Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4307 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

10/1063                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční a neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 - 11 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup