Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5060 ze dne 26. 2. 2019

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č.  8/819   ze dne 14. 6. 2018

11/1213                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obci Velká Polom, IČO 00300829, ve výši 133.000 Kč na realizaci projektu „Obnova obrazů Valentina Držkovice“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1213                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

navýšit účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu „Zpřístupnění NKP Vítkovice – Oprava koksárenské baterie“, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 8/819 zdne 14. 6. 2018, a to z částky „7.190.000,--Kč„ na „10.756.000“Kč, dle předloženého materiálu

11/1213                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 06791/2018/KPP ze dne 27. 7. 2018 s Dolní oblasti VÍTKOVICE, z. s. IČO 75125285, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup