Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Přerušení živnosti - dotaz č. 711
Dotaz: (vložen dne: 06.04.2013)
Dobrý den,chci se zeptat,jak je to s garantem při přerušení živnosti.Mám roční kosmetickou školu ukončenou certifikátem.Neměla jsem žádnou praxi a vloni jsem v tomto oboru začla podnikat,měla jsem ji jen jako vedlejší činnost při zaměstnání.Na začátku roku jsem musela živnost přerušit a teď ji chci obnovit.Chci se zeptat,jak to bude nyní s mým garantem.Bude se počítat doba,po kterou musím mít garanta zase od začátku?Jak dlouhou dobu ho budu muset mít?Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 09.04.2013)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme:

pokud jste ustanovila při ohlášení živnosti odpovědného zástupce a následně jste živnost přerušila, aniž jste oznámila současně ukončení jeho funkce, při opětovném zahájení činnosti zahajuje současně činnost i Vámi ustanovený odpovědný zástupce. Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu (ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

K získanému osvědčení o rekvalifikaci nebo k jinému dokladu o odborné kvalifikaci v oboru "kosmetické služby", vydanému zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, je zapotřebí získat jednoroční praxi v oboru, přičemž do předmětné praxe nelze zahrnout dobu přerušení živnosti. Teprve po získání této jednoroční praxe, podnikatel bude splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti a může odpovědného zástupce ukončit.

Zdeňka JankůPOŘÁDÁNÍ JEDNODENNÍCH VÝLETŮ - dotaz č. 710
Dotaz: (vložen dne: 02.04.2013)
Může cestovní agentura (volná živnost) pořádat jednodenní výlety, byť se stravou a programem (návštěva kulturních památek a podobně) tak,že výlet nepřesáhne 24 hodin ? Samozřejmě žádné ubytování a návrat zpět do 24 hodin.Nemělo by to být klasifikováno jako zájezd.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 09.04.2013)
Dobrý den,

dle ust. § 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zájezdem se rozumí předem sestavena kombinace alespoň dvou služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc,
a) doprava,
b) ubytování,
c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20% souhrné ceny zájezdu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že ve Vašem případě se o zájezd nejedná, jelikož služby nebudou poskytovány po dobu přesahující 24 hodin, a proto uvedenou službu lze nabízet k prodeji jako cestovní agentura.

Petr Jakobi


Podnikání cizince - dotaz č. 709
Dotaz: (vložen dne: 24.03.2013)
Dobrý den,
rád bych se informoval, zda může Ukrajinec (občan Ukrajiny) s pobytem v Německu u nás podnikat. A pokud ano, tak jaký rejstřík trestů bude na živnostenském úřadě dokládat. Podnikal by v prodeji aut. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 03.04.2013)
Dobrý den,
občan Ukrajiny, který nemá na území České republiky bydliště (bydlištěm se rozumí trvalý pobyt), může v režimu zahraniční fyzické osoby na území České republiky, podnikat za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nevyplývá něco jiného.

Ohlášení živnosti je upraveno v ustanovení § 45 až 46 živnostenského zákona. Podle § 46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona, je-li fyzická osoba občanem jiného státu než státu uvedeném v písmenu a), k ohlášení živnosti připojí výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce. Živnostenský zákon naleznete např. na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz/, v sekci: "Podpora podnikání".

Jste-li tedy občanem Ukrajiny, požádejte příslušné ukrajinské úřady nebo zastupitelské úřady Ukrajiny v České republice, které Vám vydají potvrzení o bezúhonnosti.Tento doklad, včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, předložíte
živnostenskému úřadu, který si dále vyžádá sám výpis z evidence Rejstříku trestů v České republice (§ 6 odst. 3 živnostenského zákona). Další informace ve věci doložení dokladů k ohlášení živnosti a získání živnostenského oprávnění jsou uvedeny v ust. § 46 odst. 1 písm. d) až h) a § 47 odst. 7 a 8
živnostenského zákona, tyto informace získáte u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů v Moravskoslezském kraji naleznete na webových stánkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Zdeňka JankůCVIČITEL ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY - dotaz č. 708
Dotaz: (vložen dne: 09.03.2013)
Dobrý den,
vím,že mi může být vydán po absolvování akreditačního rekvalifikačního kurzu "Cvičitel zdravotní tělesné výchovy" živnostenský list na vázanou živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb".
Dotaz zní,zdali pak v rámci živnosti mohu vyučovat cvičení jako je joga, pilates, taichi a podobné cvičební styly,které jsou u nás rozšířena jako cvičení pro zdraví.
Třeba na výuku taichi u nás neexistuje na rozdíl od aerobních cvičení žádný rekvalifikační kurz instruktor taichi.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 15.03.2013)
Dobrý den,

v případě, že jste absolvovala akreditovaný rekvalifikační kurz "Cvičitel zdravotní tělesné výchovy", můžete získat živnostenské oprávnění k živnosti vázané "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti zdravotní tělesné výchovy". Pokud byste chtěla dále provozovat jógu, pilates a taichi, pak k těmto činnostem musíte také absolvovat příslušný rekvalifikační kurz a následně rozšířit předmět podnikání vázané živnosti o příslušnou oblast. Tyto další činnosti můžete také provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, který bude požadavek odborné způsobilosti k těmto činnostem splňovat. Taichi patří do oblasti bojových umění, na kterou také existují akreditované rekvalifikační kurzy.

Další informace získáte na kterémkoliv obecní živnostenském úřadě. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Bc. Zdeňka Janků


Odpovědný zástupce ( host. činnost - brigádníci ) - dotaz č. 707
Dotaz: (vložen dne: 18.02.2013)
Dobrý den,

chtěla bych si otevřít rychlé občerstvení, které spadá do hostinské činnosti, sehnala jsem si odpovědného zástupce, který je potřeba kvůli odborné způsobilosti. Zajímalo by mne, zda můžu zaměstnat brigádníky, kteří nemají odbornou způsobilost, popřípadě zda jim musí být 18 a více let( většinou by to byli studenti, kterým je momentálně 17 let ).
A můj druhý dotaz by se týkal sortimentu. Zda je možné prodávat např. pečivo vyrobené v provozovně popřípadě výroba zákusků na objednávku nebo moučníků jako jsou muffiny apod. Chtěla bych vědět, jestli je vůbec možné tyto výrobky vyrábět a následně prodávat nebo jestli je potřeba mít např. zaměstnance, který je vyučen cukrářem. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 05.04.2013)
Dobrý den,

k jednotlivým dotazům sdělujeme následující:
1. Co se týče práce a zaměstnávání mladistvých, pak tuto problematiku řeší příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. U zaměstnanců v hostinské činnosti není odborná způsobilost, ve smyslu živnostenského zákona, vyžadována.
2. Pokud budete prodávat pečivo a cukrářské výrobky, vyrobené ve Vaší provozovně, pak jste povinna rovněž vlastnit živnostenské oprávnění pro živnost řemeslnou "Pekařství, cukrářství"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Zmíněné nařízení vlády naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu - http://www.mpo.cz/, v sekci podpora podnikání. V případě, že pro tuto živnost nemáte odbornou způsobilost - viz § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pak jste povinna pro tuto živnost rovněž ustanovit odpovědného zástupce - viz § 11 tohoto zákona. Živnostenský zákon naleznete pod stejným, shora uvedeným odkazem, na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Ani pro tuto živnost není nutné mít vyučené zaměstnance (viz příloha č. 5 živnostenského zákona).

Petr Jakobi


Ruční výroba a prodej přírodních mýdel - dotaz č. 706
Dotaz: (vložen dne: 18.02.2013)
Dobrý den, měla bych několik dotazů k provozování živnosti ruční výroby a prodeje přírodních mýdel (bez použití jakékoliv chemie, barviv či konzervačních látek).
1) Je potřeba mít k této podnikatelské činnosti garanta, když nemám žádné vzdělání příbuzné této oblasti (chemické/biologické či podobné)?
2) Jaké musím splnit hygienické podmínky, abych obstála u kontroly Krajské hygienické stanice (případně musím mít nějaké povinné atesty takovýchto výrobků)? Je možné u nějaké instituce tyto podmínky konzultovat předem? (Vím, že u Krajské hygienické stanice tyto konzultace možné nejsou).
3) V případě, že bych nemohla např. z finančních důvodů dostát hygienickým podmínkám, je možné prodávat takto ručně vyrobená přírodní mýdla ne za účelem hygienickým, ale dekoračním? A o jakou konkrétní živnost, s jakými povinnostmi, by se v tom případě jednalo?
4) Co vše musím splnit, zajistit, zařídit v rámci živnostenského zákona, pokud bych si pro tento druh podnikání (za účelem prodeje) zřídila e-shop?
Velice Vám za Vaše odpovědi a rady děkuji a přeji Vám vše dobré.
Odpověď: (vložena dne: 19.02.2013)
Dobrý den,

výroba mýdla spadá do obsahové náplně živnosti volné, obor č. 17: "Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků", u které se odborná způsobilost nevyžaduje. K bodu 2 Vašeho dotazu, krajský živnostenský úřad není kompetentní se vyjádřit. Předpokládáme, že za účelem změny užívání objektu, případně i k novému provozu, ve kterém má být výroba mýdla prováděna, jste povinna předložit příslušnému stavebnímu úřadu projektovou dokumentaci. Otázka hygienických podmínek výrobního provozu by měla být součástí této dokumentace. Proto považujeme za žádoucí, konzultovat hygienické podmínky kladené na provozovnu, předem, s příslušným projektantem. K podmínce schválení projektu provozu, ve kterém má být výroba mýdla prováděna, zřejmě nebude rozhodné, zda se jedná o výrobu mýdla za účelem hygienickým nebo dekoračním. Co se týče atestu výrobku, pak je žádoucí, abyste se seznámila se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

K problematice způsobu prodeje mýdla, tzn. prostřednictvím e-shopu, sdělujeme, že pro stanovení předmětu živnosti, nemá zmíněný způsob prodeje vliv.

Petr Jakobi


Rozsah živnostenského oprávnění "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" - dotaz č. 705
Dotaz: (vložen dne: 05.02.2013)
Dobrý den,

v rámci živnostenského oprávnění pro "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" je možno realizovat také "...činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných nebo vázaných, případně živnosti volné.".

Je tedy možno na základě oprávnění k "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" realizovat a poskytovat dále uvedené "specializované" činnosti (jako součást stavby) bez nutnosti dodatečného živnostenského oprávnění pro firmu (např. pomocí osob - subdodávek s příslušnou odbornou kvalifikací pro vyhrazené el. instalace apod.) ?

"Specializované" činnosti související se stavbou, o které se mi jedná:
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
- Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
- Zeměměřičské činnosti (pro zaměření stavby pro kolaudaci)
- Projektová činnost ve výstavbě (pro zpracování projektové dokumnetace skutečného stavu)

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 06.02.2013)
Dobrý den,

odpověď k Vašemu dotaz je žádoucí rozdělit na dvě části:

1. Pokud budete, jako podnikatel, svými zaměstnanci vykonávat v rámci činnosti "Provádění stveb jejich změn a odstraňování", Vámi uvedené činnosti, pak sice příslušná živnostenská oprávnění, jak uvádí nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, vlastnit nemusíte, ale, ze zcela zřejmých důvodů musíte vlastnit příslušná oprávnění Technické inspekce České republiky, resp. příslušná osvědčení dle zvláštního právního předpisu k výkonu činnosti (např. dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice).

2. Pokud hodláte zajišťovat Vámi uváděné činnosti pomocí subdodávek, pak jste rovněž povinen vlastnit příslušná oprávnění Technické inspekce České republiky, resp. osvědčení dle zvláštního právního předpisu, byť tyto činnosti nebutete svými zaměstnanci vykonávat - viz rozsudek Nejvyššího soudu č. 5To 1605/2008, ze dne 13. 1. 2009.

Petr Jakobiprovoz hydromasážní vany - dotaz č. 704
Dotaz: (vložen dne: 03.02.2013)
Dobrý den,
mám živnostenský list na maséra a mám prostor s hydromasážní vanou.
V prostoru nebudou poskytované ruční masáže,jen provoz hydromasážní vany.
Zaměstnanec,který bude obsluhovat hydromasážní vanu musí mít rekvalifikační kurz masér nebo výuční list v oboru masér?
Nebo může obsluhovat tuto vanu zaměstnanec bez speciálního požadavku na vzdělání?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2013)
Dobrý den,

živnost "Masérské, rekondiční a regenerační služby" náleží do živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností uvedených v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu.

To znamená, že bez ohledu na skutečnost, že osoba bude obsluhovat pouze hydromasážní vanu, musí mít taková osoba, mimo jiné, minimálně osvědčení o rekvalifikaci podle vyhlášky č.176/2009 Sb., nebo profesní kvalifikaci podle zákona č. 18/2004 Sb., nebo doklad o uznání odborné kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., neboť získá-li tato osoba živnostenským zákonem požadovanou odbornost, případně živnostenské oprávnění pro danou činnost, může vykonávat tuto činnost na zdravých jedincích bez navození léčebného procesu v celém rozsahu obsahové náplně této vázané živnosti. Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz, sekce podpora podnikání).

Zdeňka JankůRybářske potřeby - dotaz č. 703
Dotaz: (vložen dne: 28.01.2013)
Dobrý den

Chci začít podnikat v oboru obchod s rybářskými potřebama,ale nevím zda stačí mít živnostenský list na živnost volnou Velkoobchod a maloobchod,hlavně mi jde o prodej živých červů a žížal a krmiv k lovu ryb,zda nemusím mít k vůli tomu i živnost vázanou Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy.

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2013)
Dobrý den,

na uvedenou činnost a prodej zmíněných krmiv Vám postačí oprávnění k živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", oborem činnosti 48. Velkoobchod a maloobchod. Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů živnosti volné jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož aktuální znění naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, v sekci podpora podnikání.

Zdeňka Jankůpráce ve výškách - dotaz č. 702
Dotaz: (vložen dne: 15.01.2013)
Dobrý den, chci si založit firmu na práci ve výškách a služby spojené s touto prací. Můžete mi prosím poradit co vše k tomu potřebuji, abych si mohl založit živnost a pod jakou živnost tento obor spadá.

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 18.01.2013)
Dobrý den,

pro posouzení, které živnostenské oprávnění je vyžadováno pro práce ve výškách, není rozhodná skutečnost, že se jedná o práce ve výškách, ale to, které činnosti budou ve výškách vykonávány. Může to být např. zednictví, nátěry,resp. čištění objektů či konstrukcí, stavba lešení, klempířství, pokrývačstní, tesařství atp. Přehled o jednotlivých živnostech naleznete v přílohách č. 1 až 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění poudějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Oba právní předpisy naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/. Bližší informace Vám poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž adresy naleznete na webu krajského úřadu, http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Při ohlášení živnosti fyzické osoby je nutné:

a) vyplnit "Jednotný registrační formulář", který si můžete stáhnout, např. z webu Ministerstva průmyslu a obchodu - viz: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/,

b) předložit doklady prokazující odbornou způsobilost (§ 21, 22 živnostenského zákona pro živnosti řemeslné, pro živnosti vázané je odborná způsobilost uvedena v příloze č. 2 živnostenského zákona),

c) pokud sám nesplňujete odbornou způsobilost, pro předmnmětnou živnost, kterou ohlašujete, doložit čestné prohlášení odpovědného zástupce o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem). Informace o institutu odpovědného zástupce naleznete v ust. § 11 živnostenského zákona. Zároveň musíte doložit odbornou způsobilost odpovědného zástupce dle výše uvedeného bodu,

d) je-li místo podnikání odlišné od bydliště podnikatele, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil místo podnikání. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,

e) provést úhradu správního poplatku (ve výši 1.000,- Kč při vstupu do podnikání, 500,- Kč při ohlášení další živnosti). Pokud bude ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jeden,

f) při vstupu do podnikání jste rovněž povinen provést daňovou registraci pro příslušný finanční úřad, oznámení správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a případně i oznámení pracovního místa. Tyto úkony lze provést najednou, na tzv. "Jednotném registračním formuláři" (JRF), na živnostenském úřadě, zároveň při ohlášení živnosti.

Podnikatel a odpovědný zástupce dále musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, což je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Tento doklad si obecní živnostenský úřad opatřuje sám. Ohlášení živnosti můžete učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup