Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 51/4532 ze dne 27. 11. 2018

č. 49/4316 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

10/1073                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

žádost spolku Chytrá doprava z.s., IČO 07333994, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Šíření dopravních informací prostřednictvím RDS-TMC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1073                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Chytrá doprava z.s., IČO 07333994, na realizaci projektu Šíření dopravních informací prostřednictvím RDS-TMC v maximální výši 1 mil. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2018 do dne 31. 3. 2019 a uhrazených do dne 15. 4. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup