Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4484 ze dne 27. 11. 2018

10/1043                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1043                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)    o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018, bod 2) písmeno a) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

b)   o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018, bod 2) písmeno d) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

c)    o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018, bod 2) písmeno f) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

10/1043                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    číslo smlouvy 03400/2018/KH, uzavřené dne 11. 4. 2018 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   číslo smlouvy 03398/2018/KH, uzavřené dne 11. 4. 2018 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    číslo smlouvy 03390/2018/KH, uzavřené dne 11. 4. 2018 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup