Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/4980 ze dne 12. 2. 2019

11/1190                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

a)    na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    na zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1190                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)    neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 16.450 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

b)   investiční účelovou dotaci ve výši 17.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

c)    investiční účelovou dotaci ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

11/1190                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)    na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)    na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup