Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

CVIČITEL ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY - dotaz č. 708
Dotaz: (vložen dne: 09.03.2013)
Dobrý den,
vím,že mi může být vydán po absolvování akreditačního rekvalifikačního kurzu "Cvičitel zdravotní tělesné výchovy" živnostenský list na vázanou živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb".
Dotaz zní,zdali pak v rámci živnosti mohu vyučovat cvičení jako je joga, pilates, taichi a podobné cvičební styly,které jsou u nás rozšířena jako cvičení pro zdraví.
Třeba na výuku taichi u nás neexistuje na rozdíl od aerobních cvičení žádný rekvalifikační kurz instruktor taichi.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 15.03.2013)
Dobrý den,

v případě, že jste absolvovala akreditovaný rekvalifikační kurz "Cvičitel zdravotní tělesné výchovy", můžete získat živnostenské oprávnění k živnosti vázané "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti zdravotní tělesné výchovy". Pokud byste chtěla dále provozovat jógu, pilates a taichi, pak k těmto činnostem musíte také absolvovat příslušný rekvalifikační kurz a následně rozšířit předmět podnikání vázané živnosti o příslušnou oblast. Tyto další činnosti můžete také provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, který bude požadavek odborné způsobilosti k těmto činnostem splňovat. Taichi patří do oblasti bojových umění, na kterou také existují akreditované rekvalifikační kurzy.

Další informace získáte na kterémkoliv obecní živnostenském úřadě. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Bc. Zdeňka Janků


Odpovědný zástupce ( host. činnost - brigádníci ) - dotaz č. 707
Dotaz: (vložen dne: 18.02.2013)
Dobrý den,

chtěla bych si otevřít rychlé občerstvení, které spadá do hostinské činnosti, sehnala jsem si odpovědného zástupce, který je potřeba kvůli odborné způsobilosti. Zajímalo by mne, zda můžu zaměstnat brigádníky, kteří nemají odbornou způsobilost, popřípadě zda jim musí být 18 a více let( většinou by to byli studenti, kterým je momentálně 17 let ).
A můj druhý dotaz by se týkal sortimentu. Zda je možné prodávat např. pečivo vyrobené v provozovně popřípadě výroba zákusků na objednávku nebo moučníků jako jsou muffiny apod. Chtěla bych vědět, jestli je vůbec možné tyto výrobky vyrábět a následně prodávat nebo jestli je potřeba mít např. zaměstnance, který je vyučen cukrářem. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 05.04.2013)
Dobrý den,

k jednotlivým dotazům sdělujeme následující:
1. Co se týče práce a zaměstnávání mladistvých, pak tuto problematiku řeší příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. U zaměstnanců v hostinské činnosti není odborná způsobilost, ve smyslu živnostenského zákona, vyžadována.
2. Pokud budete prodávat pečivo a cukrářské výrobky, vyrobené ve Vaší provozovně, pak jste povinna rovněž vlastnit živnostenské oprávnění pro živnost řemeslnou "Pekařství, cukrářství"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Zmíněné nařízení vlády naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu - http://www.mpo.cz/, v sekci podpora podnikání. V případě, že pro tuto živnost nemáte odbornou způsobilost - viz § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pak jste povinna pro tuto živnost rovněž ustanovit odpovědného zástupce - viz § 11 tohoto zákona. Živnostenský zákon naleznete pod stejným, shora uvedeným odkazem, na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Ani pro tuto živnost není nutné mít vyučené zaměstnance (viz příloha č. 5 živnostenského zákona).

Petr Jakobi


Ruční výroba a prodej přírodních mýdel - dotaz č. 706
Dotaz: (vložen dne: 18.02.2013)
Dobrý den, měla bych několik dotazů k provozování živnosti ruční výroby a prodeje přírodních mýdel (bez použití jakékoliv chemie, barviv či konzervačních látek).
1) Je potřeba mít k této podnikatelské činnosti garanta, když nemám žádné vzdělání příbuzné této oblasti (chemické/biologické či podobné)?
2) Jaké musím splnit hygienické podmínky, abych obstála u kontroly Krajské hygienické stanice (případně musím mít nějaké povinné atesty takovýchto výrobků)? Je možné u nějaké instituce tyto podmínky konzultovat předem? (Vím, že u Krajské hygienické stanice tyto konzultace možné nejsou).
3) V případě, že bych nemohla např. z finančních důvodů dostát hygienickým podmínkám, je možné prodávat takto ručně vyrobená přírodní mýdla ne za účelem hygienickým, ale dekoračním? A o jakou konkrétní živnost, s jakými povinnostmi, by se v tom případě jednalo?
4) Co vše musím splnit, zajistit, zařídit v rámci živnostenského zákona, pokud bych si pro tento druh podnikání (za účelem prodeje) zřídila e-shop?
Velice Vám za Vaše odpovědi a rady děkuji a přeji Vám vše dobré.
Odpověď: (vložena dne: 19.02.2013)
Dobrý den,

výroba mýdla spadá do obsahové náplně živnosti volné, obor č. 17: "Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků", u které se odborná způsobilost nevyžaduje. K bodu 2 Vašeho dotazu, krajský živnostenský úřad není kompetentní se vyjádřit. Předpokládáme, že za účelem změny užívání objektu, případně i k novému provozu, ve kterém má být výroba mýdla prováděna, jste povinna předložit příslušnému stavebnímu úřadu projektovou dokumentaci. Otázka hygienických podmínek výrobního provozu by měla být součástí této dokumentace. Proto považujeme za žádoucí, konzultovat hygienické podmínky kladené na provozovnu, předem, s příslušným projektantem. K podmínce schválení projektu provozu, ve kterém má být výroba mýdla prováděna, zřejmě nebude rozhodné, zda se jedná o výrobu mýdla za účelem hygienickým nebo dekoračním. Co se týče atestu výrobku, pak je žádoucí, abyste se seznámila se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

K problematice způsobu prodeje mýdla, tzn. prostřednictvím e-shopu, sdělujeme, že pro stanovení předmětu živnosti, nemá zmíněný způsob prodeje vliv.

Petr Jakobi


Rozsah živnostenského oprávnění "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" - dotaz č. 705
Dotaz: (vložen dne: 05.02.2013)
Dobrý den,

v rámci živnostenského oprávnění pro "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" je možno realizovat také "...činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných nebo vázaných, případně živnosti volné.".

Je tedy možno na základě oprávnění k "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" realizovat a poskytovat dále uvedené "specializované" činnosti (jako součást stavby) bez nutnosti dodatečného živnostenského oprávnění pro firmu (např. pomocí osob - subdodávek s příslušnou odbornou kvalifikací pro vyhrazené el. instalace apod.) ?

"Specializované" činnosti související se stavbou, o které se mi jedná:
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
- Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
- Zeměměřičské činnosti (pro zaměření stavby pro kolaudaci)
- Projektová činnost ve výstavbě (pro zpracování projektové dokumnetace skutečného stavu)

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 06.02.2013)
Dobrý den,

odpověď k Vašemu dotaz je žádoucí rozdělit na dvě části:

1. Pokud budete, jako podnikatel, svými zaměstnanci vykonávat v rámci činnosti "Provádění stveb jejich změn a odstraňování", Vámi uvedené činnosti, pak sice příslušná živnostenská oprávnění, jak uvádí nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, vlastnit nemusíte, ale, ze zcela zřejmých důvodů musíte vlastnit příslušná oprávnění Technické inspekce České republiky, resp. příslušná osvědčení dle zvláštního právního předpisu k výkonu činnosti (např. dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice).

2. Pokud hodláte zajišťovat Vámi uváděné činnosti pomocí subdodávek, pak jste rovněž povinen vlastnit příslušná oprávnění Technické inspekce České republiky, resp. osvědčení dle zvláštního právního předpisu, byť tyto činnosti nebutete svými zaměstnanci vykonávat - viz rozsudek Nejvyššího soudu č. 5To 1605/2008, ze dne 13. 1. 2009.

Petr Jakobiprovoz hydromasážní vany - dotaz č. 704
Dotaz: (vložen dne: 03.02.2013)
Dobrý den,
mám živnostenský list na maséra a mám prostor s hydromasážní vanou.
V prostoru nebudou poskytované ruční masáže,jen provoz hydromasážní vany.
Zaměstnanec,který bude obsluhovat hydromasážní vanu musí mít rekvalifikační kurz masér nebo výuční list v oboru masér?
Nebo může obsluhovat tuto vanu zaměstnanec bez speciálního požadavku na vzdělání?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2013)
Dobrý den,

živnost "Masérské, rekondiční a regenerační služby" náleží do živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností uvedených v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu.

To znamená, že bez ohledu na skutečnost, že osoba bude obsluhovat pouze hydromasážní vanu, musí mít taková osoba, mimo jiné, minimálně osvědčení o rekvalifikaci podle vyhlášky č.176/2009 Sb., nebo profesní kvalifikaci podle zákona č. 18/2004 Sb., nebo doklad o uznání odborné kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., neboť získá-li tato osoba živnostenským zákonem požadovanou odbornost, případně živnostenské oprávnění pro danou činnost, může vykonávat tuto činnost na zdravých jedincích bez navození léčebného procesu v celém rozsahu obsahové náplně této vázané živnosti. Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz, sekce podpora podnikání).

Zdeňka JankůRybářske potřeby - dotaz č. 703
Dotaz: (vložen dne: 28.01.2013)
Dobrý den

Chci začít podnikat v oboru obchod s rybářskými potřebama,ale nevím zda stačí mít živnostenský list na živnost volnou Velkoobchod a maloobchod,hlavně mi jde o prodej živých červů a žížal a krmiv k lovu ryb,zda nemusím mít k vůli tomu i živnost vázanou Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy.

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2013)
Dobrý den,

na uvedenou činnost a prodej zmíněných krmiv Vám postačí oprávnění k živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", oborem činnosti 48. Velkoobchod a maloobchod. Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů živnosti volné jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož aktuální znění naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, v sekci podpora podnikání.

Zdeňka Jankůpráce ve výškách - dotaz č. 702
Dotaz: (vložen dne: 15.01.2013)
Dobrý den, chci si založit firmu na práci ve výškách a služby spojené s touto prací. Můžete mi prosím poradit co vše k tomu potřebuji, abych si mohl založit živnost a pod jakou živnost tento obor spadá.

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 18.01.2013)
Dobrý den,

pro posouzení, které živnostenské oprávnění je vyžadováno pro práce ve výškách, není rozhodná skutečnost, že se jedná o práce ve výškách, ale to, které činnosti budou ve výškách vykonávány. Může to být např. zednictví, nátěry,resp. čištění objektů či konstrukcí, stavba lešení, klempířství, pokrývačstní, tesařství atp. Přehled o jednotlivých živnostech naleznete v přílohách č. 1 až 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění poudějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Oba právní předpisy naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/. Bližší informace Vám poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž adresy naleznete na webu krajského úřadu, http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Při ohlášení živnosti fyzické osoby je nutné:

a) vyplnit "Jednotný registrační formulář", který si můžete stáhnout, např. z webu Ministerstva průmyslu a obchodu - viz: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/,

b) předložit doklady prokazující odbornou způsobilost (§ 21, 22 živnostenského zákona pro živnosti řemeslné, pro živnosti vázané je odborná způsobilost uvedena v příloze č. 2 živnostenského zákona),

c) pokud sám nesplňujete odbornou způsobilost, pro předmnmětnou živnost, kterou ohlašujete, doložit čestné prohlášení odpovědného zástupce o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem). Informace o institutu odpovědného zástupce naleznete v ust. § 11 živnostenského zákona. Zároveň musíte doložit odbornou způsobilost odpovědného zástupce dle výše uvedeného bodu,

d) je-li místo podnikání odlišné od bydliště podnikatele, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil místo podnikání. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,

e) provést úhradu správního poplatku (ve výši 1.000,- Kč při vstupu do podnikání, 500,- Kč při ohlášení další živnosti). Pokud bude ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jeden,

f) při vstupu do podnikání jste rovněž povinen provést daňovou registraci pro příslušný finanční úřad, oznámení správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a případně i oznámení pracovního místa. Tyto úkony lze provést najednou, na tzv. "Jednotném registračním formuláři" (JRF), na živnostenském úřadě, zároveň při ohlášení živnosti.

Podnikatel a odpovědný zástupce dále musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, což je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Tento doklad si obecní živnostenský úřad opatřuje sám. Ohlášení živnosti můžete učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Petr Jakobi


Otázka k dotazu č.699 - dotaz č. 701
Dotaz: (vložen dne: 09.01.2013)
Ještě poprosím k dotazu č.699 (oblast masáží) o vyjádření,zda-li by se mohlo v tomto případě využívat názvosloví "masáže" (volná živnost - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené), když bude uvedeno,že se nejedná o zdravotní masáže ani o sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví.
Slovo masáž by se využívalo například na například na webových stránkách.
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 10.01.2013)
Dobrý den,

použít na webových stránkách slovo "masáž", by bylo možné za předpokladu, že tento význam bude současně v rámci poskytovaných informací blíže vysvětlen tak, aby nemohlo dojít k záměně s vázanou živností "Masérské, rekondiční a regenerační služby", kdy při masáži dochází k tlaku na svaly.

Zvažte také možnost najít jiné slovní označení, které by lépe vystihovalo Vámi popisovanou činnost.

Zdeňka Janků

Garant pro kosmetiku - dotaz č. 700
Dotaz: (vložen dne: 08.01.2013)
Dobrý den,

chci začít podnikat v oboru kosmetiky. Mám hotový rekvalifikační a kurz. jako garanta mám slečnu, která je vyučená kosmetička. Zajímá ji, co z toho vyplývá pro ni konkrétně. Seženu někde nějaký více konkrétní informaci přímo pro ni, nebo jen to, co je napsané v zákoně.

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 09.01.2013)
Dobrý den,

v případě, že jste absolvovala rekvalifikační kurz a získala doklad o řádném ukončení rekvalifikace pro "Kosmetické služby", vydaným zařízení akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, musíte po dobu 1 roku, než získáte jednoroční praxi, ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti a je odborně způsobilý podle § 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

"Kosmetické služby" jsou živností, jejich výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osoba splňujícími odbornou způsobilost dle přílohy
č. 5 živnostenského zákona.

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce je upraveno v § 11 živnostenského zákona. Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvím vztahu. Nikdo nemůže být ustanovenem do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Živnostenský zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu si zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. Součástí smlouvy mohou být i konkrétní práva a povinnosti odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce neodpovídá za provozování příslušné živnosti jako celku, právní odpovědnost za uzavírání konkrétních smluvních vztahů a za jejich plnění nese vůči svým partnerům podnikatel. Jelikož se jedná o oblast soukromoprávní povahy, živnostenský zákon nemůže do těchto vztahů vstupovat a z tohoto důvodu tuto oblast ani živnostenský zákon dále neupravuje.

Budete-li provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, pak dle § 46 odst. 1 písm. g) tohoto zákona připojíte k ohlášení živnosti prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Dále pak dokládáte u odpovědného zástupce splnění podmínky odborné způsobilosti.

Aktuální znění živnostenského zákona naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), pod odkazy: Podpora podnikání/Živnostenské podnikání/Živnostenský zákon.

Zdeňka Janků

Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu - dotaz č. 699
Dotaz: (vložen dne: 04.01.2013)
Dobrý den.
Mám netradiční dotaz:
lze na uvedenou volnou živnost "Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu" nebo jinou volnou živnost poskytovat prsty rukou druhým osobám dotyky jako je hlazení a jemné tření krku a ramen v oblečení na sucho,tedy bez použití emulze a olejíčků.Zákazník se nesvléká z oblečení.
Myslím,že se snad nejedná o klasickou masáž (koncese masérské, rekondiční a regenerační služby).
Vnímám to jako vískání ve vlasech či škrábání zad,které mají rádi jak děti,tak dospělí.
Není třeba tak znát anatomii a podobné oblasti.
Děkuji za případnou odpověď na moji netradiční otázku.
Odpověď: (vložena dne: 08.01.2013)
Dobrý den,

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním. Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Pro posouzení je důležité, zda do budoucna provozovaná činnost naplní všechny znaky živnosti a zda její provozování není vyloučeno z režimu živnostenského zákona.Činnost ohlašovatel zařadí do příslušné živnosti nebo do některého oboru živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" podle jejího charakteru a způsobu provozování.

Tak, jak uvádíte, popsaná činnost není klasickou masáží, která je obsahem živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby". Doporučujeme Vám, nahlédnout do obsahových náplních jednotlivých živností Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností a případně uvedenou problematiku konzultovat s obecním živnostenským úřadem.

Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Znění živnostenského zákona a nařízení vlády naleznete na stránkách http://www.mpo.cz, v sekci Podpora podnikání.

Zdeňka Janků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup