Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5054 ze dne 26. 2. 2019

11/1195                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku Jagello 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 22. 2. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1195                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním a zajištěním bezpečnostních opatření  akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2019“ ve výši 4.955 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

11/1195                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup