Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5080 ze dne 26. 2. 2019

č. 48/4244 ze dne 9. 10. 2018

č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

č. 31/2691 ze dne 6. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1225                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 – 3. Provozní soubor, v souladu s notifikací zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie, evidovanou pod č. 2018/S 039-086037 s ohledem na dosavadní a následný procesní postup, dle předloženého materiálu

11/1225                         13. 3. 2019
2. ukládá

radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní osobní dopravy na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 do prosince 2025 a uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou s dopravcem České dráhy, a.s. – 3. Provozní soubor, dle předloženého materiálu

11/1225                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 393.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji, od prosince 2019 do prosince 2025 – 3. provozní soubor, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup