Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 45/4021 ze dne 28. 8. 2018

9/1002                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 2.500.000 Kč, maximálně však ve výši 90 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora projektu Výzkumného centra excelence pro energetiku“, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup