Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Finanční způsobilost - dotaz č. 14
Dotaz:
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat na podmínky získání finanční způsobilosti.Autodopravce má zakoupena nákladní vozidla po finančním leasingu v hodnotě 1000Kč.Tudíž se mu to nedostatne do dlouhodobého hmotného majetku a nezobrazuje mu to skutečnou hodnotu vozidla.Jde pro účely finanční způsobilosti nechat vozidla ohodnotit a uvést do výkazu majetku jeho tržní hodnotu?¨
Děkuji Eva Podešvová
Odpověď:
Dobrý den,

jelikož problematika prokazování finanční způsobilosti nespadá do kompetence živnostenského úřadu, ale odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, požádali jsme tento odbor o zaslání stanoviska.

K Vašemu dotazu nám bylo sděleno:
"V uvedeném případě lze pro účely finanční způsobilosti zavést do hmotného majetku dopravce pouze zůstatkovou hodnotu vozidel, a to na základě ocenění vozidel soudním znalcem v oboru dopravy. V případě zájmu uvádíme URL odkaz na soudní znalce http://www.soudniznalci.cz/."

Pokud máte zájem o další informace ve věci finanční způsobilosti dopravce, dovolujeme si Vás odkázat na vedoucí oddělení dopravy, Ing. Gabrielu Jursovou, tel.: 595 622 189, e-mail: gabriela.jursova@kr-moravskoslezsky.cz

Petr Jakobi


Podmínky získání živnostenského listu na výuku cizího jazyka - dotaz č. 13
Dotaz:
Dobrý den,
obracím se na Vás s následujícím dotazem. Jaké jsou podmínky pro získání ŽL na výuku cizího jazyka a čím je podmíněno oprávnění překládat úřední listiny z/do cizího jazyka?
Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Dobrý den,

cizí jazyk lze vyučovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost volnou ohlašovací "Výuka jazyků". K ohlášení živnosti, které podáte živnostenskému úřadu místně příslušnému podle Vašeho bydliště (adresář obecních živnostenských úřadů je přístupný na stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html), je nutno připojit výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce a doklad o úhradě správního poplatku ve výši Kč 1 000,-, dle položky č. 24 písm. a) sazebníku poplatků přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. (V případě, že jste již podnikal či podnikáte, pak ještě i doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky – tento vyhotoví příslušný finanční úřad, a dále doklad o tom, že nemáte nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.) V případě, že adresa místa bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž se místo podnikání nachází.

Ke druhé části Vašeho dotazu uvádíme, že činnost úředních, resp. soudních tlumočníků a překladatelů není dle § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, živností a tudíž není v režimu tohoto zákona upravena. Z výše uvedeného důvodu nejsme kompetentní se k této činnosti vyjadřovat. Pro získání dalších informací k této problematice, Vám doporučujeme obrátit se na krajský soud v místě Vašeho bydliště. Pouze pro informaci uvádíme, že základními právními předpisy upravujícími otázky tlumočníků je zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Hana Kaminská


podnikání-nákup a prodej zdravotnického materiálu - dotaz č. 12
Dotaz:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,jestli je nutno k provozováni této živnosti zdravotní vzdělání nebo stačí mít garanta,jestli ano,jakou má mít praxi a vzdělání-lékař,zdravotník...
Děkuji za odpověď
Odpověď:
Dobrý den,

oblast zdravotnických prostředků je v České republice upraven řadou zákonů a vyhlášek. Zejména se jedná o zák. č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Demonstrativní výčet těchto právních předpisů je uveden například na stránkách Ministerstva zdravotnictví (http://www.mzcr.cz). Zdravotnické prostředky se dělí podle rizika pro uživatele nebo třetí osoby do tříd (Třída I, Třída II a, Třída II b, Třída III).

Vedle výrobců a distributorů, lékáren, zdravotnických zařízení a jiných zařízení určených k poskytování zdravotnických prostředků mohou nakupovat, skladovat a prodávat zdravotnické prostředky fyzické a právnické osoby, které pro uvedenou činnost získaly živnostenské oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon).

V živnostenském zákoně je tato činnost zařazena do živnosti vázané, skupina 214: Ostatní, s předmětem podnikání "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků: a) třídy II b a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a II a a odborná způsobilost je upravena v příloze č. 2 tohoto zákona, přičemž k části živnosti, spočívající v nákupu, skladování a prodeji zdravotnických prostředků třídy I a II a, zákon nepožaduje odbornou způsobilost.

Výjimku tvoří pouze kondomy, které sice patří do třídy II b zdravotnických prostředků, ale lze je nakupovat, skladovat a prodávat, jak v rámci uvedené živnosti vázané "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků....", tak v rámci obchodní živnosti volné, např. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím"

Pro vázanou živnost je stanovena odborná způsobilost: pro činnost a) jakékoliv vysokoškolské vzdělání, nebo vyšší odborné vzdělání, nebo úplné střední vzdělání, nebo úplné střední odborné vzdělání, nebo střední odborné vzdělání nebo 2 roky praxe v prodeji zdravotnických prostředků. Nesplňuje-li ohlašovatel odbornou způsobilost, má možnost ustanovit odpovědného zástupce, který musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 odst. l písm.a) až c) a § 7 živnostenského zákona.

Zdeňka Janků


Financni prostredky za 2. fazi vykupu nemovitosti prumyslove zony v Nosovicich - dotaz č. 11
Dotaz:
Dobry vecer,

chci se zeptat, kdy obcane prodavajici nemovitosti ve 2. fazi vykupu nemovitosti v prumyslove zone Nosovice dostanou financni prostredky. Puvodni oficialni zprava mluvila o polovine ledna.

Vzhledem k nutnosti vystehovat se do 31.3.2006, potrebujeme tuto informaci pro zajisteni prestehovani se do nemovitosti nove. (nezadame o docasne nahradni ubytovani).


Jak jiste chapete, zustanu ze zrejmych duvodu sice nerad, ale presto v anonymite.

Obcan Nosovic
Odpověď:
Dobrý večer,
Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do jehož listárny jste dotaz vložil, není kompetentní podat odpověď. Na dotaz Vám odpoví hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský, v jehož listárně je evidován pod č. 255.


Doplnková činnost- pronájmy nemovitostí dle rozhodnutí Rady městského obvodu Ostrava-Jih - dotaz č. 10
Dotaz:
Doplnková činnost,kterou provozují příspěvkové organizace ZS a MS se souhlasem zřizovatele- je nutný Zivnostenský list na tuto činnost?
Toto je zakotveno ve zřizovací listině schválené zastupitelstvem,přísp.organizaci je předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití nemovitý majetek a tento je pronajímám dle "Zásad" schválených usnesením zastupitelstva.
Děkuji Dluhošová V.odbor školství a kultury,Ostrava-Jih
Odpověď:
Dobrý den,

provozuje-li příspěvková organizace doplňkovou činnost, která spadá pod režim zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) a naplní-li všechny znaky podnikání ve smyslu § 2 tohoto zákona, pak tuto činnost může provozovat pouze za předpokladu, že je držitelem příslušného živnostenské oprávnění.

K druhé části dotazu se dá říci pouze obecně, že např. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor je živností, pokud vedle pronájmu jsou poskytovány pronajímatelem i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovistostí, bytů a nebytových prostor (§ 4 živnostenského zákona). Za základní služby se považuje dodávka světla, vody, tepla, plynu. Za jiné služby se považuje například úklid nebytových prostor.

Poskytuje-li tedy příspěvková organizace vedle základních i jiné služby a naplní-li tato činnost všechny znaky živnosti (činnost soustavná, samostatná, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem), v takovém případě musí vlastnit pro příklad uvedený výše živnostenské oprávnění pro ohlašovací živnost volnou "Realitní činnost". K přesnému zodpovězení této části dotazu je však nutno uvést konkrétní informace.

K zařazení konkrétní činnosti do příslušné živnosti může pomoci vládní nařízení č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

Bližší informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě nebo přímo na krajském živnostenském úřadě, tel. č. 595 622 554.

Zdeňka Janků


Záznam v rejstříku testů - dotaz č. 9
Dotaz:
Mám záznam v rejstříku trestů, mohu podnikat?
Odpověď:
Dobrý den,

splnění podmínky bezúhonnosti ve smyslu ust. § 6 odst. 1 v návaznosti na ust. § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, patří mezi všeobecné podmínky provozování živnosti, které musí podnikatel vždy splňovat.

Podle ust. § 6 odst. 2 živnostenského zákona se za bezúhonného pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen:

a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,

b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo

c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

S ohledem na uvedené, bez znalosti rozsudku příslušného soudu, nelze dát na Vaši otázku předem jednoznačnou odpověď.

Vaším právem proto zůstává, pokud sám dle výše uvedeného nemůžete posoudit, zda splňujete podmínku bezúhonnosti dle živnostenského zákona, ohlásit živnost příslušnému úřadu. Pokud živnostenský úřad na základě rozsudku soudu dospěje k závěru, že nelze na vás pohlížet pro účely tohoto zákona jako na osobu bezúhonnou, rozhodne ve správním řízení o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.

Petr Jakobi


Hostinská činnost - odpovědný zástupce - dotaz č. 8
Dotaz:
Dobrý den. Chtěla bych začít podnikat v hostinské činnosti, ale nemám kvalifikaci. Musím ustanovit odpovědnou osobu. Musí tato mít svůj živnostenský list na tuto činnost a jakou má odpovědnost? Děkuji za odpověď. Světlana Koutná
Odpověď:
Dobrý den,

podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zákonem stanovenou kvalifikaci, musí ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je osoba, která musí splňovat jak všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. dosažení věku 18 let, bezúhonnost ve smyslu tohoto zákona, způsobilost k právním úkonům, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, kterou je zejména kvalifikace. Živnostenský list se odpovědnému zástupci nevystavuje. Je vydáván podnikateli za předpokladu, že splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti.

K odopvědnosti odpovědného zástupce:
Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Tímto ustanovením zákona není dotčena odpovědnost podnikatele, neboť vůči třetím osobám (tzn. i orgánům veřejné správy) je za výsledky své podnikatelské činnosti odpovědný podnikatel. Z hlediska živnostenského zákona je odpovědný zástupce živnostenskému úřadu odpovědný za splnění těch povinností, které jsou mu zákonem výslovně uloženy:

- ust. § 11 odst. 1 živnostenského zákona: odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu (což je podnikatel dle ust. § 31 odst. 1 živnostenského zákona povinen zajistit). Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele,
- ust. § 11 odst. 5 živnostenského zákona: ukončení výkonu funkce odpovědného zádtupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinnost oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce neoznámil. (Současně musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval podnikatele).

Některé povinnosti jsou zákonem stanoveny jak podnikateli, tak i odpovědnému zástupci (dodržování živnostenskoprávních předpisů). Zde bude záležet na tom, jakou odpovědnost podnikatel smluvním vztahem přenese na odpovědného zástupce. Před orgány veřejné správy však za dodržování živnostenskoprávních předpisů, jak je již výše uvedeno, vždy odpovídá podnikatel.

Smluvní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je vztahem soukromoprávním a může být různého charakteru (obchodněprávní, občanskoprávní, pracovněprávní). Tuto otázku živnostenské úřady dále nezkoumají. Při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) však vyžadují předložení čestného prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce a s převzetím povinností stanovených pro něj živnostenským zákonem.

Petr Jakobi


Ještě jedna otázka k otázce č.5 - dotaz č. 7
Dotaz:
Dobrý den, je podmínkou pro získání živ.opr. č65 povolení krajského úřadu - odboru živ.prostř. na provozování drtícího (recyklačního zařízení), nebo stačí o něj zažádat až po vydání živnostenského oprávnění? Chtěl bych totiž živnost vyřídit v předstihu.Mimo to si myslím,že by stejně chtěli nějakou dokumentaci o typu stroje atp. a to budu mít až se strojem samotným. Děkuji za odpověď a na shledanou
Odpověď:
Dobrý den,

povolení krajského úřadu - odboru životního prostředí není podmínkou pro získání živnostenského oprávnění k provozování živnosti volné ohlašovací č. oboru 65 "Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)". K ohlášení této živnosti, které podáte živnostenskému úřadu místně příslušnému podle Vašeho bydliště (adresář obecních živnostenských úřadů je přístupný na stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html), je nutno připojit výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce a doklad o úhradě správního poplatku ve výši 1.000,- Kč, dle položky č. 24 písm. a) sazebníku poplatků přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. (V případě, že jste již podnikal či podnikáte, pak ještě i doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky – tento vyhotoví příslušný finanční úřad, a dále doklad o tom, že nemáte nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.) Právo provozovat tuto živnost Vám vzniká nejdříve dnem ohlášení živnosti.

Konkrétní informace týkající se povolení k provozování zařízení pro nakládání s odpady získáte na krajském úřadu - odboru životního prostředí. Kontakt pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí tel. 595 622 381 - Ing. Součková, e-mail: silvie.souckova@kr-moravskoslezsky.cz.

Hana Kaminská


Prodejna potravin - dotaz č. 6
Dotaz:
Dobrý den, chtěl bych provozovat prodejnu potravin. Je potřeba nahlásit tuto skutečnost např. hygienické stanici? Pokud ano, jakým dalším organizacím a úřadům to musím nahlásit? Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Dobrý den,

činnost provozování prodejny potravin náleží do rozsahu předmětu podnikání „Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím“, což je živnost ohlašovací volná. K ohlášení živnosti, které podáte živnostenskému úřadu místně příslušnému podle Vašeho bydliště (adresář obecních živnostenských úřadů je přístupný na stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html), je nutno připojit výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce a doklad o úhradě správního poplatku ve výši 1 000,- Kč, dle položky č. 24 písm. a) sazebníku poplatků přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. (V případě, že jste již podnikal či podnikáte, pak ještě i doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky – tento vyhotoví příslušný finanční úřad, a dále doklad o tom, že nemáte nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.)

Ke druhé části Vašeho dotazu, která není zcela konkrétní, uvádíme, že z pohledu živnostenského zákona jsou provozovny řešeny § 17 citováného zákona a podnikateli je tímto ustanovením stanovena zákonná povinnost oznámit místně příslušnému živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně nejméně 3 dny předem. Dále je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů, byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.

Závěrem uvádíme, že k problematice týkající se dodržování hygienických a stavebních předpisů nejsme kompetentní se vyjadřovat, a proto Vám doporučujeme obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad (dle umístění provozovny).

Hana Kaminská


získání živ. oprávnění - dotaz č. 5
Dotaz:
Dobrý den, mám v plánu pronajmout drtič stavebního odpadu (beton,cihla,živice atd, čili vyjma nebezpečného) a kolový nakladač. Získám pro tuto činnost živnostenské oprávnění v oboru živností volných číslo oboru 65 "Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)" - skladování a zpracování nekovového odpadu? Mate mě v tom názvu slovo skladování, to bych musel mít provozovnu,ne? Já budu drtit mobilním drtičem pro firmy,které si mě najmou,nechci a nemám kde skladovat. Prosím poraďte pokud by na to nestačila výše jmenovaná živnost čím by se dala v mém případě nahradit. předem moc děkuji za radu a odpověd.
P.S. - Jinak splňuji zákonné požadavky pro získání ŽO.
Odpověď:
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost lze vykonávat, jak sám uvádíte, v rámci živnostenského oprávnění k živnosti volné ohlašovací obor č. 65 „Nakládání s odpady – vyjma nebezpečných“. Pro vykonávání této činnosti zároveň potřebujete získat povolení k provozování zařízení pro nakládání s odpady, o jeho vydání můžete požádat příslušný krajský úřad, odbor životního prostředí. Ke druhé části Vašeho dotazu uvádíme, že není podmínkou pro získání živnostenského oprávnění mít provozovnu. Zároveň Vás upozorňujeme na skutečnost, hodláte-li s pracovními stroji vykonávat i jinou činnost než nakládání a drcení odpadu (např. terénní úpravy apod.), musíte mít rovněž živnostenské oprávnění k živnosti volné ohlašovací obor č. 120 „Poskytování technických služeb – práce s pracovními stroji a mechanismy“.

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že dotaz není zcela přesný, upozorňujeme, že v případě, kdyby se jednalo o pronajímání pracovního stroje jiným podnikatelům, pronájem pracovního stroje by se posuzoval zcela odlišně.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup