Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5040 ze dne 26. 2. 2019

11/1199                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1199                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 14.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu činností, pořízení technického vybavení, zajištění akce „Den policie“ a realizaci preventivních projektů Policie České republiky, dle předloženého materiálu

11/1199                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup