Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Výrobní družstvo v likvidaci - dotaz č. 39
Dotaz:
Dobrý den! Jsme Výrobní družstvo v likvidaci od
31.3. 2006.Dozvěděli jsme se,že tuto skutečnost musíme inzerovat v Obchodním věstníku. Kolik inzerce stojí,protože jsme skončili bez finančních prostředků a na koho se máme obrátit?
Děkuji za odpověď Ludmila Čápová
Odpověď:
Dobrý den,

skutečnost, že družstvo vstoupilo do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku, kdy v písemném styku má družstvo povinnost u svého názvu uvádět dovětek - v likvidaci. Do obchodního rejstříku se zapisuje i likvidátor, na něhož jeho jmenováním přechází kompetence statutárního orgánu jednat jménem družstva.

Likvidátor je povinen oznámit vstup družstva do likvidace všem známým věřitelům družstva a uveřejnit nejméně dvakrát za sebou s odstupem alespoň 14 dnů rozhodnutí o zrušení družstva s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky alespoň ve lhůtě 3 měsíců. Návrh na výmaz družstva z obchodního rejstříku se proto dokládá mimo jiné i dokladem o tom, že oznámení o vstupu družstva do likvidace bylo uveřejněno v Obchodním věstníku dle § 73 s odkazem na § 796 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že krajský živnostenský úřad není orgánem oprávněným poskytovat informace o podmínkách a způsobu zveřejňování informací v Obchodním věstníku odkazuji Vás v tomto ohledu na ustanovení Nařízení vlády č.503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů resp. na Obchodní rejstřík, který vede krajský soud pro podnikatele, kteří mají své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu.

Dalibor Mozdřeň


Sklad technických plynů - dotaz č. 38
Dotaz:
Dobrý den,

chtěl bych provozovat sklad technických plynů a rád bych věděl podmínky z hlediska bezpečnosti pro provozování skladu a kam se mohu obrátit s případnými dotazy.

Děkuji za odpověď
Odpověď:
Dobrý den,

pokud budete chtít provozovat sklad technických plynů, pak z pohledu zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se bude jednat o živnost ohlašovací vázanou: „Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách a) nad 1000 kg skladovací kapacity, b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby, c) do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1 000 kg skladovací kapacity včetně“. Informace k ohlášení živnosti fyzické osoby obdržíte na příslušném obecním živnostenském úřadě podle bydliště. Sklad technických plynů je považován za provozovnu ve smyslu § 17 odst. 3 živnostenského zákona, na kterou se vztahují další povinnosti podnikatele uvedené v § 17 (označení, oznamovací povinnost, atd.).

Provozovna musí být pro provozování předmětné živnosti způsobilá podle zvláštních právních přepisů, tzn. musí být podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k tomu účelu zkolaudována ( příp. provedena změna účelu užívání stavby). Doporučujeme Vám s uvedenou problematikou obrátit se na příslušný stavební úřad a ověřit si, zda stavba, která má být použita ke skladování technických plynů, již prošla tímto kolaudačním rozhodnutím, případně požádat o tyto doklady stavební úřad nebo majitele objektu. V případě, že neexistuje kolaudace nebo změna účelu užívání objektu jako sklad technických plynů bude nutné před zahájením provozování živnosti požádat příslušný stavební úřad o kolaudaci nebo změnu účelu užívání.

K uvedené problematice se také váže zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Podle nich se provozované činnosti dále člení podle požárního nebezpečí do tří skupin ( v případě skladu technických plynů, se jedná o vysoké požární nebezpečí, u něhož musí být vypracováno požárně bezpečnostní řešení stavby) a vydávají se poplachové směrnice. (Informace v této oblasti získáte na webových stránkách http://www.hzsmsk.cz/st/kontakty.php )

Zdeňka Janků


Živnost - prodej, oprava, seřízení šicích strojů pro domácí využití - dotaz č. 37
Dotaz:
Prosím sdělte mi a jakou živnost mám žádat v tomto případě, jsem vyučen v tomto oboru a mám i praxi,provozovnu bych chtěl mít přímo ve svém domě,jsem jeho vlastníkem, je to možné?
Odpověď:
Dobrý den,

opravy a seřízení mechanických šicích strojů a šicích strojů pracujících na napětí nižším než 50 V střídavých nebo 75 V stejnosměrných, lze realizovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost volnou ohlašovací "Opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné techniky". (Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny v NV č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách: http://www.mpo.cz/dokument699.html ).

V případě, že by jste chtěl provádět opravy a údržbu elektrických šicích strojů, pracujících na střídavém napětí vyšším než 50 V nebo stejnosměrném napětí vyšším než 75 V, musel by jste ohlásit živnost řemeslnou "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů". V případě ohlášení této živnosti budete muset doložit doklad o odborné způsobilosti. Pro živnosti řemeslné je odborná způsobilost stanovena v ust. §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon).

Šicí stroje můžete prodávat v rámci obou výše uvedených živnostenských oprávnění a to v souladu s § 43 živnostenského zákona. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že podnikatel poskytující opravy, může nakupovat za účelem dalšího prodeje výrobky a příslušenství, avšak jen v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha živnosti.

K dotazu týkajícího se umístění provozovny uvádím:
Záleží na podnikateli, kde bude mít provozovnu, tedy prostor, v němž bude živnost provozována. Pouze v případě, kdy by jste nebyl vlastníkem nemovitosti, kde by se provozovna nácházela, musel by jste mít souhlas jejího vlastníka k provozování živnosti. Závěrem upozorňuji, že v souladu s § 17 odst. 3 živnostenského zákona je rovněž podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů (zejména podle zákona č. 50/1975 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).

V případě dalších informací máte možnost obrátit se na místně příslušné obecní živnostenské úřady, jejichž seznam lze najít na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Hana Kaminská


likvidace autovraků - dotaz č. 36
Dotaz:
Dobrý den. CHtěl bych ekologicky likvidovat autovraky.Tuto činost bych vykonával doma na vlastním pozemku. Co proto musím udělat? Děkuji.
Odpověď:
Dobrý den,

z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), se může za podmínek stanovených v § 2 živnostenského zákona jednat o ohlašovací živnost vázanou "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady", případně o živnost ohlašovací volnou "Nakládání s odpady". Obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v nařízení vlády č.469/2000 Sb.

Problematika nakládání s autovraky je řešena zvláštním právním předpisem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Autovrak je přímo definován v Hlavě II, díl 7 citovaného zákona.
K jeho ekologické likvidaci je nutný souhlas příslušného krajského úřadu (§ 14 odst. l citovaného zákona).
Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, jsou autovraky, nezbavené provozních kapalin a jiných nebezpečných součástí, zařazeny mezi nebezpečné odpady.
Rovněž je nutné, za tím účelem vyřídit na příslušném stavebním úřadě kolaudaci pozemku, na němž se bude činnost provádět.Ta by měla přecházet vydání souhlasu.

Bližní informace k vydání souhlasu získáte na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tel. 59622686, Mgr. Rotterová. Informace k ohlášení živnosti fyzické osoby a k dokladům, které jsou požadovány, získáte na příslušném obecním živnostenském úřadě podle místa trvalého pobytu.

Janků Zdeňka


Diplom v cizím jazyce - dotaz č. 35
Dotaz:
Pro přihlášení živnosti 214 v bodě a) je nutné doložit diplom potvrzující jakékoliv vysokoškolské vzdělání. Manželka je cizinka s trvalým pobytem v ČR a má diplom polské univerzity. ŽU od ní ale pro tento účel požaduje nostrifikaci. Je tento postup správný ? Domnívali jsme se totiž, že i zde platí zásada, že občané všech států EU podnikají za stejných podmínek, a že tedy postačí notářem ověřený diplom (což nám ostatně při první návštěvě pracovnice ŽÚ sama tvrdila).
P.Przeczek
Odpověď:
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (zahraniční osoby) skutečně může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.

Na základě Vámi uvedených informací se Vaše manželka posuzuje jako česká osoba s kvalifikací získanou v členském státě Evropské unie.

S přihlédnutím k odlišnosti požadavků na odbornou způsobilost živností vázaných zařazených do „Skupiny 214: Ostatní“ a skutečnosti, že jste ve svém dotazu neuvedl požadovanou živnost, nelze Váš dotaz jednoznačně zodpovědět.

Obecně lze konstatovat, že pokud je v příloze č. 2 živnostenského zákona, ve sloupci 2 Průkaz způsobilosti, uvedena jako jedna z možností, předložení dokladů podle § 19 zákona
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné způsobilosti, pak odbornou způsobilost posuzuje příslušný živnostenský úřad. Pokud zde tato možnost uvedena není, pak je nutno, v případě získání kvalifikace v členském státě EU doložit buď, doklad opatřený nostrifikační doložkou nebo doklad o uznání odborné kvalifikace vydaný uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace (Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Věra Káňová


podnikání cizinců - dotaz č. 34
Dotaz:
Dobrý den,jsem občan Jemenu na území ČR žiji již 14 měsíců. Dokončuji zde doktoranské studium a za tímto účelem zde mám povolení k pobytu, které se každý rok po předložení potvrzení, že jsem stále student, obnovuje.Chtěl bych začít v Česku podnikat a otevřít si čajovnu. Našel jsem, které doklady potřebuji k žádosti o povolení živnosti.Avšak, mám povolení k pobytu, které se váže na mé studium. Musím mít ještě povolení k pobytu za účelem podnikání? A dále potřebuji k provozu čajovny odbornou způsobilost?
Děkuji
Odpověď:
Dobrý den,

pro účely vydání živnostenského listu nemusíte živnostenskému úřadu předkládat povolení k pobytu za účelem podnikání. Živnostenský list vám bude vydán na dobu povoleného pobytu. Co se týče provozování čajovny, jedná se bezpochyby o přípravu a prodej nápojů, které jsou určeny k bezprostřední spotřebě v provozovně. Dle Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně všech živností, ve znění pozdějších předpisů (http://www.mpo.cz/dokument699.html) se jedná o živnost řemeslnou "HOSTINSKÁ ČINNOST". K získání živnosteského oprávnění musíte doložit, mimo jiné, splnění odborné způsobilosti, která spočívá v doložení dokladů o vzdělání v oboru nebo příbezném oboru a prokázáním praxe v délce, která závisí na doloženém vzdělání:

1. vyučen v oboru + 3 roky praxe v oboru nebo
2. vyučen v příbuzném oboru + 4 roky praxe v oboru nebo
3. středoškolské vzdělání v oboru zakončené maturitou + 2 roky praxe v oboru nebo
4. středoškolské vzdělání v příbuzném oboru zakončené maturitou + 3 roky praxe v oboru nebo
5. vysokoškolské vzdělání v oboru + 1 rok praxe v oboru nebo
6. vysokoškolské vzdělání v příbuzném oboru + 1 rok praxe v oboru nebo
7. osvědčením o rekvalifikaci v oboru + 4 roky praxe v oboru nebo
8. dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru

Bližší informace získáte na příslušném živnostenském úřadě podle místa povoleného pobytu. Informace o adresách živnostenských úřadů naleznete na webu našeho kraje ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Jarmila Weczerková


První rok podnikání - dotaz č. 33
Dotaz:
Dobrý den, zajímalo by mne, zda živnostník-student je v prvním roce podnikání osvobozen od daně z příjmu, nebo ji platit musí.
Děkuji za odpověď.
Šlachtová
Odpověď:
Dobrý den,

k dotazu uvádíme, že živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k problematice odvodu daní. Pro získání informací, jaké povinnosti vyplývají pro studenta -živnostníka z pohledu placení daní, Vám doporučujeme obrátit se na příslušný finanční úřad v místě bydliště. http://www.statnisprava.cz/ebe/adresar.nsf/i/financniurady)

Hana Kaminská


nejrychlejší cesta k vlastní firmě - dotaz č. 32
Dotaz:
Vážený KŽÚ. Ze všeho nejdříve bych Vám chtěl poděkovat za Vaší listárnu. Jsem potěšen její existencí a beru to jako další obrovský pokrok v PR ze strany kraje.
Nyní k dotazu. V součastné době jsem veden na ÚP v Havířově. Donedávna jsem byl zaměstnancem firmy, jež vyráběla elektronický systém pro "zábavní průmysl". Firma ukončila činost a jelikož jsem koordinoval veškerou činnost firmy, jsem zavalen požadavky ze strany zákazníků. Chtěl bych se jim věnovat a proto potřebuji co nejrychleji založit spol. s r. o. a stát seplátcem daně. Co se týče živností, mám zhruba jasno. Od poradenství v SW až po výrobu elektrotechnických součástek do 50V. Jde mi tudíž jen o poskytnutí zjednodušených kroků v bodech směřucích k úspěšnému zahájení čiností.
S pozdravem J.H.
Odpověď:
Dobrý den,

pokud hodláte podnikat jako právnická osoba - společnost s ručením omezeným, prvním krokem k umožnění zahájení podnikatelské činnosti bude založení společnosti. Obecně se obchodní společnost zakládá společenskou smlouvou, která v případě s.r.o. musí mít formu notářského zápisu. Postup při založení společnosti s ručením omezeným naleznete v ust. § 105 a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. O spolupráci při sepsání společenské smlouvy, pokud s touto činností nemáte zkušenosti, je vhodné požádat právní kancelář, která se danou problematikou zabývá.

Dalším krokem k umožnění podnikatelské činnosti s.r.o. bude získání živnostenských oprávnění v činnostech, které společnost hodlá provozovat. Živnosti budete ohlašovat, resp. žádost o koncesi uplatníte u živnostenského úřadu příslušného podle adresy sídla společnosti. Informace o adresách živnostenských úřadů naleznete na webu našeho kraje (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Náležitosti ohlášení živnosti právnické osoby jsou uvedeny v ust. § 45 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba k ohlášení živnosti připojí doklady dle ust. § 46 odst. 2 živnostenského zákona. V případě koncese jsou náležitosti žádosti o koncesi uvedeny v ust. § 50 živnostenského zákona.

Následným krokem společnosti bude podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Příslušné informace a formuláře k podání návrhu naleznete na adrese: http://www.justice.cz.

Obchodní společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku (§ 62 obchodního zákoníku). K uvedenému je žádoucí doplnit, že dle ust. § 10 odst. 8 živnostenského zákona, právnickým osobám, ještě nezapsaným v obchodním rejstříku, vzniká živnostenské oprávnění až dnem jejich zápisu do obchodního rejstříku.

Na závěr si dovolujeme upozornit na povinnost právnické osoby podat přihlášku k daňové registraci dle ust. § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správně daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a to správci daně příslušnému dle sídla společnosti.

V případě potřeby dalších informací, které souvisí s ohlášením živnosti, Vám tyto budou poskytnuty na příslušném živnostenském úřadě.

Petr Jakobi


Trestní rejstřík - dotaz č. 31
Dotaz:
Dobrý den.Chtěla bych se zeptat jestliže si chci zažádat o živnostentský list, musím mít výpis trestního rejstříku sebou nebo si můžu zažádat o živnostentský list a potom jej dodat?O výpis trestního rejstříku mám zažádáné ale vyřízení trvá 10 dnů.Děkuji za odpověď.Dohnalová
Odpověď:
Dobrý den,

Výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců se dle zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, dokládá tzv. bezúhonnost fyzické osoby a je tedy nedílnou součástí podmínek provozování živnosti (§ 6 odst.1 písm. c) citovaného zákona). Pokud byste při ohlášení živnosti výpis z rejstříku trestu nedoložila, postupoval by příslušný živnostenský úřad následujícím způsobem:

Nemá-li ohlášení náležitosti vyzve příslušný živnostenský úřad podnikatele k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, platí, že bylo ohlášení od počástku bez závad. Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.

Z výše uvedeného vyplývá, že si můžete zažádat o vydání živnostenské oprávnění a předmětný výpis z rejstříku trestů doložit ve lhůtě stanovené příslušným živnostenským úřadem.

Jitka Školová


"Obnovení" nebo "nová" živnost? - dotaz č. 30
Dotaz:
Dobrý den, mám dotaz ohledně podnikání. Před 3 roky jsem skončil s podnikáním (zrušení ŽL na vlastní žádost, se souhlasem FÚ). Vše jsem měl řádně odevzdáno (oznámení o ukončení podnikání, poslední daňové přiznání...), vše srovnáno. Následně jsem se přestěhoval do jiného okresu. Pokud budu chtít znovu podnikat (prakticky v tom samém oboru) a ohlásím to ŽÚ, bude to bráno jako NOVÉ podnikání, bez navázání na minulou činnost? Tedy účetnictví (ev. daňová evidence) nebude navazovat na předchozí účetnictví? Platí v tomto případě dvouleté "osvobození" od minimální daně? Jak je to s identifikačním číslem - bude mi přiděleno nové? Jak se to promítne do živnostenského rejstříku (stále tam jsou uváděny veškeré údaje k předchozí činnosti, s tím, že byla ukončena/zrušena ke dni...). Budou tam pouze aktuální údaje nebo i ty staré, o zrušené živnosti? Děkuji předem za odpověď. D.A.
Odpověď:
Dobrý den

1) Z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů ("dále jen živnostenský zákon), bude případné ohlášení živnosti bráno jako nové podnikání. K vyřízení živnostenského listu fyzické osoby je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, doložit výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců a doklad o odborné způsobilosti. Jelikož jste již v minulosti podnikal, musíte rovněž doložit i doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti".

2) Identifikační číslo Vám bude přiděleno původní, jelikož jednou přidělené IČO ekonomickému subjektu zůstává a ekonomický subjekt má povinnost je vždy uvádět (viz. § 21 odst. 2 a 3 zákona č. 89/1995 Sb., o statistické službě ( http://spcp.prf.cuni.cz/lex/89-95.htm ).

3) Údaje, které jsou vedeny v živnostenském rejstříku jsou upraveny § 60 odst. 2 a 60 odst. 3 živnostenského zákona ( http://www.mvcr.cz/sbirka/2004/sb039-04.pdf ). V živnostenském rejstříku jsou vedeny, jak údaje původní, tak aktuální. Ve Vámi uváděném konkrétním případě, budou v živnostenském rejstříku uvedeny i veškeré údaje o zrušené živnosti, tedy i datum zániku živnostenského oprávnění.

Pro získání dalších informací týkajících se problematiky odvodu daní a vedení daňové evidence, Vám doporučujeme obrátit se na příslušný finanční úřad v místě bydliště.

Hana Kaminská


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup