Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5205 ze dne 11. 3. 2019

11/1204                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost Horské služby ČR, o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1204                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 70 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení laického externího defibrilátoru tzv. AED, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, dle předloženého materiálu

11/1204                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup