Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 45/3946 ze dne 28. 8. 2018

č. 57/5061 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1214                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. V. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup