Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Autobazary na území kraje - dotaz č. 27
Dotaz:
V jakém rozsahu se podniká s ojetými vozy na území kraje? Kolik podnikatelských subjektů a provozoven, zabývajících se prodejem ojetých vozidel a souvisejícími činnostmi se na území kraje nachází?
Co vše je nutné splnit, aby mohl podnikatel otevřít autobazar z hlediska Krajského úřadu?

Robert Vašíček
Odpověď:
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že přesný počet podnikatelských subjektů zabývajících se prodejem ojetých vozidel v regionu Moravskoslezského kraje je vzhledem k možnostem, za kterých lze v současnosti tento předmět podnikání provozovat problematický. V současné době, kdy je možné provozovat činnost autobazarů v rámci živnosti volných – „Zprostředkování obchodu“ nebo „Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím“ nebo event. „Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej“, nelze Vámi požadované informace shromáždit ani s využitím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V věci splnění podmínek k provozování jsou dány všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kdy pro zřízení provozovny je mimo jiné nezbytné vyjádření místně příslušného orgánu ochrany vod a půdy.

Dalibor Mozdřeň


Doklady k vyřízení živn.listu - dotaz č. 26
Dotaz:
Dobrý den,chci si vyřídit živnostenský list na nákup a prodej zboží.Mám již jeden jiný živnostenský list na který jsem nikdy nepodnikala,musím mít potvrzení z finančního úřadu a sociálky o bezdlužnosti?Děkuji
Odpověď:
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz lze podřadit pod všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 odst. 1 písm. a) – e) zákona č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, kdy vedle základních podmínek jako je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, patří u fyzických osob mezi další podmínky, předložení dokladů o tom, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Splnění těchto podmínek se však vztahuje na fyzické osoby, které podnikají nebo podnikaly. Ve Vámi uváděném případě není důvod splnění dalších podmínek vyžadovat.

Dalibor Mozdřeň


Rehabilitační prostředky - dotaz č. 25
Dotaz:
Máme možnost dovážet rehabilitační podložky a opěrky, chránící páteř řidiče apod. Tyto výrobky dodává polský výrobce, který vlastní povolení z polského Úřadu pro registraci léčebných prostředků v kategorii Rehabilitační prostředky. Můžeme takovéto výrobky dovážet bez dodatečných atestací a povolení v rámci EU ? Jsou rozhodnutí z jiné země EU automaticky platná i u nás ? A dále - můžeme je dovážet, nemáme-li registrovanou vázanou živnost 214 - nákup a prodej zdravotnických prostředků ?
P.Przeczek, fa Henista, Albrechtice
Odpověď:
Dobrý den,

k první části dotazu, tj. k problematice uvádění zdravotnických prostředků na trh se vztahuje nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů a dále evropská směrnice Rady č. 93/42/EEC, která stanoví základní požavky na výrobky a jejich bezpečnost. Dozor v oblasti technických požadavků na výrobky, které jsou uváděny na trh zajišťuje Česká obchodní inspekce.

Proto doporučujeme, obrátit se s uvedeným dotazem přímo na Českou obchodní inspekci. Oblastní inspektorát ČOI pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj sídlí na adrese Provozní 1, 722 00 Ostrava - Třebovice, tel. 596912621 (webové stránky http://www.coi.cz )

k druhé části dotazu, odkazujeme na odpověď č. 12. Obsahová náplň předmětné vázané živnosti je uvedena v příloze č. 2 nařízení vlády č. 469/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 100/2005 Sb.

Zdeňka Janků


studentka - 19 let - dotaz č. 24
Dotaz:
Dobrý den,chci se zeptat jest li si můžu zažádát o vydání živnostenského listu v oboru nákup a prodej zboží (dárkové zboží).Je mi 19 let a ukončuji poslední ročník gymnázia.A zda tuto činnost mohu vykonávat zároveň se studiem na vysoké škole.Děkuji
Odpověď:
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost lze realizovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost volnou ohlašovací "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím".(Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny v NV č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách : http://www.mpo.cz/dokument699.html ).

K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště (seznam živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ), zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, doložit výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců. Pokud jste již někdy v minulosti podnikala nebo podnikáte, musíte doložit i doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti". V případě, že adresa místa bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž se místo podnikání nachází.

K závěrečné části Vašeho dotazu uvádíme, že z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, neexistuje žádné omezení pro to, aby student vysoké školy nemohl současně se studiem podnikat. Doporučujeme Vám, ověřit si, jaké povinnosti vyplývají pro studenta-živnostníka z pohledu placení daní (finanční úřad) a sociálního(Česká správa sociálního zabezpečení) a zdravotního pojištění (zdravotní pojišťovna).

Hana Kaminská


Odpovědný zástupce - dotaz č. 23
Dotaz:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: pokud není fyzické osobě vydán živnostenský list, zda je možné, aby si zvolila svého odpovědného zástupce. Dále jaké jsou povinnosti a závazky odpovědného zástupce? Děkuji
Odpověď:
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním
vztahu (pracovněprávním, obchodním).Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (odbornou nebo jinou způsobilost stanovenou zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).

Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti.

Závěrem upozorňuji, že nesplnění všeobecné podmínky bezúhonnnosti nelze zhojit ustnanovením odpovědného zástupce.

Bližší informace získáte na živnostenském úřadě dle místa Vašeho trvalého bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Věra Káňová


automechanik-karosář - dotaz č. 22
Dotaz:
Dobrý den, jsem vyučen v oboru zámečník, mám 10-ti letou praxi, chtěl bych začít podnikat v oboru automechanik-karosář. Co je zapotřebí k vyřízení živnosti na tuto činnost? A zda k tomu potřebuji někoho, kdo by za mne ručil. Předem děkuji za odpověď. Pan Aleš z Orlové
Odpověď:
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost, ve které hodláte podnikat, bych rozdělila na dvě živnosti:

1) Práce automechanika spadá svým charakterem do obsahové náplně živnosti řemeslné "Opravy silničních vozidel". Jak sám uvádíte, jste vyučen v oboru zámečník, tento obor je ve smyslu ust. § 22 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( dále jen živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, příbuzným oborem pro doložení odborné způsobilosti k výše uvedené živnosti řemeslné. V případě ohlášení živnosti, doložíte odbornou způsobilost výučním listem v učebním oboru zámečnictví a zároveň dokladem o čtyřleté praxi v tomto příbuzném oboru.

2) Činnost karosáře je obsažena v obsahové náplní živnosti řemeslné "Opravy karosérií". Jak sam uvádíte, jste vyučen v oboru zámečník, avšak toto dosažené vzdělání nelze uznat k prokázání odborné způsobilosti pro výše uvedenou živnost. Jelikož nesplňujete odbornou způsobilost pro předmětnou živnost, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. §§ 21, 22 živnostenského zákona splňuje. Odpovědný zástupce je osoba, která vám bude odpovídat za řádný provoz živnosti.

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny v NV č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách : http://www.mpo.cz/dokument699.html .

Hana Kaminská


obnova podnikání - dotaz č. 21
Dotaz:
Dobrý den.Mám dva živn.listy 1/hostinská činnost,pozastaven do roku 2004,2/nákup a prodej.Nyní bych si chtěla otevřít kantýnu.Můžete mi prosím poradit co k tomu potřebuji a jaký živn.list?Zároveň jsem změnila příjmení i adresu.Předem moc děkuji a přeji pěkný den.
Svobodová Taťána
Odpověď:
Dobrý den,

k první části Vašeho dotazu uvádíme, že provozování kantýny spadá do obsahové náplně řemeslné živnosti "Hostinská činnost". Jelikož výše uvedenou živnost budete provozovat v provozovně, máte dle § 17 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)povinnost oznámit místně příslušnému živnostenskému úřadu (dle místa trvalého bydliště) zahájení provozování živnosti v provozovně a to nejméně 3 dny před zahájením . Ke druhé části dotazu sdělujeme, že v souladu s ust. § 49 odst. 1 živnostenského zákona je Vaší povinností oznámit veškeré změny údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.. Vzhledem k výše uvedenému Vám doporučujeme navštívit místně příslušný živnostenský úřad, kde oznámite změnu příjmení a bydliště. Na základě oznámení těchto změn Vám bude vydán živnostenský list se změněnými údaji, tento úkon podléhá správnímu poplatku 100,- Kč. za každý živnostenský list.

Jelikož z dotazu nevyplývá, zda šlo o přerušení provozování živnosti nebo sankční pozastavení, závěrem doplňujeme, že dle § 31 odst. 12 živnostenského zákona lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu 2 let a hodlá-li podnikatel přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit živnostenskému úřadu. Pokud jste měla provozování živnosti přerušeno (na vlastní žádost) do blíže neurčeného data roku 2004, má se za to, jako by jste od tohoto data podnikala.

Bližší informace k této problematice získáte na živnostenském úřadě dle místa Vašeho trvalého bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Hana Kaminská


Reflexní masáže - dotaz č. 20
Dotaz:
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jaké oprávnění je potřeba pro provozování živnosti reflexních masáží. Mám oprávnění pro provozování vázané živnosti "Masérké, rekondiční a regenerační služby", z těchto je však vyloučena technika reflexních masáží. Do jaké živnosti se refl. masáž řadí? Děkuji a přeji krásný den.
Kristýna Schmidová
kristynice@seznam.cz
Odpověď:
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že reflexní masáže je masérský postup, který je ve svých účincích vždy léčebně či obdobně působícího charakteru, a to i za předpokladu, že léčebný proces nemusí být vždy navozen. Jedná se o činnost, která je z působnosti živnostenského zákona vyloučena (§ 3 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) a přísluší ji vykonávat fyzickým osobám v rozsahu zvláštních předpisů (zák. č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších přepisů).

Doporučujeme Vám obrátit se s uvedenou problematikou podle místa provozování činnosti na odbor zdravotnictví příslušného Krajského úřadu. V případě místa provozování činnosti v územním obvodu Moravskoslezského kraje je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní péče.Bližší informace o telefonních kontaktech můžete získat na webových stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/zdr.html .

Zdeňka Janků


Živnostenské listy - dotaz č. 19
Dotaz:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,jaký živnostenský list potřebuji jako živnostník,abych mohl zákazníkovi fakturova plast.okna,montáž,zednictví,doplnky.Např.nakoupím okno za 1500,- Kč a prodám za 1.600,- Kč.
Děkuji Havelková
Odpověď:
Dobrý den,

nákup a prodej plastových oken lze realizovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost volnou ohlašovací "Specializovaný maloobchod" (přímý prodej zákazníkovi). Montáž plastových oken a s tím související činnosti spadají do obsahové náplně živnosti řemeslné "Zednictví". Jelikož z Vašeho dotazu jednoznačně nevyplývá o jaké doplňky by se jednalo, ani není zřejmé, zda půjde o samostatnou montáž těchto doplňků, uvádíme pouze příkladmo, že montáž markýz, rolet, žaluziíí a protislunečních folií lze provádět pouze na základě dalšího živnostenského oprávnění k živnosti volné ohlašovací "Dokončovací stavební práce".

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny v NV č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách : http://www.mpo.cz/dokument699.html .

Bližší informace k této problematice získáte na živnostenském úřadě dle místa Vašeho trvalého bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Hana Kaminská


dotaz ke vzdelani pro udeleni koncese - dotaz č. 18
Dotaz:
Dobry den
chci zacit podnikat v koncesovane zivnosti,a mam problem s urovni vzdelani,zajima me podle ktereho zakona se rozlisuje zakladni a
stredni vzdelani. dekuji za odpoved na:
pan.harry@seznam.cz
Odpověď:
Dobrý den,

základní a středoškolské vzdělání, resp. jejich cíle, stupně, organizaci atd. upravuje zákon o školách č. 561/2004 Sb., zejména jeho část třetí a čtvrtá. Soustavu oborů základního, středního a vyššího odborného vzdělání pak upravuje prováděcí předpis k tomuto zákonu, kterým je nařízení vlády č. 689/2004 Sb.

Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, vysvědčení o úspěšném ukončení druhého ročníku šestiletého gymnázia nebo čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, nebo vysvědčení vydané po úspěšném ukončení kurzu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání".

Ukončené střední vzdělání je dáno taktéž zákonem č. 561/2004 Sb. § 72 odst. 1 až 4 a § 58 odst. 1 až 5; cituji alespoň část: " Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce".

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup