Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018

č. 45/3997ze dne 28. 8.2018

9/1001                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/1001                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 8/875 ze dne 14. 6. 2018 výši dofinancování dotačního programu Program na podporu financování akcí s podporou EU z rozpočtu kraje na rok 2019 z 17.493,5 tis. Kč na 19.045,5 tis. Kč


zpět - nové hledání
frame-scrollup