutu odpovědného zástupce. V části Vašeho dotazu týkajícího se živnostenského oprávnění "kameraman" nelze odpověď vzhledem k nekonkrétnosti dotazu blíže specifikovat. Možností by např. bylo zařazení této činnosti do živnosti volné "Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů".

Bližší informace Vám však podá příslušný obecní živnostenský úřad dle Vašeho bydliště, kontakty lze nalézt na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Dalibor Mozdřeň


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup