Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4336 ze dne 23. 10. 2018

10/1089                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1786/1 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Odry, obec Odry,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, IČO 01312774,

za kupní cenu ve výši 1.460.750 Kč

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup