Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

provoz hydromasážní vany - dotaz č. 704
Dotaz: (vložen dne: 03.02.2013)
Dobrý den,
mám živnostenský list na maséra a mám prostor s hydromasážní vanou.
V prostoru nebudou poskytované ruční masáže,jen provoz hydromasážní vany.
Zaměstnanec,který bude obsluhovat hydromasážní vanu musí mít rekvalifikační kurz masér nebo výuční list v oboru masér?
Nebo může obsluhovat tuto vanu zaměstnanec bez speciálního požadavku na vzdělání?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2013)
Dobrý den,

živnost "Masérské, rekondiční a regenerační služby" náleží do živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností uvedených v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu.

To znamená, že bez ohledu na skutečnost, že osoba bude obsluhovat pouze hydromasážní vanu, musí mít taková osoba, mimo jiné, minimálně osvědčení o rekvalifikaci podle vyhlášky č.176/2009 Sb., nebo profesní kvalifikaci podle zákona č. 18/2004 Sb., nebo doklad o uznání odborné kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., neboť získá-li tato osoba živnostenským zákonem požadovanou odbornost, případně živnostenské oprávnění pro danou činnost, může vykonávat tuto činnost na zdravých jedincích bez navození léčebného procesu v celém rozsahu obsahové náplně této vázané živnosti. Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz, sekce podpora podnikání).

Zdeňka JankůRybářske potřeby - dotaz č. 703
Dotaz: (vložen dne: 28.01.2013)
Dobrý den

Chci začít podnikat v oboru obchod s rybářskými potřebama,ale nevím zda stačí mít živnostenský list na živnost volnou Velkoobchod a maloobchod,hlavně mi jde o prodej živých červů a žížal a krmiv k lovu ryb,zda nemusím mít k vůli tomu i živnost vázanou Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy.

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2013)
Dobrý den,

na uvedenou činnost a prodej zmíněných krmiv Vám postačí oprávnění k živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", oborem činnosti 48. Velkoobchod a maloobchod. Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů živnosti volné jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož aktuální znění naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, v sekci podpora podnikání.

Zdeňka Jankůpráce ve výškách - dotaz č. 702
Dotaz: (vložen dne: 15.01.2013)
Dobrý den, chci si založit firmu na práci ve výškách a služby spojené s touto prací. Můžete mi prosím poradit co vše k tomu potřebuji, abych si mohl založit živnost a pod jakou živnost tento obor spadá.

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 18.01.2013)
Dobrý den,

pro posouzení, které živnostenské oprávnění je vyžadováno pro práce ve výškách, není rozhodná skutečnost, že se jedná o práce ve výškách, ale to, které činnosti budou ve výškách vykonávány. Může to být např. zednictví, nátěry,resp. čištění objektů či konstrukcí, stavba lešení, klempířství, pokrývačstní, tesařství atp. Přehled o jednotlivých živnostech naleznete v přílohách č. 1 až 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění poudějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Oba právní předpisy naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/. Bližší informace Vám poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž adresy naleznete na webu krajského úřadu, http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Při ohlášení živnosti fyzické osoby je nutné:

a) vyplnit "Jednotný registrační formulář", který si můžete stáhnout, např. z webu Ministerstva průmyslu a obchodu - viz: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/,

b) předložit doklady prokazující odbornou způsobilost (§ 21, 22 živnostenského zákona pro živnosti řemeslné, pro živnosti vázané je odborná způsobilost uvedena v příloze č. 2 živnostenského zákona),

c) pokud sám nesplňujete odbornou způsobilost, pro předmnmětnou živnost, kterou ohlašujete, doložit čestné prohlášení odpovědného zástupce o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem). Informace o institutu odpovědného zástupce naleznete v ust. § 11 živnostenského zákona. Zároveň musíte doložit odbornou způsobilost odpovědného zástupce dle výše uvedeného bodu,

d) je-li místo podnikání odlišné od bydliště podnikatele, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil místo podnikání. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,

e) provést úhradu správního poplatku (ve výši 1.000,- Kč při vstupu do podnikání, 500,- Kč při ohlášení další živnosti). Pokud bude ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jeden,

f) při vstupu do podnikání jste rovněž povinen provést daňovou registraci pro příslušný finanční úřad, oznámení správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a případně i oznámení pracovního místa. Tyto úkony lze provést najednou, na tzv. "Jednotném registračním formuláři" (JRF), na živnostenském úřadě, zároveň při ohlášení živnosti.

Podnikatel a odpovědný zástupce dále musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, což je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Tento doklad si obecní živnostenský úřad opatřuje sám. Ohlášení živnosti můžete učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Petr Jakobi


Otázka k dotazu č.699 - dotaz č. 701
Dotaz: (vložen dne: 09.01.2013)
Ještě poprosím k dotazu č.699 (oblast masáží) o vyjádření,zda-li by se mohlo v tomto případě využívat názvosloví "masáže" (volná živnost - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené), když bude uvedeno,že se nejedná o zdravotní masáže ani o sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví.
Slovo masáž by se využívalo například na například na webových stránkách.
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 10.01.2013)
Dobrý den,

použít na webových stránkách slovo "masáž", by bylo možné za předpokladu, že tento význam bude současně v rámci poskytovaných informací blíže vysvětlen tak, aby nemohlo dojít k záměně s vázanou živností "Masérské, rekondiční a regenerační služby", kdy při masáži dochází k tlaku na svaly.

Zvažte také možnost najít jiné slovní označení, které by lépe vystihovalo Vámi popisovanou činnost.

Zdeňka Janků

Garant pro kosmetiku - dotaz č. 700
Dotaz: (vložen dne: 08.01.2013)
Dobrý den,

chci začít podnikat v oboru kosmetiky. Mám hotový rekvalifikační a kurz. jako garanta mám slečnu, která je vyučená kosmetička. Zajímá ji, co z toho vyplývá pro ni konkrétně. Seženu někde nějaký více konkrétní informaci přímo pro ni, nebo jen to, co je napsané v zákoně.

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 09.01.2013)
Dobrý den,

v případě, že jste absolvovala rekvalifikační kurz a získala doklad o řádném ukončení rekvalifikace pro "Kosmetické služby", vydaným zařízení akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, musíte po dobu 1 roku, než získáte jednoroční praxi, ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti a je odborně způsobilý podle § 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

"Kosmetické služby" jsou živností, jejich výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osoba splňujícími odbornou způsobilost dle přílohy
č. 5 živnostenského zákona.

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce je upraveno v § 11 živnostenského zákona. Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvím vztahu. Nikdo nemůže být ustanovenem do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Živnostenský zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu si zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. Součástí smlouvy mohou být i konkrétní práva a povinnosti odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce neodpovídá za provozování příslušné živnosti jako celku, právní odpovědnost za uzavírání konkrétních smluvních vztahů a za jejich plnění nese vůči svým partnerům podnikatel. Jelikož se jedná o oblast soukromoprávní povahy, živnostenský zákon nemůže do těchto vztahů vstupovat a z tohoto důvodu tuto oblast ani živnostenský zákon dále neupravuje.

Budete-li provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, pak dle § 46 odst. 1 písm. g) tohoto zákona připojíte k ohlášení živnosti prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Dále pak dokládáte u odpovědného zástupce splnění podmínky odborné způsobilosti.

Aktuální znění živnostenského zákona naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), pod odkazy: Podpora podnikání/Živnostenské podnikání/Živnostenský zákon.

Zdeňka Janků

Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu - dotaz č. 699
Dotaz: (vložen dne: 04.01.2013)
Dobrý den.
Mám netradiční dotaz:
lze na uvedenou volnou živnost "Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu" nebo jinou volnou živnost poskytovat prsty rukou druhým osobám dotyky jako je hlazení a jemné tření krku a ramen v oblečení na sucho,tedy bez použití emulze a olejíčků.Zákazník se nesvléká z oblečení.
Myslím,že se snad nejedná o klasickou masáž (koncese masérské, rekondiční a regenerační služby).
Vnímám to jako vískání ve vlasech či škrábání zad,které mají rádi jak děti,tak dospělí.
Není třeba tak znát anatomii a podobné oblasti.
Děkuji za případnou odpověď na moji netradiční otázku.
Odpověď: (vložena dne: 08.01.2013)
Dobrý den,

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním. Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Pro posouzení je důležité, zda do budoucna provozovaná činnost naplní všechny znaky živnosti a zda její provozování není vyloučeno z režimu živnostenského zákona.Činnost ohlašovatel zařadí do příslušné živnosti nebo do některého oboru živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" podle jejího charakteru a způsobu provozování.

Tak, jak uvádíte, popsaná činnost není klasickou masáží, která je obsahem živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby". Doporučujeme Vám, nahlédnout do obsahových náplních jednotlivých živností Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností a případně uvedenou problematiku konzultovat s obecním živnostenským úřadem.

Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Znění živnostenského zákona a nařízení vlády naleznete na stránkách http://www.mpo.cz, v sekci Podpora podnikání.

Zdeňka Janků

prodej - dotaz č. 698
Dotaz: (vložen dne: 31.12.2012)
Dobrý den,
v lednu se chystám ohlásit volnou živnost, obor velkoobchod, maloobchod. Budu mít internetový obchod a zboží zasílat poštou, popřípadě jinou dopravní společností. Občas se může stát, že si místní zákazník zboží vyzvedne osobně. Musím kvůli tomu mít provozovnu?? Děkuji za odpověď.Odpověď: (vložena dne: 08.01.2013)
Dobrý den,

při posuzování otázky, zda je žádoucí mít provozovnu v případech, kdy budete zboží objednané přes internetový obchod, taktéž předávat osobně, je nutné vycházet z ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), podle kterého se provozovnou pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Vzhledem ke skutečnosti, že Váš dotaz je příliš obecný, nemůžeme dát na něj jednoznačnou odpověď.

Je tomu tak především proto, že v souvislosti se zřízením provozovny je nezbytné zvážit a posoudit, kde, jakým způsobem a které zboží budete navážet a skladovat a zejména zda prostory, kde zboží určené k výdeji bude skladováno, jsou pro tento účel určeny. Další otázkou k posouzení bude, zda zákazníci, kteří budou u Vás zboží vyzvedávat, mohou, resp. svými návštěvami budou obtěžovat spolubydlící, v případě, že se jedná o bytový dům. Je žádoucí mít na paměti, že podle ustanovení § 17 odst. 4 živnostenského zákona, podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů).

Petr JakobiOplocení - dotaz č. 697
Dotaz: (vložen dne: 11.12.2012)
Dobrý den, jaké živnostenské oprávnění potřebuji ke stavbě oplocení?
Děkuji a jsem spozdravem Kučírek
Odpověď: (vložena dne: 14.12.2012)

Vážený pane Kučírku,

stavba oplocení náleží do obsahové náplně živnosti ohlašovací vázané "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování". Při zařazení uvedené činnosti vycházíme ze skutečnosti, že se jedná o stavbou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, byť dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, běžné oplocení nemusí podléhat stavebnímu povolení ani ohlášení stavby.

Petr Jakobi


Stavba lešení - dotaz č. 696
Dotaz: (vložen dne: 06.12.2012)
Dobrý den, jaké živnostenské oprávnění potřebuji ke stavbě lešení?
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 10.12.2012)
Provádění lešenářských prací spadá do oboru č. 45. "Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti" živnosti volné: "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, které naleznete, např. na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, pod odkazem "Podpora podnikání".


Ing. Petr Jakobi
Zastavárenská činnost - dotaz č. 695
Dotaz: (vložen dne: 05.12.2012)
Dobrý den , jaký § nebo zákon musí mít uvedena zástavní smlouva v hlavičce?Nebo stačí sepsat pouze smlouvu jméno,r.č. atd atd a nic o § a zákonech tam nemusí být?Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 06.12.2012)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu, k obsahu zástavní smlouvy a jejím náležitostem, uvádíme, že se jedná o oblast soukromoprávní povahy, ke které není zdejší úřad, jako orgán veřejné správy, kompetentní
se vyjadřovat. Doporučujeme Vám proto, obrátit se na komerčního právníka, zaměřeného na danou problematiku.

Nicméně z pohledu živnostenského zákona považujeme za vhodné zmínit povinnosti podnikatele upravené v ustanovení § 31 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), zejména odst. 4, 5, 6 a 7 citovaného zákona, s vazbou na zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, týkající se přímo provozování zastavárenské činnosti.

Aktuální znění živnostenského zákona naleznete např. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument104038.html.

Zdeňka Janků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup