Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5048 ze dne 26. 2. 2019

11/1197                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost Libora Václavíka - LIBROS o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1197                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout Liboru Václavíkovi - LIBROS, IČO 12697281, individuální dotaci ve výši 1.700 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

11/1197                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Liborem Václavíkem - LIBROS, IČO 12697281, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup