Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Hostinská činnost - odpovědný zástupce - dotaz č. 8
Dotaz:
Dobrý den. Chtěla bych začít podnikat v hostinské činnosti, ale nemám kvalifikaci. Musím ustanovit odpovědnou osobu. Musí tato mít svůj živnostenský list na tuto činnost a jakou má odpovědnost? Děkuji za odpověď. Světlana Koutná
Odpověď:
Dobrý den,

podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zákonem stanovenou kvalifikaci, musí ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je osoba, která musí splňovat jak všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. dosažení věku 18 let, bezúhonnost ve smyslu tohoto zákona, způsobilost k právním úkonům, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, kterou je zejména kvalifikace. Živnostenský list se odpovědnému zástupci nevystavuje. Je vydáván podnikateli za předpokladu, že splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti.

K odopvědnosti odpovědného zástupce:
Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Tímto ustanovením zákona není dotčena odpovědnost podnikatele, neboť vůči třetím osobám (tzn. i orgánům veřejné správy) je za výsledky své podnikatelské činnosti odpovědný podnikatel. Z hlediska živnostenského zákona je odpovědný zástupce živnostenskému úřadu odpovědný za splnění těch povinností, které jsou mu zákonem výslovně uloženy:

- ust. § 11 odst. 1 živnostenského zákona: odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu (což je podnikatel dle ust. § 31 odst. 1 živnostenského zákona povinen zajistit). Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele,
- ust. § 11 odst. 5 živnostenského zákona: ukončení výkonu funkce odpovědného zádtupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinnost oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce neoznámil. (Současně musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval podnikatele).

Některé povinnosti jsou zákonem stanoveny jak podnikateli, tak i odpovědnému zástupci (dodržování živnostenskoprávních předpisů). Zde bude záležet na tom, jakou odpovědnost podnikatel smluvním vztahem přenese na odpovědného zástupce. Před orgány veřejné správy však za dodržování živnostenskoprávních předpisů, jak je již výše uvedeno, vždy odpovídá podnikatel.

Smluvní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je vztahem soukromoprávním a může být různého charakteru (obchodněprávní, občanskoprávní, pracovněprávní). Tuto otázku živnostenské úřady dále nezkoumají. Při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) však vyžadují předložení čestného prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce a s převzetím povinností stanovených pro něj živnostenským zákonem.

Petr Jakobi


Ještě jedna otázka k otázce č.5 - dotaz č. 7
Dotaz:
Dobrý den, je podmínkou pro získání živ.opr. č65 povolení krajského úřadu - odboru živ.prostř. na provozování drtícího (recyklačního zařízení), nebo stačí o něj zažádat až po vydání živnostenského oprávnění? Chtěl bych totiž živnost vyřídit v předstihu.Mimo to si myslím,že by stejně chtěli nějakou dokumentaci o typu stroje atp. a to budu mít až se strojem samotným. Děkuji za odpověď a na shledanou
Odpověď:
Dobrý den,

povolení krajského úřadu - odboru životního prostředí není podmínkou pro získání živnostenského oprávnění k provozování živnosti volné ohlašovací č. oboru 65 "Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)". K ohlášení této živnosti, které podáte živnostenskému úřadu místně příslušnému podle Vašeho bydliště (adresář obecních živnostenských úřadů je přístupný na stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html), je nutno připojit výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce a doklad o úhradě správního poplatku ve výši 1.000,- Kč, dle položky č. 24 písm. a) sazebníku poplatků přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. (V případě, že jste již podnikal či podnikáte, pak ještě i doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky – tento vyhotoví příslušný finanční úřad, a dále doklad o tom, že nemáte nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.) Právo provozovat tuto živnost Vám vzniká nejdříve dnem ohlášení živnosti.

Konkrétní informace týkající se povolení k provozování zařízení pro nakládání s odpady získáte na krajském úřadu - odboru životního prostředí. Kontakt pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí tel. 595 622 381 - Ing. Součková, e-mail: silvie.souckova@kr-moravskoslezsky.cz.

Hana Kaminská


Prodejna potravin - dotaz č. 6
Dotaz:
Dobrý den, chtěl bych provozovat prodejnu potravin. Je potřeba nahlásit tuto skutečnost např. hygienické stanici? Pokud ano, jakým dalším organizacím a úřadům to musím nahlásit? Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Dobrý den,

činnost provozování prodejny potravin náleží do rozsahu předmětu podnikání „Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím“, což je živnost ohlašovací volná. K ohlášení živnosti, které podáte živnostenskému úřadu místně příslušnému podle Vašeho bydliště (adresář obecních živnostenských úřadů je přístupný na stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html), je nutno připojit výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce a doklad o úhradě správního poplatku ve výši 1 000,- Kč, dle položky č. 24 písm. a) sazebníku poplatků přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. (V případě, že jste již podnikal či podnikáte, pak ještě i doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky – tento vyhotoví příslušný finanční úřad, a dále doklad o tom, že nemáte nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.)

Ke druhé části Vašeho dotazu, která není zcela konkrétní, uvádíme, že z pohledu živnostenského zákona jsou provozovny řešeny § 17 citováného zákona a podnikateli je tímto ustanovením stanovena zákonná povinnost oznámit místně příslušnému živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně nejméně 3 dny předem. Dále je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů, byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.

Závěrem uvádíme, že k problematice týkající se dodržování hygienických a stavebních předpisů nejsme kompetentní se vyjadřovat, a proto Vám doporučujeme obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad (dle umístění provozovny).

Hana Kaminská


získání živ. oprávnění - dotaz č. 5
Dotaz:
Dobrý den, mám v plánu pronajmout drtič stavebního odpadu (beton,cihla,živice atd, čili vyjma nebezpečného) a kolový nakladač. Získám pro tuto činnost živnostenské oprávnění v oboru živností volných číslo oboru 65 "Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)" - skladování a zpracování nekovového odpadu? Mate mě v tom názvu slovo skladování, to bych musel mít provozovnu,ne? Já budu drtit mobilním drtičem pro firmy,které si mě najmou,nechci a nemám kde skladovat. Prosím poraďte pokud by na to nestačila výše jmenovaná živnost čím by se dala v mém případě nahradit. předem moc děkuji za radu a odpověd.
P.S. - Jinak splňuji zákonné požadavky pro získání ŽO.
Odpověď:
Dobrý den,

Vámi popisovanou činnost lze vykonávat, jak sám uvádíte, v rámci živnostenského oprávnění k živnosti volné ohlašovací obor č. 65 „Nakládání s odpady – vyjma nebezpečných“. Pro vykonávání této činnosti zároveň potřebujete získat povolení k provozování zařízení pro nakládání s odpady, o jeho vydání můžete požádat příslušný krajský úřad, odbor životního prostředí. Ke druhé části Vašeho dotazu uvádíme, že není podmínkou pro získání živnostenského oprávnění mít provozovnu. Zároveň Vás upozorňujeme na skutečnost, hodláte-li s pracovními stroji vykonávat i jinou činnost než nakládání a drcení odpadu (např. terénní úpravy apod.), musíte mít rovněž živnostenské oprávnění k živnosti volné ohlašovací obor č. 120 „Poskytování technických služeb – práce s pracovními stroji a mechanismy“.

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že dotaz není zcela přesný, upozorňujeme, že v případě, kdyby se jednalo o pronajímání pracovního stroje jiným podnikatelům, pronájem pracovního stroje by se posuzoval zcela odlišně.


Přerušení provozování živnosti - dotaz č. 4
Dotaz:
Dobrý den, dne 4.1.2006 jsem příslušnému živnostenskému úřadu oznámil přerušení provozování živnosti s tím, že živnost již neprovozuji od 1.11.2005. Živnostenský úřad však zaznamenal skutečnost o přerušení provozování živnosti do živnostenského rejstříku až od data mého oznámení, přestože jsem živnost v listopadu a prosinci loňského roku vůbec neprovozoval. Byl postup živnostenského úřadu správný? Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Dobrý den,

ano, v tomto případě živnostenský úřad postupoval v souladu s ust. § 31 odst. 12 živnostenského zákona, které stanoví, pokud podnikatel hodlá přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V daném případě je třeba si zejména uvědomit rozdíl mezi úmyslem nevykonávat činnost a skutečností, že živnost nebyla provozována. Zákon stanoví, že podnikatel oznamuje úmysl neprovozovat činnost, nikoliv skutečnost, že živnost nebyla před oznámením přerušení provozování živnosti provozována.

Petr Jakobi


masér - dotaz č. 3
Dotaz:
Dobrý den, měla bych zájem pracovat jako masér, chtěla bych vědět jaké podmínky musím splňovat k udělení živnostenského listu v tomto oboru. Děkuji
Helena Vríčanová
Havířov
Odpověď:
Dobrý den,

předně je třeba uvést, že živností mohou být pouze masáže sportovní, rekondiční a regenerační, které jsou prováděny na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces. Vyloučena je technika reflexní masáže. Živnost "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je živností
vázanou na odbornou způsobilost, spočívající v předložení dokladu o této způsobilosti. Protože v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu je uvedeno celkem 5 možností pro prokázání požadované odbornosti, doporučuji informovat se na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště. Seznam živnostenských úřadů naleznete v této sekci podnikání. Pro úplnost uvádím, že postačujícím dokladem je rekvalifikační kurs v daném oboru. V případě, že nemůžete splnit odbornou způsobilost, máte ještě možnost ustanovit odpovědného zástupce.

K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1 000,- Kč, doložit výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců a doklad o odborné způsobilosti. Pokud jste již někdy v minulosti podnikala nebo podnikáte, musíte doložit i doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti".

Jarmila Weczerková

P.S
pro doplnění je nutné uvést i povinnost vyplývající z nařízením vlády č. 209/2001 Sb., která stanoví, že výkon výše uvedené činnosti je podnikatel povinen zajistit odborně způsobilými osobami, přičemž požadavek odbornosti pro zaměstnance je v zásadě shodný s požadavkem odbornosti pro podnikatele.


Reklamace varné konvice - dotaz č. 2
Dotaz:
Dobrý den,
zakoupil jsem varnou konvici, ze které při ohřevu uniká kolem topné spirály voda. Prodejce odmítl reklamaci s tím, že k závadě došlo neodborným zacházením v rozporu s návodem na obsluhu, což neodpovídá skutečnosti. Jak mám dále postupovat?
Děkuji za odpověď
Petr Kusý, Opava
Odpověď:
Dobrý den,

vlastní posouzení vady, její odstranění, výměnu zboží, případně odmítnutí reklamace se řídí ustanoveními § 619 – 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, kdy pracovník pověřený vyřízením reklamace je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů, přičemž rozhodnutím o reklamaci je též její odmítnutí z důvodu, že vadu si způsobil spotřebitel sám. Vzhledem k tomu, že prodávající Vaši reklamaci z důvodu uvedeného výše neakceptoval je vzhledem k soukromoprávní povaze věci možné uplatnění ochrany spotřebitele soudní cestou.

V dalším Vás odkazuji obracet se Českou obchodní inspekci, která má pracoviště pro náš kraj v Ostravě-Třebovicích, Provozní č. 1, tel.: 596 964 675. , a která mimo jiné vykonává poradensko-informační činnost spotřebitelům dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Dalibor Mozdřeň


Odborná způsobilost pro činnost automechanika - dotaz č. 1
Dotaz:
Jsem vyučen v oboru zámečník a mám tříletou praxi v oboru automechanik. Lze tuto praxi uznat k získání živnostenského oprávnění pro živnost zámečnictví?
Odpověď:
Ano, protože dle ustanovení § 22 odst. 2 živnostenského zákona (455/1991 Sb.) se praxí v oboru rozumí i praxe v příbuzném oboru. Proto pro obor zámečnictví lze uznat praxi i v oboru automechanik. Délka požadované praxe se pak odvíjí od získaného vzdělání v oboru nebo příbuzném oboru.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup