Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4660 ze dne 27. 11. 2018

10/1161                         13. 12. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

10/1161                         13. 12. 2018
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup