Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4617 ze dne 27. 11. 2018

10/1136                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

žádost právnické osoby Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o., ze dne 3. 10. 2018, ve věci poskytnutí dotace na projekt provozovna Krematoria zvířat Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1136                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o., IČO 07465866, ve výši 3.719.800 Kč na projekt provozovna Krematoria zvířat Ostrava s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup