Menu

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

FUNKČNÍ (PRACOVNÍ) NÁPLŇ

Referent/ka pro územní plánování

Popis činnosti:

1. pořizuje nástroje územního plánování včetně zajišťování vyhodnocování vlivu na udržitelný rozvoj území v působnosti kraje
2. vykonává činnosti úřadu územního plánování v působnosti kraje
3. přezkoumává závazná stanoviska úřadů územního plánování a opatření obecné povahy vydaná obcemi na úseku územního plánování podle stavebního zákona
4. spravuje databáze územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace a pořizuje jejich průběžnou aktualizaci
5. zajišťuje a vede potřebný mapový fond a databáze
6. spolupracuje s odborem informatiky na budování a provozu geografického informačního systému
7. zpracovává materiály pro zasedání zastupitelstva a schůze rady kraje
8. provádí poradenskou a konzultační činnost pro členy zastupitelstva v oblasti územního plánování
9. připravuje odborné podklady pro jednání výborů zastupitelstva, a komisí rady kraje
10. soustavně sleduje a vyhodnocuje potřeby rozvoje území kraje, podává návrhy na pořízení územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
11. připravuje odborné podklady pro zadávání veřejných zakázek na výběr zpracovatele (zhotovitele)
územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů a projektů pořizovaných krajem
12. poskytuje součinnost při prošetřování petic a přípravě návrhu na jejich vyřízení v případě, kdy tak určí příjemce petice
13. poskytuje součinnost při prošetřování a vyřizování stížností
14. poskytuje informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
15. poskytuje informace ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb.
16. poskytuje v souladu s platnými právními předpisy soudům, orgánům policie ČR a dalším správním
úřadům požadované informace a údaje z oblasti přenesené působnosti
17. vykonává metodickou a kontrolní činnost vůči úřadům územního plánování v kraji
18. podílí se na přípravě, realizaci a udržitelnosti projektů kraje
19. zajišťuje prezentaci činnosti odboru na webových stránkách kraje
20. vede jednání s právnickými a fyzickými osobami, s dotčenými orgány státní správy a jinými správními úřady při plnění funkce pořizovatele územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, při realizaci projektů kraje a při pořizování a distribuci dat vedených v databázích územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace
21. plní další úkoly zadané vedoucí odboru a vedoucím oddělení

Legenda:
♿ – pracovní pozice vhodná i pro osoby se zdravotním postižením
🎓 – pracovní pozice vhodná i pro absolventy


Mohlo by vás zajímat:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.