Menu

Činnosti odboru dopravy

Oddělení veřejné dopravy

 • zpracovává návrh rozsahu základní dopravní obslužnosti,
 • zpracovává koncepci integrovaného dopravního systému na území kraje,
 • zabezpečuje proces uzavírání smluv o závazku veřejné služby v silniční a v drážní dopravě,
 • koordinuje přechodná omezení či zastavení drážní dopravy,
 • koordinuje návrhy jízdního řádu v drážní dopravě,
 • plní funkci dopravního úřadu,
 • vydává eurolicence a opisy eurolicence podnikatelům v silniční mezinárodní dopravě,
 • vydává osvědčení řidiče a opis osvědčení řidiče podnikateli v silniční mezinárodní dopravě,
 • poskytuje Ministerstvu dopravy údaje o počtu držitelů eurolicencí a počtu ověřených opisů eurolicencí,
 • zajišťuje výkon státního odborného dozoru nad provozováním silniční dopravy,
 • schvaluje jízdní řády ve veřejné osobní silniční dopravě,
 • postupuje schválený jízdní řád do celostátního informačního systému,
 • zveřejňuje informace o platnosti jízdních řádů a termínech jejich změn způsobem v místě obvyklým,
 • jmenuje zkušební komisi, stanoví termíny konání a provádí zkoušky odborné způsobilosti k podnikání v silniční dopravě v rozsahu své působnosti.

Oddělení dopravně správních agend

Oddělení silničního hospodářství a správy dopravy

 • zpracovává návrh koncepce rozvoje silniční sítě kraje a připravuje návrh stanovisek ke všem stupňům územně plánovací dokumentace z hlediska rozvoje silniční sítě,
 • povoluje výjimky ze zákazu jízdy některých vozidel,
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií,
 • rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy,
 • zpracovává návrhy nařízení kraje, jimiž se stanoví vymezení úseku silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 917 kB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.