Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                                    

č. 57/5083 ze dne 26.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

11/1216                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů na rok 2019, hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z jiných zdrojů, a Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů na rok 2019 - REZERVA, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

11/1216                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2019 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2019, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019, dle předloženého materiálu

11/1216                         13. 3. 2019
3. souhlasí

s dofinancováním výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v roce 2019 dle bodu 1 návrhu usnesení ve výši 220 mil. Kč z vlastních zdrojů kraje v případě neuzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup