Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/700 ze dne 14. 3. 2017

3/119                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

3/119                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

zmocnit radu kraje k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 00937/2014/RRC uzavřené dne 15. 5. 2014 ve znění dodatku č. 1 se společností Asental Land, s.r.o., IČ 27769143, kterým bude prodloužena platnost této smlouvy do 30. 6. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup