Menu

Činnosti odboru investičního a majetkového

Oddělení investičních dotací a technické podpory

 • připravuje ve spolupráci s odbory návrh rozpočtu kraje v oblasti reprodukce majetku,
 • koordinuje a usměrňuje proces přípravy a realizace akcí reprodukce majetku kraje, jejichž stavebníkem nebo objednavatelem jsou příspěvkové organizace kraje, zajišťuje administraci, profinancování a kontroly těchto akcí,
 • zásadním úkolem oddělení je zajištění implementace systému BIM do činnosti odborů krajského úřadu. Jde o digitalizaci a procesní řízení v odvětví stavebnictví. Building Information Modelling (BIM) neboli informační modelování staveb je proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během jejího životního cyklu. „M“ lze vnímat také jako zkratku pro slovo „management“, které možná lépe vystihuje, co použití BIM umožňuje, tedy především řízení informací o stavbě,
 • provádí průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků rozpočtu kraje,
 • zabezpečuje technickou podporu systému uplatňování požadavků na zařazení akcí reprodukce kraje.

Majetkové oddělení

 • vede evidenci nemovitých věcí ve vlastnictví kraje, evidenci správních řízení, ve kterých je kraj účastníkem,
 • zabezpečuje podávání návrhů na zápisy do katastru nemovitostí, zpracovává podklady pro výpočet daně z nemovitých věcí,
 • rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce v souvislosti s činností orgánů kraje,
 • zajišťuje činnosti související s vydáváním stanovisek kraje k umístění staveb, kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví kraje a k vstupům na pozemky kraje,
 • vede evidenci nájemních smluv a smluv o výpůjčce k nemovitému majetku, ve kterých je kraj smluvní stranou.

Oddělení realizace investičních akcí

 • koordinuje a usměrňuje proces přípravy a realizace akcí reprodukce majetku kraje, jejichž stavebníkem nebo objednavatelem je kraj,
 • zajišťuje jejich přípravu a realizaci a provádí průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků rozpočtu kraje,
 • zabezpečuje opravy, rekonstrukce a modernizaci nemovitého majetku ve vlastnictví kraje nepředaného k hospodaření příspěvkovým organizacím.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 2 MB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.