Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3887 ze dne 7. 8. 2018

9/1009                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek - Místek ze dne 4. 7. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Podpora včelařství a propagace včelích produktů v rámci výstavy Život na zahradě 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/1009                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek - Místek, IČO 00434990, na projekt Podpora včelařství a propagace včelích produktů v rámci výstavy Život na zahradě 2018 ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2018 do dne 31. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup