Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4573 ze dne 27. 11. 2018

10/1099                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

informace o činnosti Pracovní skupiny pro doplnění analýzy optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji a její stanoviska ze dne 13. 11. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1099                         13. 12. 2018
2. bere na vědomí

informace o postupu implementace optimalizace poskytované lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10/1099                         13. 12. 2018
3. bere na vědomí

stanovisko Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 22. 11 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

10/1099                         13. 12. 2018
4. vyhrazuje si

rozhodnout o budoucnosti Nemocnice v Orlové poté, co bude managementem nemocnice předložen návrh optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v karvinském okrese

10/1099                         13. 12. 2018
5. ukládá

radě kraje

předložit zastupitelstvu kraje výsledný návrh optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v karvinském okrese

Zodp.: rada kraje

Termín:13. 3. 2019


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup