Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení kraje

č. 57/5068 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1876 ze dne 25. 2. 2016

11/1207                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu 66.100 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Provoz Hlubina, z.s., Moravská Ostrava 3369, 702 00 Ostrava, IČO 22847219, na realizaci projektu „Pravidelný kulturní, vzdělávací a volnočasový provoz v dole Hlubina v roce 2016“.

11/1207                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Provoz Hlubina, z.s., Moravská Ostrava 3369, 702 00 Ostrava, IČO 22847219, na realizaci projektu „Pravidelný kulturní, vzdělávací a volnočasový provoz v dole Hlubina v roce 2016“ (č. sml. 01941/2016/ÚPS).


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup