Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4056 ze dne 28. 8. 2018

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018

9/1031                         13. 9. 2018
1. schvaluje

„Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2018 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 -  MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

9/1031                         13. 9. 2018
2. bere na vědomí

informaci o zániku nároku na dotaci v rámci „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizaci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Stonožka Ostrava, IČO 68308892, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

9/1031                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a stanovit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

b)   navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

c)    navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

d)   nenavýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

e)    zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v  odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, žadatelům dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

f)     zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, žadatelům dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

g)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, žadatelům dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

h)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, žadatelům dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

9/1031                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

uzavřít s organizací Vesalius, spol. s r. o. IČO 26875012, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 13 předloženého materiálu a s obcí Starý Jičín, IČO 00298425, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

9/1031                         13. 9. 2018
5. rozhodlo

uzavřít s organizací Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace, IČO 73214892, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, ev. číslo 03183/2015/SOC, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup