Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

obnova podnikání - dotaz č. 21
Dotaz:
Dobrý den.Mám dva živn.listy 1/hostinská činnost,pozastaven do roku 2004,2/nákup a prodej.Nyní bych si chtěla otevřít kantýnu.Můžete mi prosím poradit co k tomu potřebuji a jaký živn.list?Zároveň jsem změnila příjmení i adresu.Předem moc děkuji a přeji pěkný den.
Svobodová Taťána
Odpověď:
Dobrý den,

k první části Vašeho dotazu uvádíme, že provozování kantýny spadá do obsahové náplně řemeslné živnosti "Hostinská činnost". Jelikož výše uvedenou živnost budete provozovat v provozovně, máte dle § 17 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)povinnost oznámit místně příslušnému živnostenskému úřadu (dle místa trvalého bydliště) zahájení provozování živnosti v provozovně a to nejméně 3 dny před zahájením . Ke druhé části dotazu sdělujeme, že v souladu s ust. § 49 odst. 1 živnostenského zákona je Vaší povinností oznámit veškeré změny údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.. Vzhledem k výše uvedenému Vám doporučujeme navštívit místně příslušný živnostenský úřad, kde oznámite změnu příjmení a bydliště. Na základě oznámení těchto změn Vám bude vydán živnostenský list se změněnými údaji, tento úkon podléhá správnímu poplatku 100,- Kč. za každý živnostenský list.

Jelikož z dotazu nevyplývá, zda šlo o přerušení provozování živnosti nebo sankční pozastavení, závěrem doplňujeme, že dle § 31 odst. 12 živnostenského zákona lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu 2 let a hodlá-li podnikatel přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit živnostenskému úřadu. Pokud jste měla provozování živnosti přerušeno (na vlastní žádost) do blíže neurčeného data roku 2004, má se za to, jako by jste od tohoto data podnikala.

Bližší informace k této problematice získáte na živnostenském úřadě dle místa Vašeho trvalého bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Hana Kaminská


Reflexní masáže - dotaz č. 20
Dotaz:
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jaké oprávnění je potřeba pro provozování živnosti reflexních masáží. Mám oprávnění pro provozování vázané živnosti "Masérké, rekondiční a regenerační služby", z těchto je však vyloučena technika reflexních masáží. Do jaké živnosti se refl. masáž řadí? Děkuji a přeji krásný den.
Kristýna Schmidová
kristynice@seznam.cz
Odpověď:
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že reflexní masáže je masérský postup, který je ve svých účincích vždy léčebně či obdobně působícího charakteru, a to i za předpokladu, že léčebný proces nemusí být vždy navozen. Jedná se o činnost, která je z působnosti živnostenského zákona vyloučena (§ 3 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) a přísluší ji vykonávat fyzickým osobám v rozsahu zvláštních předpisů (zák. č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších přepisů).

Doporučujeme Vám obrátit se s uvedenou problematikou podle místa provozování činnosti na odbor zdravotnictví příslušného Krajského úřadu. V případě místa provozování činnosti v územním obvodu Moravskoslezského kraje je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní péče.Bližší informace o telefonních kontaktech můžete získat na webových stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/zdr.html .

Zdeňka Janků


Živnostenské listy - dotaz č. 19
Dotaz:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,jaký živnostenský list potřebuji jako živnostník,abych mohl zákazníkovi fakturova plast.okna,montáž,zednictví,doplnky.Např.nakoupím okno za 1500,- Kč a prodám za 1.600,- Kč.
Děkuji Havelková
Odpověď:
Dobrý den,

nákup a prodej plastových oken lze realizovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost volnou ohlašovací "Specializovaný maloobchod" (přímý prodej zákazníkovi). Montáž plastových oken a s tím související činnosti spadají do obsahové náplně živnosti řemeslné "Zednictví". Jelikož z Vašeho dotazu jednoznačně nevyplývá o jaké doplňky by se jednalo, ani není zřejmé, zda půjde o samostatnou montáž těchto doplňků, uvádíme pouze příkladmo, že montáž markýz, rolet, žaluziíí a protislunečních folií lze provádět pouze na základě dalšího živnostenského oprávnění k živnosti volné ohlašovací "Dokončovací stavební práce".

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny v NV č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách : http://www.mpo.cz/dokument699.html .

Bližší informace k této problematice získáte na živnostenském úřadě dle místa Vašeho trvalého bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Hana Kaminská


dotaz ke vzdelani pro udeleni koncese - dotaz č. 18
Dotaz:
Dobry den
chci zacit podnikat v koncesovane zivnosti,a mam problem s urovni vzdelani,zajima me podle ktereho zakona se rozlisuje zakladni a
stredni vzdelani. dekuji za odpoved na:
pan.harry@seznam.cz
Odpověď:
Dobrý den,

základní a středoškolské vzdělání, resp. jejich cíle, stupně, organizaci atd. upravuje zákon o školách č. 561/2004 Sb., zejména jeho část třetí a čtvrtá. Soustavu oborů základního, středního a vyššího odborného vzdělání pak upravuje prováděcí předpis k tomuto zákonu, kterým je nařízení vlády č. 689/2004 Sb.

Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, vysvědčení o úspěšném ukončení druhého ročníku šestiletého gymnázia nebo čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, nebo vysvědčení vydané po úspěšném ukončení kurzu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání".

Ukončené střední vzdělání je dáno taktéž zákonem č. 561/2004 Sb. § 72 odst. 1 až 4 a § 58 odst. 1 až 5; cituji alespoň část: " Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce".

Petr Jakobi


Potřebuji kurz? - dotaz č. 17
Dotaz:
Dobrý den, chtěla bych rozjet podnikání - aplikace samoop. krému, absolvovala jsem obchodní akademii (ukončení maturitou) je nutné mít kosmetický nebo jiný kurz? Jaký? Nestačilo by, kdyby mi ručila kosmetička?
Odpověď:
dobrý den,

Vámi popisovanou činnost lze provozovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou "Kosmetické služby" , kde odborná způsobilost je stanovena § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon). Protože ve výše uvedených ust. citovaného zákona je uvedena řada možností, jakým dokladem lze doložit odbornou způsobilost, doporučujeme informovat se na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html. Jak sama uvádíte, absolvovala jste obchodní akademii, avšak toto dosažené vzdělání nelze uznat k prokázání odborné způsobilosti pro výše uvedenou živnost. Jelikož nesplňujete odbornou způsobilost pro předmětnou živnost, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešt ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. §§ 21, 22 živnostenského zákona splňuje. Odpovědný zástupce je osoba, která vám bude odpovídat za řádný provoz živnosti.

Zároveň se k dané živnosti váže nařízení vlády č. 209/2001 Sb., které stanoví, že výkon výše uvedené činnosti je podnikatel povinen zajistit odborně způsobilými osobami. Z již uvedeného vyplývá, budete-li tuto činnost fakticky vykonávat, musíte minimálně absolvovat rekvalifikační kurz v daném oboru, i když ustanovíte odpovědného zástupce.

K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, doložit výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců a doklad o odborné způsobilosti. Pokud jste již někdy v minulosti podnikala nebo podnikáte, musíte doložit i doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti". V případě, že adresa místa bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž se místo podnikání nachází. Odpovědný zástupce doloží výpis z RT ne starší 3 měsíců, doklady o odborné způsobilosti, čestné prohlášení.

Hana Kaminská


dodržovani zakoniku prace - dotaz č. 16
Dotaz:
prosim o informaci jest li podnik neporušuje zakon tim že jsem zaměstnan 4 roky v jedne firmě a ta mne neustale prodlužuje smlouvu vždy o tři měs. nemam nikde narok na pujčku proto že nemam trvale zaměstnani prosim o odpověd kam se obratit děkuji a přeji hezky den
Odpověď:
Dobrý den,

správu na úseku zaměstnanosti včetně kontroly dodržování zákonnosti zabepečuje v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřady práce, od 1.7.2005 také Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě a dále jednotlivé oblastní inspektoráty práce.

Doporučujeme Vám obrátit se s uvedeným problémem přímo na příslušný oblastní inspektorát práce podle místa výkonu činnosti. Pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj je příslušným inspektorátem Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem na adrese Živičná 2, 702 69 Ostrava, tel. +420 595 134 511, internetová adresa: http://www.suip.cz/oip10

Zdeňka Janků


Dotaz - dotaz č. 15
Dotaz:
Pěkný den přeji,
chtěl bych se Vás zeptat na to zda bych mohl pracovat u firmy v obchodní sféře a to tak že k této činnosti je zapotřebí živnostenský list,ale zároveň abych měl prac.smlouvu u podniku,kde vše dělá zaměstnavatel tj.placení daní apod.Je tedy možné provozovat tyto činnosti souběžně nebo není možné provozovat obchodní činnost když má člověk pevné zaměstnání?
Děkuji za poskytnuté informace a přeji pěkný den
Odpověď:
Dobrý den,
k Vášemu dotazu je třeba přistoupit jednak z pohledu:
1. zákona č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
2. pohledu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Ad. 1.
Par. 75 odst. 1 Zákoníku práce stanoví, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen a s jeho předchozím písemným souhlasem. Z uvedeného je zřejmé, že pokud vaše činnost u zaměstnavatele není shodná s činností, kterou hodláte vykonávat jako podnikatel, pak z Vaší strany k porušení Zákoníku práce nedojde.

Ad. 2.
Z Vašeho vyjádření, že hodláte "pracovat" u firmy, kde k vykonávané činnosti je zapotřebí živnostenský list, lze získat dojem, že zde může jít i o zastřený pracovněprávní vztah; viz ustanovení § 13 odst. 3 písm. c) bod 2. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tak by tomu skutečně bylo, pokud by jste při své činnosti "u firmy" zpravidla sám nerozhodoval, se kterým potencionálním obchodním partnerem vstoupíte do obchodně závazkových vstahů, o místu výkonu práce, resp. o své pracovní době (zahájení a trvání pracovního výkonu) a rovněž byste byl při své činnosti řízen jinou osobou. Obecně lze říci, že nelze být zaměstnancem na živnostenský list. Živnostenský list opravňuje jeho majitele k výkonu povolání, nikoliv k zaměstnání.

Z Vámi poskytnutých informací však nelze jednoznačně určit, zda k porušení zákona o zaměstnanosti ve Vašem případě může dojít.

Co se týče placení zdravotního a sociálního pojištění a daní, informace Vám podá Okresní správa sociálního zabezpečení, resp. finanční úřad příslušný dle místa bydliště, kde jste povinen se přihlásit po získání živnostenského oprávnění.

Petr Jakobi


Finanční způsobilost - dotaz č. 14
Dotaz:
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat na podmínky získání finanční způsobilosti.Autodopravce má zakoupena nákladní vozidla po finančním leasingu v hodnotě 1000Kč.Tudíž se mu to nedostatne do dlouhodobého hmotného majetku a nezobrazuje mu to skutečnou hodnotu vozidla.Jde pro účely finanční způsobilosti nechat vozidla ohodnotit a uvést do výkazu majetku jeho tržní hodnotu?¨
Děkuji Eva Podešvová
Odpověď:
Dobrý den,

jelikož problematika prokazování finanční způsobilosti nespadá do kompetence živnostenského úřadu, ale odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, požádali jsme tento odbor o zaslání stanoviska.

K Vašemu dotazu nám bylo sděleno:
"V uvedeném případě lze pro účely finanční způsobilosti zavést do hmotného majetku dopravce pouze zůstatkovou hodnotu vozidel, a to na základě ocenění vozidel soudním znalcem v oboru dopravy. V případě zájmu uvádíme URL odkaz na soudní znalce http://www.soudniznalci.cz/."

Pokud máte zájem o další informace ve věci finanční způsobilosti dopravce, dovolujeme si Vás odkázat na vedoucí oddělení dopravy, Ing. Gabrielu Jursovou, tel.: 595 622 189, e-mail: gabriela.jursova@kr-moravskoslezsky.cz

Petr Jakobi


Podmínky získání živnostenského listu na výuku cizího jazyka - dotaz č. 13
Dotaz:
Dobrý den,
obracím se na Vás s následujícím dotazem. Jaké jsou podmínky pro získání ŽL na výuku cizího jazyka a čím je podmíněno oprávnění překládat úřední listiny z/do cizího jazyka?
Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Dobrý den,

cizí jazyk lze vyučovat v rámci živnostenského oprávnění pro živnost volnou ohlašovací "Výuka jazyků". K ohlášení živnosti, které podáte živnostenskému úřadu místně příslušnému podle Vašeho bydliště (adresář obecních živnostenských úřadů je přístupný na stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html), je nutno připojit výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce a doklad o úhradě správního poplatku ve výši Kč 1 000,-, dle položky č. 24 písm. a) sazebníku poplatků přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. (V případě, že jste již podnikal či podnikáte, pak ještě i doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky – tento vyhotoví příslušný finanční úřad, a dále doklad o tom, že nemáte nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.) V případě, že adresa místa bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž se místo podnikání nachází.

Ke druhé části Vašeho dotazu uvádíme, že činnost úředních, resp. soudních tlumočníků a překladatelů není dle § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, živností a tudíž není v režimu tohoto zákona upravena. Z výše uvedeného důvodu nejsme kompetentní se k této činnosti vyjadřovat. Pro získání dalších informací k této problematice, Vám doporučujeme obrátit se na krajský soud v místě Vašeho bydliště. Pouze pro informaci uvádíme, že základními právními předpisy upravujícími otázky tlumočníků je zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Hana Kaminská


podnikání-nákup a prodej zdravotnického materiálu - dotaz č. 12
Dotaz:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,jestli je nutno k provozováni této živnosti zdravotní vzdělání nebo stačí mít garanta,jestli ano,jakou má mít praxi a vzdělání-lékař,zdravotník...
Děkuji za odpověď
Odpověď:
Dobrý den,

oblast zdravotnických prostředků je v České republice upraven řadou zákonů a vyhlášek. Zejména se jedná o zák. č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Demonstrativní výčet těchto právních předpisů je uveden například na stránkách Ministerstva zdravotnictví (http://www.mzcr.cz). Zdravotnické prostředky se dělí podle rizika pro uživatele nebo třetí osoby do tříd (Třída I, Třída II a, Třída II b, Třída III).

Vedle výrobců a distributorů, lékáren, zdravotnických zařízení a jiných zařízení určených k poskytování zdravotnických prostředků mohou nakupovat, skladovat a prodávat zdravotnické prostředky fyzické a právnické osoby, které pro uvedenou činnost získaly živnostenské oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon).

V živnostenském zákoně je tato činnost zařazena do živnosti vázané, skupina 214: Ostatní, s předmětem podnikání "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků: a) třídy II b a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a II a a odborná způsobilost je upravena v příloze č. 2 tohoto zákona, přičemž k části živnosti, spočívající v nákupu, skladování a prodeji zdravotnických prostředků třídy I a II a, zákon nepožaduje odbornou způsobilost.

Výjimku tvoří pouze kondomy, které sice patří do třídy II b zdravotnických prostředků, ale lze je nakupovat, skladovat a prodávat, jak v rámci uvedené živnosti vázané "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků....", tak v rámci obchodní živnosti volné, např. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím"

Pro vázanou živnost je stanovena odborná způsobilost: pro činnost a) jakékoliv vysokoškolské vzdělání, nebo vyšší odborné vzdělání, nebo úplné střední vzdělání, nebo úplné střední odborné vzdělání, nebo střední odborné vzdělání nebo 2 roky praxe v prodeji zdravotnických prostředků. Nesplňuje-li ohlašovatel odbornou způsobilost, má možnost ustanovit odpovědného zástupce, který musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 odst. l písm.a) až c) a § 7 živnostenského zákona.

Zdeňka Janků


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup