Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5074 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/681 ze dne 14.3.2018

11/1221                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

11/1221                         13. 3. 2019
2. podporuje

záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

11/1221                         13. 3. 2019
3. ukládá

náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 1. pololetí 2020


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup