Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4584 ze dne 27. 11. 2018

10/1048                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

10/1048                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 01807/2015/RRC se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup