Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Přerušení provozování živnosti - dotaz č. 4
Dotaz:
Dobrý den, dne 4.1.2006 jsem příslušnému živnostenskému úřadu oznámil přerušení provozování živnosti s tím, že živnost již neprovozuji od 1.11.2005. Živnostenský úřad však zaznamenal skutečnost o přerušení provozování živnosti do živnostenského rejstříku až od data mého oznámení, přestože jsem živnost v listopadu a prosinci loňského roku vůbec neprovozoval. Byl postup živnostenského úřadu správný? Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Dobrý den,

ano, v tomto případě živnostenský úřad postupoval v souladu s ust. § 31 odst. 12 živnostenského zákona, které stanoví, pokud podnikatel hodlá přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V daném případě je třeba si zejména uvědomit rozdíl mezi úmyslem nevykonávat činnost a skutečností, že živnost nebyla provozována. Zákon stanoví, že podnikatel oznamuje úmysl neprovozovat činnost, nikoliv skutečnost, že živnost nebyla před oznámením přerušení provozování živnosti provozována.

Petr Jakobi


masér - dotaz č. 3
Dotaz:
Dobrý den, měla bych zájem pracovat jako masér, chtěla bych vědět jaké podmínky musím splňovat k udělení živnostenského listu v tomto oboru. Děkuji
Helena Vríčanová
Havířov
Odpověď:
Dobrý den,

předně je třeba uvést, že živností mohou být pouze masáže sportovní, rekondiční a regenerační, které jsou prováděny na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces. Vyloučena je technika reflexní masáže. Živnost "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je živností
vázanou na odbornou způsobilost, spočívající v předložení dokladu o této způsobilosti. Protože v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu je uvedeno celkem 5 možností pro prokázání požadované odbornosti, doporučuji informovat se na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete v této sekci podnikání. Pro úplnost uvádím, že postačujícím dokladem je rekvalifikační kurs v daném oboru. V případě, že nemůžete splnit odbornou způsobilost, máte ještě možnost ustanovit odpovědného zástupce.

K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1 000,- Kč, doložit výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců a doklad o odborné způsobilosti. Pokud jste již někdy v minulosti podnikala nebo podnikáte, musíte doložit i doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti".

Jarmila Weczerková

P.S
pro doplnění je nutné uvést i povinnost vyplývající z nařízením vlády č. 209/2001 Sb., která stanoví, že výkon výše uvedené činnosti je podnikatel povinen zajistit odborně způsobilými osobami, přičemž požadavek odbornosti pro zaměstnance je v zásadě shodný s požadavkem odbornosti pro podnikatele.


Reklamace varné konvice - dotaz č. 2
Dotaz:
Dobrý den,
zakoupil jsem varnou konvici, ze které při ohřevu uniká kolem topné spirály voda. Prodejce odmítl reklamaci s tím, že k závadě došlo neodborným zacházením v rozporu s návodem na obsluhu, což neodpovídá skutečnosti. Jak mám dále postupovat?
Děkuji za odpověď
Petr Kusý, Opava
Odpověď:
Dobrý den,

vlastní posouzení vady, její odstranění, výměnu zboží, případně odmítnutí reklamace se řídí ustanoveními § 619 – 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, kdy pracovník pověřený vyřízením reklamace je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů, přičemž rozhodnutím o reklamaci je též její odmítnutí z důvodu, že vadu si způsobil spotřebitel sám. Vzhledem k tomu, že prodávající Vaši reklamaci z důvodu uvedeného výše neakceptoval je vzhledem k soukromoprávní povaze věci možné uplatnění ochrany spotřebitele soudní cestou.

V dalším Vás odkazuji obracet se Českou obchodní inspekci, která má pracoviště pro náš kraj v Ostravě-Třebovicích, Provozní č. 1, tel.: 596 964 675. , a která mimo jiné vykonává poradensko-informační činnost spotřebitelům dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Dalibor Mozdřeň


Odborná způsobilost pro činnost automechanika - dotaz č. 1
Dotaz:
Jsem vyučen v oboru zámečník a mám tříletou praxi v oboru automechanik. Lze tuto praxi uznat k získání živnostenského oprávnění pro živnost zámečnictví?
Odpověď:
Ano, protože dle ustanovení § 22 odst. 2 živnostenského zákona (455/1991 Sb.) se praxí v oboru rozumí i praxe v příbuzném oboru. Proto pro obor zámečnictví lze uznat praxi i v oboru automechanik. Délka požadované praxe se pak odvíjí od získaného vzdělání v oboru nebo příbuzném oboru.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup