Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  45/4041 ze dne 28. 8. 2018

9/1014                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje k zajištění financování investičních i neinvestičních výdajů projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ realizovaného na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 11. 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

9/1014                         13. 9. 2018
2. bere na vědomí

žádost Města Jablunkov, IČO 00296759, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/1014                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

neposkytnout z rozpočtu kraje na rok 2018 žadateli Město Jablunkov, IČO 00296759, účelovou investiční dotaci ve výši 16.780.000 Kč a neinvestiční účelovou dotaci ve výši 720.000 Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí budovy MŠ č. 800 v Jablunkově; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup