Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4540 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

10/1083                         13. 12. 2018
1. schvaluje

v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2019, z toho:

příjmy celkem ve výši 9.444.977 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

výdaje celkem ve výši 10.284.570 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

financování celkem ve výši 839.593 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

10/1083                         13. 12. 2018
2. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

10/1083                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení

10/1083                         13. 12. 2018
4. stanoví

v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2019 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 9.444.977 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 10.284.570 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2019

10/1083                         13. 12. 2018
5. svěřuje

radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2019

a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2019 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2018,

b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

10/1083                         13. 12. 2018
6. vyhrazuje si

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2019

10/1083                         13. 12. 2018
7. schvaluje

závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2019 pro rok 2020 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

10/1083                         13. 12. 2018
8. schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020 – 2022 dle návrhu uvedeného v přílohách č. 12 a č. 13 předloženého materiálu

10/1083                         13. 12. 2018
9. bere na vědomí

usnesení výborů zastupitelstva kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup