koronaweb
Menu

Oddělení zdravotní správy

Činnosti oddělení zdravotní správy:

 • řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku zdravotní péče,
 • vyhodnocuje průběžně aplikaci právních předpisů v praxi, signalizuje možné problémy a upozorňuje na ně Ministerstvo zdravotnictví ČR,
 • zajišťuje vyhlašování a realizaci výběrových řízení na poskytování zdravotní péče ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
 • rozhoduje o udělení, pozastavení, změně a odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změně a zrušení registrace poskytovatele zdravotních služeb, informuje o zániku oprávnění nebo registrace,
 • zabezpečuje převzetí a zajištění zdravotnické dokumentace při zániku nebo zrušení poskytovatele zdravotních služeb,
 • prošetřuje a vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
 • z moci úřední, na základě stížnosti nebo jiného podnětu ustavuje nezávislého odborníka, příp. nezávislou odbornou komisi pro posouzení případů, u nichž vznikly pochybnosti, zda byl při poskytování zdravotních služeb dodržen správný postup, popřípadě k vyloučení příčinné souvislosti mezi nesprávným postupem a újmou na zdraví pacientovi při poskytování zdravotních služeb,
 • odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
 • odpovídá za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na svém území, uzavírá smlouvy s poskytovateli nebo lékaři podle § 84 odst. 2 písm. b) č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje zveřejnění seznamu lékařů a poskytovatelů, s nimiž tyto smlouvy uzavřel,
 • zabezpečuje účast zástupce úřadu při zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího, které nejsou léčivem podle zvláštního zákona, a sděluje Ministerstvu zdravotnictví do konce února údaje o zneškodněných návykových látkách, přípravcích a prekursorech za uplynulý kalendářní rok,
 • vykonává metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti zdravotnictví pro obce a poskytovatele zdravotních služeb,
 • zajišťuje plnění úkolů v oblasti krizového řízení na úseku zdravotnictví.

ZDR - oddělení zdravotní správy

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Chalás Lukáš,  Mgr. 595 622 916  A610 vedoucí oddělení zdravotní správy
Barabašová Petra,  Mgr. 595 622 262  A631 referent pro zdravotní správu (stížnosti, přezkumy, krizové řízení)
Brusová Lenka 595 622 667  A604 referent pro zdravotní správu (oprávnění, registrace, zdravotnická dokumentace, okres Nový Jičín, Bruntál)
Grammerová Petra,  Mgr. 595 622 657  A603 referent pro zdravotní správu (oprávnění, registrace, zdravotnická dokumentace, okres Ostrava)
Kabarová Ivana,  Mgr. 595 622 653  A602 referent pro zdravotní správu (oprávnění, registrace, zdravotnická dokumentace, okres Opava)
Kanichová Jana,  Mgr. 595 622 773  A605 referent pro zdravotní správu (kontroly)
Kokešová Lucie,  Mgr. 595 622 950  A634 referent pro zdravotní správu (stížnosti, přezkumy, zdravotnická dokumentace, výběrová řízení)
Mařádková Jana,  Mgr. 595 622 284  A634 referent pro zdravotní správu (stížnosti, přezkumy)
Milerská Kateřina,  Ing. 595 622 464  A631 referent pro zdravotní správu (stížnosti, přezkumy, výběrová řízení)
Ochwatová Ema,  Bc. 595 622 146  A631 referent pro zdravotní správu (stížnosti, přezkumy)
Štětková Lenka 595 622 233  A604 referent pro zdravotní správu (oprávnění, registrace, zdravotnická dokumentace, okres Frýdek-Místek)
Thillová Veronika,  Ing. 595 622 553  A602 referent pro zdravotní správu (oprávnění, registrace, zdravotnické dokumentace, okres Karviná)
Ulmannová Lucie,  Ing. 595 622 659  A603 referent pro zdravotní správu (oprávnění, registrace, zdravotnická dokumentace, okres Ostrava)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.