Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4023 ze dne 28. 8. 2018

9/1010                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava ze dne 17. 7. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 31. 7. 2018, o úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/1010                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2018 statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 18.085 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup