Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

organizační složka - dotaz č. 721
Dotaz: (vložen dne: 08.06.2013)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jaké doklady se musí doložit na živnostenký úřad, pokud se zřizuje organizační složka podniku a mateřská firma je v Anglii??? vedoucí organizační složky by byl občan německa, bez pobytu na území České republiky. Hlavně se mi jedná o rejstříky trestů, jestli musí i organizační složka tento doklad mít a jak je to s bezúhonností u vedoucího organizační složky. Při ohlášení živnosti jedná kdo??? ustanovený vedoucí org. složky a nebo ta jeho funkce vznikne až zápisem do obchodního rejstříku??? Děkuji za odpověď.
Marek
Odpověď: (vložena dne: 10.06.2013)
Dobrý den,
pokud právnická osoba se sídlem v EU zřizuje na území ČR organizační složku, pak k ohlášení živnosti připojí:

- výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti dle § 8 odst. 5 živnostenského zákona;
živnostenskému úřadu se doklad o bezúhonnosti vedoucího organizační složky, v případě že zároveň neplní funkci odpovědného zástupce, ani doklad o jeho pobytu na území ČR, nepředkládá,
- při ohlášení živnosti jedná před úřadem statutární orgán právnické osoby, resp. osoba tímto orgánem k tomu zmocněná. Totéž se týká případů, kdy podnikatel (tzn. již zapsaná organizační složka podniku v obchodním rejstříku) oznamuje změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, stanovených k ohlášení živnosti, resp. ohlášení dalších žívností (žádosti o koncesi).

Zahraniční právnická osoba, v případě zřízení organizační složky na území ČR, k ohlášení živnosti navíc doloží:
- výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla; výpis nesmí být starší než 3 měsíce,
- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území ČR umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby,
- doklad o zaplacení správního poplatku (zákon č. 634/2004 Sb., o správních polatcích, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že zahraniční právnická osoba ohlašuje živnost, vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, pak ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího organizační složky podniku umístěné na území ČR, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona; tzn.
- je-li odpovědný zástupce občan členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu,
- doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
- prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce.

Nelze-li vedoucího organizační složky ustanovit do funkce odpovědného zástupce, ustanoví podnikatel do této funkce jinou osobu. Pokud tato osoba není občanem členského státu EU (což zřejmě nebude Váš případ - uvádíme pouze pro informaci), pak tato osoba doloží doklad o pobytu dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shora uvedené povinnosti vyplývají z ust. § 5 odst. 5, § 11 odst. 4 písm. b), § 49 odst. 1, a 46 odst. 2 živnostenského zákona, jehož znění naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, v sekci "Podpora podnikání".

Petr Jakobi
Studio pro těhotné ženy - dotaz č. 720
Dotaz: (vložen dne: 24.05.2013)
Dobrý den, vlastním studio pro těhotné ženy, kde sama působím i jako lektorka cvičení. Ráda bych ke své činnosti přidala ještě masáže - pouze masáže pro těhotné ženy a baby masáže. Kurz na tyto masáže mám absolvovaný (dvoudenní). Potřebuji si k této činnosti dělat také rekvalifikační masérský kurz, když by se jednalo jen o doplňkovou službu zahrnující tyto dvě masáže? Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 24.05.2013)
Dobrý den,

obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 288/2010 Sb. Obsahovou náplní živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží, které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces, s vyloučením techniky reflexní masáže a poskytování regeneračních služeb (například parafinové zábaly).

Pokud tedy baby masáži a masáži pro těhotné ženy jsou míněny masáže na zdravých jedincích s tím, že nebudou slibovat léčebný proces, pouze regeneraci organismu, lze je provádět v rámci výše uvedené živnosti. I když by se jednalo o doplňkovou službu, musíte k této službě vlastnit příslušné živnostenské oprávnění ("Masérské, rekondiční a regenerační služby").

Požadavky na odbornou způsobilost pro vázanou živnost "Masérské, rekondiční a regenerační služby" jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů "dále jen živnostenský zákon". Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání". Pro doplnění uvádím, že Vámi absolvovaný dvoudenní kurz, zaměřený na výše uvedené typy masáží (baby masáž a masáž pro těhotné ženy), je pro splnění odborné způsobilosti pro vázanou živnost "Masérské, rekondiční a regenerační služby", nedostatečný.

Hana Juchová


Sport a tělovýchova - dotaz č. 719
Dotaz: (vložen dne: 24.05.2013)
Dobrý den, ráda bych se věnovala předcvičování. Chtěla bych se zeptat, zda mi bude vydán živnostenský list, když budu absolventkou magisterského navazujícího oboru Managementu sportu na Fakultě sportovních studií? Také bych se chtěla zeptat, zda by mi tento živnostenský list stačit na lektorování jakéhokoliv sportu anebo potřebuji mít na každý sport speciální kurz - například na pilates, fitball, bosu.. Pokud bych potřebovala speciální kurz, musí mít 150 h? Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 24.05.2013)
Dobrý den,

z Vámi uvedených údajů nelze jednoznačně posoudit, zda splňujete odbornou způsobilost pro živnost ohlašovací vázanou: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti*). Odborná způsobilost pro tuto činnost je uvedena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou získání živnostenského porávnění, v případě dosažení vysokoškolského vzdělání, je vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport.

Pro informaci uvádíme, že zmíněný právní předpis naleznete na na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, v sekci "Podpora podnikání".

V případě nejasností se obraťe na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, kde, na základě Vámi předložených dokladů o studiu posoudí, zda splňujete odbornou způsobilost pro uvedenou činnost.

Pokud se týče názvu předmětu podnikání, musíte uvést, pro které sporty budete činnost vykonávat.

Petr JakobiE-aukce - dotaz č. 718
Dotaz: (vložen dne: 23.05.2013)
Dobrý den,
chtěl bych založit firmu, která by se zabývala elektronickými aukcemi (e-aukce) spočívající v on-line výběrovém řízení na dodavatele různého druhu zboží a služeb (plynu, elektřiny, aj.), které bude probíhat ve webovém prostředí, kde pomocí programu kupující (vyhlašovatel e-aukce) bude porovnávat a vyhodnocovat nabídky potencionálních dodavatelů. Na rozdíl od klasické ?obálkové metody? budou mít dodavatelé možnost reagovat na konkurenční nabídky vylepšením svých vlastních nabízených cen a podmínek. Bude to vlastně interaktivní jednání o ceně využívající konkurenční prostředí a soutěživosti jednotlivých firem v dané oblasti. Jakou živnost potřebuji - Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách nebo Provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných.
(Aukce na Wikipedii - http://cs.wikipedia.org/wiki/Aukce)

Děkuji
Bc.Ludvík Přikryl
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2013)
Dobrý den,

elektronické aukce náleží do obsahové náplně živnosti volné, s názvem předmětu podnikání "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", činnost č. 70: "Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které v případě Vašeho zájmu, naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, v sekci "Podpora podnikání". Vámi uváděnou činnost lze zahrnout, dle zmíněného nařízení vlády, pod činnost: ...."poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností pro zadávání veřených zakázek a daší služby obdobné povahy".

O Vámi uváděné živnosti se nejedná - viz již zmíněné obsahové náplně jednotlivých živností, resp. zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o veřejných dražbách"). Vámi popisovaná činnost rovněž neodpovídá definici dražby ve smyslu § 2 písm. a) zákona veřejných dražbách (dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání).

Petr JakobiJAKÝ TYP ŽIVNOSTI SE JEDNÁ? - dotaz č. 717
Dotaz: (vložen dne: 07.05.2013)
Dobrý den.Svému známému,který si chtěl koupit ojeté auto jsem provedl vizuální kontrolu stavu auta,o které měl zájem.Jednalo se o vizuální kontrolu automobilu jako je karoserie (rez,praskliny na laku,vnitřní spoje a sváry a jiná poškození), kontrola interiéru (znečištění,opotřebení), vizuální kontrola mechanických částí motoru bez jakékoliv demontáže dílů (kontrola měření oleje,startování).
Začínají se na mě obracet další přátelé ohledně vizuální kontroly stavu ojetého vozidla,které si chtějí koupit.Jaký typ živnosti potřebuji?
Vizuální kontrola auta bez zásahu do vozidla jako je demontáže dílů a podobně:
* jedná se o živnost řemeslnou - opravy silničních vozidel (což se mi nezdá,já nic neopravuji)

* jedná se o živnost volnou - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství (což asi také není vhodný obsah živnosti)

*volná živnost - výroba,obchod,služby jinde nezařazené


Odpověď: (vložena dne: 09.05.2013)
Dobrý den,

naplní-li Vámi popisovaná činnost znaky živnosti ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, musíte vlastnit příslušné živnostenské oprávnění. Půjde-li v podstatě o poradenskou činnost při koupi vozidla, bez provádění odborných činností
na vozidle, postačí živnost ohlašovací volná "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona". Doporučujeme Vám nahlédnout do obsahových náplní jednotlivých živností a oborů živnosti volné, upravené Nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Zdeňka JankůODSTRANĚNÍ GRAFFITY Z FASÁDY A NÁTĚRY PROTI GRAFITY MALBÁM - dotaz č. 716
Dotaz: (vložen dne: 04.05.2013)
Dobrý den,
jakou živnost je potřeba mít na odstranění graffity z fasád a také pro provádění ochranných nátěrů proti graffity malbám spreherů?
Stačí volná živnost 45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,kde se píše "činnosti spojené zejména s dokončováním, úpravou a obnovou staveb prováděné bez přímé vazby na vlastní stavební činnost, zejména čištění fasád domů horkou párou, pískem, spárování panelů a další obdobné práce"
nebo musí být živnost řemeslná "malířství-lakýrnictví-natěračství" ?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 06.05.2013)
Dobrý den,

pro zařazení činnosti do příslušné živnosti slouží Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení vlády"), a záleží jen na podnikateli, v jakém rozsahu, jakým způsobem bude předpokládanou činnost provozovat a do které živnosti ji zařadí. Odstranění graffiti z fasád a v návaznosti na to, provádění ochranných nátěrů, je možné provádět v rámci živnosti řemeslné "Malířství, lakýrnictví, natěračství". V rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti: přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti je možné, jak sami uvádíte, pouze provádět čištění fasád domů horkou párou a pískem.

V rámci vybrané živnosti pak podnikatel může provádět jen ty práce, které jsou zařazeny v obsahové náplni uvedené živnosti. U živnosti řemeslné, která zahrnuje především odborné práce, je zapotřebí
splnit zvláštní podmínky provozování živnosti, tzn. odbornou způsobilost podle § 21, 22 živnostenského zákona. Nařízení vlády naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/.

Zdeňka Jankůdoprava - dotaz č. 715
Dotaz: (vložen dne: 12.04.2013)
Dobrý den,
rád bych se informoval na transformaci dopravy, o které se teď všude píše. Mám nákladní dopravu vnitrostátní do 3,5 tuny a nad 3,5 tuny, a momentálně ji neprovozuji, mám ji přerušenou. Musím také o transformaci žádat??
nebo mi bude snížen rozsah z moci úřední, jak se všude uvádí??? Pokud ano, tak by mně zajímalo, zda se mi budou účtovat náklady řízení 1000,-Kč, a nebo jestli bude lepší, abych si ten rozsah snížil sám, je to prý levnější, cca 500,- Kč. Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 16.04.2013)
Dobrý den,

chcete-li provozovat "Silniční motorovou dopravu ? nákladní provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" (dále jen "velkou dopravu"), musíte splnit povinnost danou přechodnými ustanoveními
(bod 5.) zákona č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ( dále jen "novely silničního zákona"). To znamená, požádat v termínu do 03. 06. 2013 o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění učinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí učinnosti tohoto zákona. Přerušení provozování živnosti v tomto případě nemá žádný vliv na zákonem stanovenou povinnost. Podání žádosti je osvobozeno od správního poplatku podle bodu 7. přechodných ustanovení novely silničního zákona.

Nepodáte-li žádost podle bodu 5. přechodných ustanovení novely silničního zákona do 1 roku ode dne nabytí učinnosti tohoto zákona (t. j. do 03. 06. 2013) změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podle věty první a omezí rozsah předmětu podnikání na "Silniční motorová doprava ? nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat a věcí"(dále jen "malá doprava"). V tomto případě se náklady řízení ve výši 1000,- Kč neukládají, neboť je pouze na vůli podnikatele, zda požádá o transformaci před uvedeným datem a doloží požadované doklady. Úkon je proveden z moci úřední, náklady řízení se neukládají.

Pokud si podnikatel sám požádá a vymezí předmět podnikání na malou dopravu (zúží původní rozsah předmětu podnikání) a tuto skutečnost oznámí živnostenskému úřadu v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 živnostenského zákona, živnostenský úřad vydá změnu rozhodnutí o udělení koncese podle § 56 odst. 3 živnostenského zákona. Tento úkon však podléhá správnímu poplatku ve výši 500,- Kč. Poplatek je splatný při oznámení změny.

Zdeňka Janků

drobná údržba počítačů a noteboků - dotaz č. 714
Dotaz: (vložen dne: 09.04.2013)
Postačí volná živnost "Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel" nebo
"Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály" na
? údržbu operačního systému
? odvirování počítačů
? reinstalaci operačního systému
? instalaci různého software
? drobné opravy počítačů a notebooků
? vyčištění počítačů od prachu a jiných nečistot

Děkuji za odpověd.
Odpověď: (vložena dne: 10.04.2013)
Dobrý den,

k Vámi uváděným činnostem postačuje živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti č. 56: "Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály", vyjma drobných oprav počítačů a notebooků. Tato činnost náleží do obsahové náplně živnosti ohlašovací řemeslné, "Výroba, instalace, opravy elektriických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení"; viz nařízení vlády č. 258/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Zmíněný právní předpis naleznete, například na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, v sekci "Podpora podnikání".

Petr Jakobi
REKVALIFIKAČNÍ KURZ INSTRUKTOR TAICHI (k předchozímu dotazu č.708) - dotaz č. 713
Dotaz: (vložen dne: 09.04.2013)
na můj předchozí dotaz jste mi odpověděla,že "taichi" je bojové umění a na to existují rekvalifikační kurzy.
Podařilo se mi najít akreditační kvalifikační kurz (prý se již nepoužívá rekvalifikace,ale kvalifikace) na cvičitel sebeobrany a z této agentury mě informovali,že bez problému obdržím živnostenský list na vázanou živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" a taichi tak mohu vyučovat.
Bojová umění = sebeobrana?Mohu po absolvování kvalifikačního kurzu "cvičitel sebeobrany" obdržet ŽL na zmíněnou výuku taichi?
Odpověď: (vložena dne: 10.04.2013)
Dobrý den,

rekvalifikační kurzy na instruktora taichi skutečně v současné době nejsou akreditovanými institucemi pořádány. Vámi zmíněný rekvalifikační kurz "cvičitel sebeobrany" by bylo možné uznat pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti bojových umění a v rámci této činnosti
je pak možné výuku taichi poskytovat.

Požadavky na odbornou způsobilost u živnosti "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ?" jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

Co se týká pojmů kvalifikace nebo rekvalifikace, živnostenský zákon zmiňuje pod písmenem c) přílohy č. 2 živnostenského zákona osvědčení o rekvalifikaci (což jsou nejčastěji předkládané doklady o odborné způsobilosti) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována. Může se tak jednat o rekvalifikaci podle vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, která je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 328/2008 Sb. Absolvent tohoto rekvalifikačního kurzu získává osvědčení o rekvalifikaci podle § 5 zmíněné vyhlášky.

Může se rovněž jednat o vzdělání získané v akreditovaném vzdělávacím zařízení působící v oblasti sportu podle zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné vzdělání, které je upraveno zvláštní právní předpisy (např. zák. č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Co se rozumí rekvalifikací je upraveno v ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zdeňka JankůVŠ obor výchova ke zdraví - dotaz č. 712
Dotaz: (vložen dne: 08.04.2013)
Dobrý den, jsem studentkou magisterského navazujícího oboru Učitelství výchovy ke zdraví na MU v Brně. Chtěla bych se zeptat, zda mi toto vzdělání bude stačit k tomu, abych získala ŽL na provozování sportovních aktivit anebo je nutné mít vzdělání přímo v oblasti sportu. Dále bych se chtěla zeptat, zda je vedení výtvarných kurzů pro děti životností volnou nebo vázanou. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 09.04.2013)
Dobrý den,

k provozování sportovních aktivit, tzn. k provozování živnosti ohlašovací vázané, s názvem předmětu podnikání: "Poskytování tělovýchocných a sportovních služeb v oblasti ...", je žádoucí prokázat odbornou způsobilost, jak je uvedena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), k předmětné živnosti. Zmíněný právní předpis naleznete, např. na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz/, v sekci: "Podpora podnikání".

Vedení výtvarných kurzů pro děti je oborem č. 72: "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti", živnosti volné "Výroba, obchod a službby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona".

Případné další informace Vám poskytne kterýkoliv žuivnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na webových stánkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Petr Jakobi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup