Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/773 ze dne 18. 11. 2009

k usnesení rady kraje

č. 50/4415 ze dne 6. 11. 2018

č. 51/4551 ze dne 27. 11. 2018

10/1095                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 625/70 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Starojická Lhota, obec Starý Jičín,

do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 11.341,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícího vkladem práva do katastru nemovitostí

10/1095                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 601/4 vodní plocha a

pozemek parc. č. 601/5 vodní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

v k. ú. a obci Nové Sedlice,

do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 27.780,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

10/1095                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2944/13 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3893-68/2017 ze dne 20. 1. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2944/100 ostatní plocha, o výměře 1302 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Hlučín,

do vlastnictví společnosti Autocentrum PIERAN s. r. o., Markvartovická 1869/8, Hlučín, IČO 27770133,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 641.562,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

10/1095                         13. 12. 2018
4. rozhodlo

zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 681 orná půda, v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví **********, dle předloženého materiálu

10/1095                         13. 12. 2018
5. rozhodlo

že nemá záměr koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 714 orná půda, v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví paní**********, a nevyužije k tomuto pozemku své předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

10/1095                         13. 12. 2018
6. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 02989/2009/IM ze dne 18. 12. 2009 uzavřené mezi krajem jako dárcem a městem Fulnek, se sídlem nám. Komenského 12, Fulnek, IČO 00297861, jako obdarovaným, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

10/1095                         13. 12. 2018
7. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711 a to:

část pozemku parc. č. 2148/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1463–250/2017 ze dne 11. 1. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2148/15 ostatní plocha, o výměře 274 m2 a

část pozemku parc. č. 2150/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1463–250/2017 ze dne 11. 1. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2150/12 ostatní plocha, o výměře 232 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Dolní Benešov,

do vlastnictví organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 70.840,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

10/1095                         13. 12. 2018
8. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711 a to:

část pozemku parc. č. 2405/2 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2781–33/2017 ze dne 4. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2405/5 trvalý travní porost, o výměře 83 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti MV Elektrárna, spol. s r.o., U Rourovny 834/8, Svinov, Ostrava, IČO 26791501,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 27.000,- bez DPH, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky, že kupující zřídí k převáděnému pozemku věcné břemeno – služebnost spočívající v právu vést v převáděném pozemku inženýrské sítě, na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 2401/1 trvalý travní porost, parc. č. 2401/4 trvalý travní porost, parc. č. 2402 trvalý travní porost, 2405/1 trvalý travní porost, parc. č. 2405/3 trvalý travní porost,

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

v současné době ve vlastnictví společnosti F O M I, spol. s r. o., se sídlem Vendryně 407, Vendryně, IČO 13643932

 

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup