Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4887 ze dne 29.1.2019

11/1224                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

že Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava se sídlem Mojmírovců 597/5, Ostrava-Mariánské Hory bude realizovat stavbu:

I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa – úpravy napojení silnic III. tříd z důvodu vyvolané investiční činnosti

11/1224                         13. 3. 2019
2. souhlasí

s realizací stavebních úprav silnic č. III/4581, III/4583 a III/4585

11/1224                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

zastupitelstvu kraje

rozhodnout, že po dokončení stavby uvedené v bodě 1. tohoto usnesení bude provedeno majetkové vypořádání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup