Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Trestní rejstřík - dotaz č. 31
Dotaz:
Dobrý den.Chtěla bych se zeptat jestliže si chci zažádat o živnostentský list, musím mít výpis trestního rejstříku sebou nebo si můžu zažádat o živnostentský list a potom jej dodat?O výpis trestního rejstříku mám zažádáné ale vyřízení trvá 10 dnů.Děkuji za odpověď.Dohnalová
Odpověď:
Dobrý den,

Výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců se dle zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, dokládá tzv. bezúhonnost fyzické osoby a je tedy nedílnou součástí podmínek provozování živnosti (§ 6 odst.1 písm. c) citovaného zákona). Pokud byste při ohlášení živnosti výpis z rejstříku trestu nedoložila, postupoval by příslušný živnostenský úřad následujícím způsobem:

Nemá-li ohlášení náležitosti vyzve příslušný živnostenský úřad podnikatele k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, platí, že bylo ohlášení od počástku bez závad. Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.

Z výše uvedeného vyplývá, že si můžete zažádat o vydání živnostenské oprávnění a předmětný výpis z rejstříku trestů doložit ve lhůtě stanovené příslušným živnostenským úřadem.

Jitka Školová


"Obnovení" nebo "nová" živnost? - dotaz č. 30
Dotaz:
Dobrý den, mám dotaz ohledně podnikání. Před 3 roky jsem skončil s podnikáním (zrušení ŽL na vlastní žádost, se souhlasem FÚ). Vše jsem měl řádně odevzdáno (oznámení o ukončení podnikání, poslední daňové přiznání...), vše srovnáno. Následně jsem se přestěhoval do jiného okresu. Pokud budu chtít znovu podnikat (prakticky v tom samém oboru) a ohlásím to ŽÚ, bude to bráno jako NOVÉ podnikání, bez navázání na minulou činnost? Tedy účetnictví (ev. daňová evidence) nebude navazovat na předchozí účetnictví? Platí v tomto případě dvouleté "osvobození" od minimální daně? Jak je to s identifikačním číslem - bude mi přiděleno nové? Jak se to promítne do živnostenského rejstříku (stále tam jsou uváděny veškeré údaje k předchozí činnosti, s tím, že byla ukončena/zrušena ke dni...). Budou tam pouze aktuální údaje nebo i ty staré, o zrušené živnosti? Děkuji předem za odpověď. D.A.
Odpověď:
Dobrý den

1) Z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů ("dále jen živnostenský zákon), bude případné ohlášení živnosti bráno jako nové podnikání. K vyřízení živnostenského listu fyzické osoby je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, doložit výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců a doklad o odborné způsobilosti. Jelikož jste již v minulosti podnikal, musíte rovněž doložit i doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti".

2) Identifikační číslo Vám bude přiděleno původní, jelikož jednou přidělené IČO ekonomickému subjektu zůstává a ekonomický subjekt má povinnost je vždy uvádět (viz. § 21 odst. 2 a 3 zákona č. 89/1995 Sb., o statistické službě ( http://spcp.prf.cuni.cz/lex/89-95.htm ).

3) Údaje, které jsou vedeny v živnostenském rejstříku jsou upraveny § 60 odst. 2 a 60 odst. 3 živnostenského zákona ( http://www.mvcr.cz/sbirka/2004/sb039-04.pdf ). V živnostenském rejstříku jsou vedeny, jak údaje původní, tak aktuální. Ve Vámi uváděném konkrétním případě, budou v živnostenském rejstříku uvedeny i veškeré údaje o zrušené živnosti, tedy i datum zániku živnostenského oprávnění.

Pro získání dalších informací týkajících se problematiky odvodu daní a vedení daňové evidence, Vám doporučujeme obrátit se na příslušný finanční úřad v místě bydliště.

Hana Kaminská


Podnikání na ŽL při zaměstnání - dotaz č. 29
Dotaz:
Zdravím, mám přerušené podnikání a chci jej obnovit, ale zaměstnavatel s tím nesouhlasí (HPP na dobu neurčitou). Je oprávněn mi v tom bránit? Jeho obor činnosti (obchodní činnost) je zcela odlišný od mého ŽL (graf. práce) ale mám v prac. smlouvě uveden stejný obor (tj. grafik). V zaměstnání zpracovávám grafiku, reklamu a DTP výhradně pro potřeby zaměstnavatele (nikoli zprostředkovaně pro jiné firmy). Musím jej žádat o povolení nebo jej vůbec o své vedlejší činnosti na ŽL informovat? Děkuji.
Odpověď:
Dobrý den,

v dané věci bych Vás odkázal na § 75 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), podle něhož mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Žádná podobná omezení se naopak nevztahují na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Jelikož krajský živnostenský úřad není oprávněn provádět dozor nebo kontrolu k uvedené problematice, doporučuji Vám obrátit se v dalším na Oblastní ispektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (ostrava@oip.cz), který je oprávněn kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů z nichž vznikají zaměstnancům práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích.

Petr Jakobi


Kontroly v autobazarech - dotaz č. 28
Dotaz:
Kontroloval v poslední době Krajský úřad plnění povinností podle živnostenského zákona ze strany autobazarů?

Jaká je v této oblasti součinnost s Policií ČR, ČOI, ČIŽP, místně příslušnými živnostenskými odbory?

Jak dlouho kontroly probíhaly a kolik provozoven bylo zkontrolováno?

Jaká byla kontrolní zjištění?

V jaké souhrnné výši byly uloženy blokové pokuty za nedodržení povinností ze strany autobazarů?

Jaká byla průměrná výše pokuty?

Jaké byly nejčastější prohřešky autobazarů, na co by si měly dát pozor?

Prozraďte nám, za co a v jaké výši může autobazar obdržet od KÚpokutu? (Potřebovali bychom přehled)

Na základě kontrol mohla být v minulosti zahájena správní řízení? Prozraďte nám, jaké byly důvody a jaký maximální postih ve správním řízení těmto autobazarům hrozí?

Z hlediska původnosti vozidel, jaké byly výsledky? Byly v průběhu kontrol zjištěny odcizené ojeté automobily nebo náhradní díly?

Jaký postih v takovém případě autobazarům hrozí?

Chystáte v nejbližší době kontroly autobazarů?


Dále bychom potřebovali tabulku, nebo přehled pokut, bylo by je možné zaslat třeba i s odkazem na zákon či vyhlášku?

Děkuji
Robert Vašíček
e-mail: autobazar@ibs-expert.cz
Odpověď:
Dobrý den,

k Vašemu dotazu ve věci komplexních informací k autobazarům Vám sdělujeme následující.

Krajský živnostenský úřad (dále jen KŽÚ) ve smyslu zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů vykonává koordinační, řídící, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům. Kontrolní činnost vůči podnikatelským subjektům vykonává na úseku zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o regulaci reklamy) a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Znamená to tedy, že dojde-li k porušení výše citovaných právních předpisů ze strany kteréhokoli podnikatelského subjektu pak je KŽÚ oprávněn je postihnout. Kontrolou dodržování jiných právních předpisů a zejména zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů jsou povinovány obecní živnostenské úřady.

Dne 19.3.2004 nabyl účinnosti zákon č. 119/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Novelizované znění ukládá podnikatelům kteří nakupují použité zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímají toto zboží do zástavy nebo zprostředkovávají jeho nákup či přijetí do zástavy, aby před uzavřením smluvního vztahu byli identifikováni jeho účastníci a předmět smluvního vztahu. Obecní živnostenské úřady provádí i ve světle těchto změn, živnostenskou kontrolu u podnikatelů, podnikajících na jejich území, kteří nakupují použité zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímají toto zboží do zástavy nebo zprostředkovávají jeho nákup či přijetí do zástavy. Údaje zjišťované kontrolou jsou však vedeny souhrnně v komplexu kontrol zastaváren a prodejen s použitým zbožím bez detailního členění na bazary, prodejny s použitým zbožím a starožitnosti nebo autobazary.

Ze strany KŽÚ Vám proto lze podat pouze informace dotýkající se výše sankčních postihů za porušení zákona o regulaci reklamy (§8 a §8a zákona), které mohou být dle závažnosti správního deliktu a způsobu jeho spáchání až do výše 10.000.000,- Kč. V případě dalších informací máte možnost obrátit se na místně příslušné obecní živnostenské úřady, jejichž seznam lze najít na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Dalibor Mozdřeň


Autobazary na území kraje - dotaz č. 27
Dotaz:
V jakém rozsahu se podniká s ojetými vozy na území kraje? Kolik podnikatelských subjektů a provozoven, zabývajících se prodejem ojetých vozidel a souvisejícími činnostmi se na území kraje nachází?
Co vše je nutné splnit, aby mohl podnikatel otevřít autobazar z hlediska Krajského úřadu?

Robert Vašíček
Odpověď:
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že přesný počet podnikatelských subjektů zabývajících se prodejem ojetých vozidel v regionu Moravskoslezského kraje je vzhledem k možnostem, za kterých lze v současnosti tento předmět podnikání provozovat problematický. V současné době, kdy je možné provozovat činnost autobazarů v rámci živnosti volných – „Zprostředkování obchodu“ nebo „Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím“ nebo event. „Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej“, nelze Vámi požadované informace shromáždit ani s využitím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V věci splnění podmínek k provozování jsou dány všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kdy pro zřízení provozovny je mimo jiné nezbytné vyjádření místně příslušného orgánu ochrany vod a půdy.

Dalibor Mozdřeň


Doklady k vyřízení živn.listu - dotaz č. 26
Dotaz:
Dobrý den,chci si vyřídit živnostenský list na nákup a prodej zboží.Mám již jeden jiný živnostenský list na který jsem nikdy nepodnikala,musím mít potvrzení z finančního úřadu a sociálky o bezdlužnosti?Děkuji
Odpověď:
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz lze podřadit pod všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 odst. 1 písm. a) – e) zákona č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, kdy vedle základních podmínek jako je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, patří u fyzických osob mezi další podmínky, předložení dokladů o tom, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Splnění těchto podmínek se však vztahuje na fyzické osoby, které podnikají nebo podnikaly. Ve Vámi uváděném případě není důvod splnění dalších podmínek vyžadovat.

Dalibor Mozdřeň


Rehabilitační prostředky - dotaz č. 25
Dotaz:
Máme možnost dovážet rehabilitační podložky a opěrky, chránící páteř řidiče apod. Tyto výrobky dodává polský výrobce, který vlastní povolení z polského Úřadu pro registraci léčebných prostředků v kategorii Rehabilitační prostředky. Můžeme takovéto výrobky dovážet bez dodatečných atestací a povolení v rámci EU ? Jsou rozhodnutí z jiné země EU automaticky platná i u nás ? A dále - můžeme je dovážet, nemáme-li registrovanou vázanou živnost 214 - nákup a prodej zdravotnických prostředků ?
P.Przeczek, fa Henista, Albrechtice
Odpověď:
Dobrý den,

k první části dotazu, tj. k problematice uvádění zdravotnických prostředků na trh se vztahuje nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů a dále evropská směrnice Rady č. 93/42/EEC, která stanoví základní požavky na výrobky a jejich bezpečnost. Dozor v oblasti technických požadavků na výrobky, které jsou uváděny na trh zajišťuje Česká obchodní inspekce.

Proto doporučujeme, obrátit se s uvedeným dotazem přímo na Českou obchodní inspekci. Oblastní inspektorát ČOI pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj sídlí na adrese Provozní 1, 722 00 Ostrava - Třebovice, tel. 596912621 (webové stránky http://www.coi.cz )

k druhé části dotazu, odkazujeme na odpověď č. 12. Obsahová náplň předmětné vázané živnosti je uvedena v příloze č. 2 nařízení vlády č. 469/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 100/2005 Sb.

Zdeňka Janků


studentka - 19 let - dotaz č. 24
Dotaz:
Dobrý den,chci se zeptat jest li si můžu zažádát o vydání živnostenského listu v oboru nákup a prodej zboží (dárkové zboží).Je mi 19 let a ukončuji poslední ročník gymnázia.A zda tuto činnost mohu vykonávat zároveň se studiem na vysoké škole.Děkuji
Odpověď:
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost lze realizovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost volnou ohlašovací "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím".(Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny v NV č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách : http://www.mpo.cz/dokument699.html ).

K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště (seznam živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ), zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, doložit výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců. Pokud jste již někdy v minulosti podnikala nebo podnikáte, musíte doložit i doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti". V případě, že adresa místa bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž se místo podnikání nachází.

K závěrečné části Vašeho dotazu uvádíme, že z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, neexistuje žádné omezení pro to, aby student vysoké školy nemohl současně se studiem podnikat. Doporučujeme Vám, ověřit si, jaké povinnosti vyplývají pro studenta-živnostníka z pohledu placení daní (finanční úřad) a sociálního(Česká správa sociálního zabezpečení) a zdravotního pojištění (zdravotní pojišťovna).

Hana Kaminská


Odpovědný zástupce - dotaz č. 23
Dotaz:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: pokud není fyzické osobě vydán živnostenský list, zda je možné, aby si zvolila svého odpovědného zástupce. Dále jaké jsou povinnosti a závazky odpovědného zástupce? Děkuji
Odpověď:
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním
vztahu (pracovněprávním, obchodním).Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (odbornou nebo jinou způsobilost stanovenou zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).

Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti.

Závěrem upozorňuji, že nesplnění všeobecné podmínky bezúhonnnosti nelze zhojit ustnanovením odpovědného zástupce.

Bližší informace získáte na živnostenském úřadě dle místa Vašeho trvalého bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Věra Káňová


automechanik-karosář - dotaz č. 22
Dotaz:
Dobrý den, jsem vyučen v oboru zámečník, mám 10-ti letou praxi, chtěl bych začít podnikat v oboru automechanik-karosář. Co je zapotřebí k vyřízení živnosti na tuto činnost? A zda k tomu potřebuji někoho, kdo by za mne ručil. Předem děkuji za odpověď. Pan Aleš z Orlové
Odpověď:
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost, ve které hodláte podnikat, bych rozdělila na dvě živnosti:

1) Práce automechanika spadá svým charakterem do obsahové náplně živnosti řemeslné "Opravy silničních vozidel". Jak sám uvádíte, jste vyučen v oboru zámečník, tento obor je ve smyslu ust. § 22 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( dále jen živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, příbuzným oborem pro doložení odborné způsobilosti k výše uvedené živnosti řemeslné. V případě ohlášení živnosti, doložíte odbornou způsobilost výučním listem v učebním oboru zámečnictví a zároveň dokladem o čtyřleté praxi v tomto příbuzném oboru.

2) Činnost karosáře je obsažena v obsahové náplní živnosti řemeslné "Opravy karosérií". Jak sam uvádíte, jste vyučen v oboru zámečník, avšak toto dosažené vzdělání nelze uznat k prokázání odborné způsobilosti pro výše uvedenou živnost. Jelikož nesplňujete odbornou způsobilost pro předmětnou živnost, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. §§ 21, 22 živnostenského zákona splňuje. Odpovědný zástupce je osoba, která vám bude odpovídat za řádný provoz živnosti.

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny v NV č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách : http://www.mpo.cz/dokument699.html .

Hana Kaminská


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup