Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4612 ze dne 27. 11. 2018

10/1120                         13. 12. 2018
1. schvaluje

rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2019 dle přílohy č. 1 materiálu

10/1120                         13. 12. 2018
2. bere na vědomí

stav přípravy programu „Finanční nástroj JESSICA II“

10/1120                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

zmocnit radu kraje schvalováním podmínek a vyhlašováním programů poskytování úvěrů

10/1120                         13. 12. 2018
4. rozhodlo

nevyhovět žádosti společnosti CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., ze dne 27. 9. 2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, o předběžný souhlas s návrhy dodatků úvěrových smluv

10/1120                         13. 12. 2018
5. konstatuje

svou vůli, že ani do budoucna nemá záměr vyhovovat případným žádostem, které by se týkaly možné úpravy splátkových kalendářů úvěrových smluv uzavřených v rámci finančního nástroje JESSICA


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup