Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4531 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/694 ze dne 14. 3. 2018

č. 9/969 ze dne 13. 9. 2018

10/1065                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

žádost společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

10/1065                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

změnit charakter dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH na zajištění projektu Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II, tak, že z celkové výše dotace 20.000.000 Kč činí investiční část dotace 10.000.000 Kč a neinvestiční část dotace 10.000.000 Kč, dle předloženého materiálu

10/1065                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03283/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je zvýšení neinvestiční a snížení investiční části dotace, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup