Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 45/4052          

ze dne 28. 8. 2018

9/1022                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, nemovitý majetek, a to:

pozemek parc. č. 3071/317 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1588 rodinný dům,

pozemek parc. č. 3071/60 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí,

vše v k. ú. Hlučín,

a to ode dne 1. 10. 2018

9/1022                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

předat nemovité věci specifikované v bodě 1 tohoto usnesení k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni 1. 10. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup