Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4603 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/751 ze dne 14.3.2018

č. 3/141 ze dne 16.3.2017

10/1122                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektů „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu

10/1122                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předložený do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2019 - 2021 ve výši 936.717,76 EUR dle předloženého materiálu

10/1122                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

a) schválit předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu    Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020,

b) zabezpečit realizaci projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c) zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 50 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 514.873 EUR

10/1122                         13. 12. 2018
4. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předložené do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví dle předloženého materiálu

10/1122                         13. 12. 2018
5. ruší

body 2) až 4) svého usnesení č. 8/575 ze dne 28. 2. 2017 o zahájení realizace, profinancování a kofinancování, a zajištění udržitelnosti projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup