Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/4981 ze dne 12. 2. 2019

11/1191                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, IČO 00845451, na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Pustkovec dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1191                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/812 ze dne 14. 6. 2018, bod 2) písmeno h) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

11/1191                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 08522/2018/KH, uzavřené dne 20. 12. 2018 se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup